ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์
Medical Technology


แผ่นพับเทคนิคการแพทย์


คู่มือการศึกษาเทคนิคการแพทย์
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY | B.Sc

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
BACHELOR OF MEDICAL TECHNOLOGY B.Sc (Medical Technology)
www.rsu.ac.th/medtech/
            
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
:           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และปณิธาน
 
ปรัชญา
“คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ”

วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากล”

ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข”
 
รายละเอียดหลักสูตร
            ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต รวม 141 หน่วยกิต
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
 
จุลชีววิทยาคลินิก         
ศึกษาการเกิดโรคติดเชื้อ แนวทางการป้องกันโรคและวิธีตรวจวินิจฉัยโรค และสามารถประยุกต์นำความรู้มาใช้ในการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์
 
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก               
ศึกษาการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การทดสอบวิทยาภูมิคุ้มกันในการช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบอุตสาหกรรม
 
โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ศึกษาการสร้างและพยาธิสภาพของเม็ดเลือด การตรวจวินิจฉัยโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด การตรวจวินิจฉัยสารน้ำต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำไขสันหลัง น้ำไขข้อ น้ำอสุจิ รวมทั้งกลไกการทำงานของไต การสร้างปัสสาวะและการตรวจปัสสาวะ
 
           
เคมีคลินิก 
ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารต่าง ๆ ในร่างกายเช่น ตรวจปริมาณน้ำตาล ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ และ ฮอร์โมน เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automated Analyzer)และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจวิเคราะห์
 
ปรสิตวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของเชื้อปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพภายในร่างกายที่เกิดจากปรสิต การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การกระจายทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการป้องกันการติดเชื้อปรสิตชนิดต่างๆ
 
ธนาคารเลือด
ศึกษาหมู่เลือดต่าง ๆ เทคนิคการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดเพื่อให้แก่ผู้ป่วย โรคและอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือด และวิธีทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
 
จุดเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์
     • หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของสังคม
     • มีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทันสมัย
     • มีการจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการความรู้ในสหสาขาวิชาชีพ บริการวิชาการและการวิจัย
     • บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา
 
นางสาวธนารัตน์  เตชวุฒิวัฒน์  บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับรางวัล The Best Post-graduate Student in Biomedical Sciences จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน
ประเทศออสเตรเลีย
“ 4 ปี ที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รู้สึกประทับใจอะไรหลายอย่าง ทั้งเพื่อนและอาจารย์ ทำให้เราโตขึ้น เราควรทำเวลาให้มีคุณค่า ช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำประโยชน์ให้กับประเทศ ประเทศไทยยังต้องการบุคลากรอีกมาก เราเป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดที่ค่อนข้างเปิดมากกว่าคนรุ่นก่อน ดังนั้นการจะทำให้สังคมดีได้ก็ขึ้นอยู่กับน้อง ๆ ซึ่งเป็นความหวังของอนาคตและของประเทศชาติ ” 
 
คณะกรรมการบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์
รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดี
ดร.สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.อรนันท์ พรหมมาโน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
นางสุภาภรณ์ หงษ์ยนต์ เลขานุการคณะฯ
 
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
 • นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้วิเคราะห์สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนในบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยา
 • ผู้ประเมินภาวะสุขภาพ เช่น ผู้พิจารณารับประกัน (underwriter) ในบริษัทประกันชีวิต และผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางโทรเวช (telemedicine)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. จบการศึกษามัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)
 2. ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษา
 • ทุนเรียนดี “ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” (ได้รับการยกเว้นค่าค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต 50%)
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานที่เรียน
            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1437, 1451(Fax)
            www.rsu.ac.th/medtech
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1437, 1451 (FAX)
            www.rsu.ac.th/medtech

การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA