ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Internship Students


    

 

 

กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย

     เป็นผู้นำด้านการผลิตไม้แปรรูป ชนิดไม้แผ่นปาร์ติเกิล ไม้อาณืดบอร์ด ไม้MDF บานประตูสำเร็จรูป ซึ่งมีกำลังการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง มีความมั่นคง มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสายงาน เช่น

1.วิศวกรรมไฟฟ้า

2.วิศวกรรมเครื่องกล

3.เจ้าหน้าที่EXPORT 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

     สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณจักรวาล ศักดิ์สุรรักษ์ โทร. 094-249-4387

 

 

update 06 ก.ค. 2561 
**************************************************************************************************************
 
 

บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด 

     บริษัทของเราเกี่ยวกับจัดสัมมนาธุรกิจการลงทุน โดยวิทยากรชื่อดังจากต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานจำนวน 4 ท่าน นักศึกษา ชาย หรือ หญิง

สิ่งที่นักศึกษาได้ฝึกงาน การฝึกงานฝ่ายธุรการ งาน Admin ฝ่ายขาย Admin ฝ่ายบุคคล Admin ฝ่ายการตลาด

 

บทบาท และหน้าที่ของงาน Admin:

งาน Admin จะมีขอบข่ายความรับผดิชอบอยู่ที่การช่วยเหลือ หรือจัดการธุระต่าง ๆ ให้กับบุคคลในองคก์ร

ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน

ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ

ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ

ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน

ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการความสะอาดของแม่บ้าน

ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

มีค่าเบี้ยเลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 
update 06 ก.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

     มีนโยบายเปิดรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ได้กำหนดแผนงานและจัดทำระเบียบการฝึกงานประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียด คลิก

 

 

update 06 ก.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

     เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกนนม ดำเนินงานภายใต้การบริหารจองคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาาชีพวิศวกรรมและการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัตืวิชาชีพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลดังตำแหน่งต่อไปนี้ 

 

เจ้าหน้าที่ IT & Graphic Design 

รายละเอียด คลิก

 

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๑๘๔-๔๖๐๐-๙ ต่อ ๕๑๖

 

update 21 มิ.ย. 2561 
**************************************************************************************************************


 

บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด

     ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง เป็นต้น มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงานหลายอัตรา ดังนี้

 

รายละเอียด คลิก

 

     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2958-0011 ต่อ11065,11066,11883 E-mail : recruitment@futurepark.co.th

 

update 21 มิ.ย. 2561 
**************************************************************************************************************


 

บริษัทแอลล์บา-บางกอก จำกัด

     ดำเนินธุรกิจด้านส่งออกข้าวสารเกรดพรีเมี่ยมในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรีย เอเชีย แอฟริกา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

1.รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด คลิก

 

2.รับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท

รายละเอียด คลิก

 

     ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ยทรัพยากรมนุษย์ โทร. 036-374032-3 E-mail : recruit@herba-bangkok.co.th หรือ www.herba.es

 

update 21 มิ.ย. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

     รับสมัครพนักงานผลิตรายการโทรท้ศน์และละคร

 

1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่ COMPUTERGRAPHIC 1 ตำแหน่ง 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.broadcastthai.com/job.php

 

 

     สนใจติดต่อ CHAROEN1312@GMAIL.COM โทร 02-248-2000 ต่อ 170 ( เจริญ เปรมปรีดานนท์ )

 

update 31 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 

     เป็นสถานีโทรทัศน์เอ็มวีทีวี เป็นสถานีที่ส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีความยินดีเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในมหาลัยของท่านโดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้เพื่อเป็นบุคลากรที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งทางบริษัทฯจะรับเข้าฝึกในฝ่ายช่องทีวี WSM TV (ช่องจีน) ซึ่งมี รายละเอียดการเข้าฝึกงานดังนี้

 

คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษำที่จะสมัครฝึกงาน

1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชันปีที 3 และ 4 ที่มีความประสงค์จะฝึกงาน

2. รับเฉพาะนักศึกษาที่ เรียนคณะวิชา ศิลปะศาสตร์ ภาควิชำ เอกภาษาจีน , คณะมนุษย์ศาสตร์

ภาษาจีน , ภาษาจีนธุรกิจ

3. เพศ ชาย / หญิง

4. รับจำนวน 3 อัตรา

 

     ช่องทางการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

     ติดต่อฝ่าย บุคคล โทร : 02-026-3115 ต่อ 119 หรือ 086-331-6459 และสามารถ ส่งเมลล์มาแจ้งความประสงค์ ได้ที่ hr@mvtv.co.th

 

update 18 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท แพนโทส ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

     ประกอบธุรกิจ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางเครื่องบิน และทางรถยนต์ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศดำเนินกิจการมาแล้ว มากกว่า 30 ปี มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน 

 

ตำแหน่ง sales exercutive จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด คลิก

 

 

     ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ Email : prawwanid.j@pantos.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-260-6320 ต่อ 139

 

update 17 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

     ดำเนินการทดสอบและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ในตำแหน่งดังนี้

 

นักเทคนิคการแพทย์ (ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / สมัครและทราบผลภายในวันเดียว

 

 

     ผู้ที่สนใจ ติดต่อ บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด โทร. 02-4171923-7 ต่อ 30 (ฝ่ายบุคคล)

 

update 07 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

เครือ เอสทีซี

     ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่ของไทย มีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท ซึ่งบริษัทกำลังขยายงาน จึงมีความประสงค์รับพนักงานเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้ คลิก

 

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เครือ เอสทีซี 126/99 อาคารไทยศรี ชั้น24 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน")  โทร.0-2867-8777, 0-2439-4848 ต่อ 2108 Email : Natchaya@stc-group.com www.stc-group.com

 

 

update 04 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท แมคฟิว่า(ประเทศไทย) จำกัด

     ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าฝึกงานเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานจริงกับผู้ที่ความชำนาญในด้านต่างๆ ดังนี้ คลิก

 

 

update 04 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

กลุ่มบริษัท VAUBAN GROUP จำกัด

     เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ มี 6 สาขาทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย สาขากรุงเทพฯ สาขาหัวหิน สาขาพัทยา สาขาเชียงใหม่ สาขาสมุย และสาขาภูเก็ต ต้องการรับสมัครงานบุคลากรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และมีความสามารถทางด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำสำนักงานสาขากรุงเทพฯ ดังนี้

 

Office Admin & Client Support Executive (French Speaking) 1 อัตรา

- Supervise daily routine

- Manage all office expense & clients invoices

- Coordinate with accountant

- Weekly and <omthly reporting to the manager

- Update company services through different channels (facebook, linkedin etc.)

 

 

     ผู้ที่มีความสนใจ ติดต่อที่ hr@companyvauban.com หรือโทร. 02-168-7047 ต่อ208, 218

 

update 01 พ.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท แพนไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด  

     ได้เริ่มดำเนินงานทางด้านการขนส่งอากาศทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2538 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้ขยายการให้บริการในส่วนต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้เราประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำในการให้บริการกับสายการบินพาณิชย์ชั้นนำในประเทศ และองค์กรธุรกิจภาครัฐและเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 14 ปี ในปัจจุบันเรามีการขยายสาขาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทางด้านการขนส่ง และเริ่มให้บริการ Customer Service Agent หรือ Check-in counter ณ ท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยพนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยตรง เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยเราจะทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสารหรือ Check in ไปจนถึง Boarding ประกาศเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน ทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ด้านการโดยสารอย่างครบวงจร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน 

 

ตำแหน่ง Customer Service Agent ของ การบินไทย ประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียด คลิก

 

 

update 23 เม.ย. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


     ซึ่งเป็นผู้นำด้านประกันภัยและประกันภัยต่อระดับโลก กำลังขยายธุรกิจจึงมีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานเพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันรวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางานที่มีรายได้ดีและองค์กรที่มีความมั่นคง

รายละเอียด คลิก

 

update 20 เม.ย. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

     เป็นบริษัทฯ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับเด็กอ่อน เช่น ขวดนม ช้อน จาน ชาม ถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น เพื่อการส่งออกให้กับคู่ค้าต่างประเทศทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Engineer (IE,ME,PE)

Marketing

HRD

Sales Coordinator

Customer Service

IT Support

รายละเอียด คลิก

 

     ผู้สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ hr@natur.co.th โทร. 0-2415-0046, 0-2894-2631 ต่อ 1115 (คุณทิพวรรณ)

 

update 09 เม.ย. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท  คอมมิวนิเคชั่น  แอนด์  ซิสเต็มส์  โซลูชั่น  จำกัด  (มหาชน) 

ได้เปิดรับพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ รายละเอียด คลิก

 

 

update 20 มี.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

ร้านยาเทสโก้ โลตัสสาขารังสิต นครนายก

 

     ด่วน!รับสมัครเภสัชพาร์ทไทม์ ร้านยาเทสโก้ โลตัสสาขารังสิต นครนายก ชั่วโมงละ 145บาท

สนใจติดต่อ ภญ.สุธิดา โพธารส โทร. 086-5542280

 

update 19 ก.พ. 2561 
**************************************************************************************************************

 

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

 

     เป็นโรงงานผลิตและจำหน่านเวชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2506 และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตGMP จากกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งงานดังนี้

1.เภสัชกรฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

รายละเอียด คลิก

 

 

สนใจสมัครติดต่อ โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช โทร. 0-2511-2010, 0-2512-5691-2 ต่อ 13 แผนกธุรการบุคคล

 

update 14 ก.พ. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด

 

     ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพ ข้างห้างเฃียร์รังสิต เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 (1991) บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการให้บริการในการตรวจสอบสินค้า ด้าน การ สุ่มตรวจ ก่อนส่ง ออกต่างประเทศ(Pre shipment Inspections) ,การตรวจสินค้าระหว่างขบวนการการผลิต, การตรวจและยืนยัน สินค้า ที่ผลิตเสร็จพร้อมส่งออก ระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ตามใบสั่งชื้อ (PO) จากลูกค้า (loading Supervision Inspection), และ การตรวจประสิทธิภาพขบวนการผลิตของโรงงาน (Factory Business Inspection)เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าผู้ชื้อทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และเรายังเป็นเครือข่ายตัวแทนตรวจสอบสินค้าและโรงงานตามมาตรฐานสากลให้กับตลาดในประเทศแคนานาและสหรัฐอเมริกามานานกว่า20ปี  ต่อมาผู้บริหารบริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัดได้เล็งเห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้าน การลงทุน การชื้อ การขาย รวมถึงเจ้าของทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้

 

 

ตำแหน่ง Telesales & Marketing /พนักงานขาย รายละเอียด คลิก

 

update 14 ก.พ. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท See Consulting Co.,Ltd. 

     ที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ประสบการณ์มืออาชีพมากกว่า 15 ปี เราคือ one-stop-shopping สำหรับทุกความต้องการด้านการเงินของลูกค้า เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

 

ตำแหน่ง Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน  รายละเอียด คลิก

 

 

     Contact Details : Email : info.seeconsult@gmail.com / Tel. 02 624 7666

 

update 13 ก.พ. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (Yggdrazil Group) 

 

      ผู้นำด้านอุตสาหกรรม Visual effect, CG, Animation, Game และ VR/AR เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ศิลปะให้กับวงการ และภารกิจของเราคือการให้บริการงาน post production อย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงงานโฆษณาโทรทัศน์และแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวของเกมส์ (เว็บไซต์ www.ygg-cg.com) เปิดรับสมัครงาน สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาที่มีความสนใจฝึกงาน และสหกิจศึกษา รายละเอียด คลิก

 

โดยสามารถส่งประวัติและผลงานมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ hr@ygg-cg.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 934 - 4364 - 5 พร้อมระบุตำแหน่งที่ตนเองสนใจสมัคร

 

update 9 ก.พ. 2561 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ShopBack (Thailand) Co., Ltd. 

 

    เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เรามีพันธกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งที่ชาญฉลาดให้กับนักช้อปออนไลน์ เรามีทีมที่มีพลังและความหลงไหลที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจสร้างขึ้นมาและเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมีคุณค่า ซึ่งเรากำลังมองหานักศึกษาฝึกงานที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตัวเอง อยากได้ประสบการณ์และแก้ปัญหาสถานการณ์และสังคมการทำงานจริง มีความประสงค์ที่จะคัดเลือก นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในตำแหน่งดังนี้

 

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO

หากคุณสนใจในด้านธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ หากสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของ ShopBack ประเทศไทย https://www.myshopback.co.th (ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์)

มาลองดูรายละเอียดกันก่อน...

 

ลักษณะงาน

Hands on training on SEO techniques, metrics, key value chains and live projects 

Understanding the versatility and exposure across 6 countries SEO practices.

Drive SEO in content creation and optimize copy / landing pages with best practices

Work with marketing team to ensure best practices are adhered to

Sourcing / Research on deals and offers across the industry to build content for SEO

Implementing the basic SEO changes on live pages with the content management system

Copywriting of SEO rich texts in compliance with search engine algorithms

Perform keyword research and competitive site analysis

Analysis and measurement of key metrics

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงขึ้น 

ความรู้เพิ่มเติมด้าน MS Office

วิธีการคิดอย่างพิถีพิถันรอบคอบมากขึ้น

การจัดการกับงานหลากหลายอย่างเป็นระบบภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้ในระบบการจัดการคอนเทนต์

ได้ความรู้ในด้าน HTML/CSS และ Coding เป็นของแถม

 

ระยะเวลาของการฝึกงาน ตามที่ระเบียบของสถาบันต้นสังกัด และการรับรองจากอาจารย์ผู้ดูแล

 

หากคุณมีเวลาฝึกงาน 2-4 เดือน และคิดว่าตำแหน่งนี้คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา อย่ารอช้า ลองเรซูเม่และเอกสารแนะนำตัวเองเข้ามา แล้วมาเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับ ShopBack กัน!!!

 

 

update 22 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท ไวท์ ไลน์ ดิจิตอล 


     ให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ แนะนำและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตอบโจทย์และบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด พร้อมทั้งเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

1. Social Media Content Specialist 

2. Online Account Executive

3. Graphic & Web Designer 

รายละเอียด คลิก

 

ส่ง Resume , Portfolio พร้อมเงินเดือนที่ต้องการมาทาง Email : lon@whiteline-digital.com, knot@whiteline-digital.com  Tel 083-6466391 , 084-4644535

 

update 22 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท ไอสามเกทเวย์ จำกัด 

 

     ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทสนใจและสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป และทางบริษัทฯได้จัดให้สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา คนละ 300.-/วันทำการ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

1.Web Developer (PHP)

2.Designer

3.Project Coordinator

 

รายละเอียด คลิก

 

 

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  อิงอร ยี่รงค์ โทร. 089 4820633  / 02 236 6061

 

update 15 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด 

     ประกอบกิจการส่งออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ตกแต่งภาพเสมือนหรือภาพจำลอง โดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังนี้

 

1.พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

2.พนักงานตกแต่งรูปภาพ (Photo Editor)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

update 09 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom

     มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้ากรอกประวัติและยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://trainee.cattelecom.com/index.php

 

   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเปิดรับสมัครสาขาวิชาที่ต้องการ ดังนี้  

1.  ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา 

2.  ปริญญาตรี / ปวส.  สาขาการบัญชี   จำนวน 5 อัตรา

3.  ปริญญาตรี / ปวส. หรือ ปวช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การบัญชี, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา 5 อัตรา

4.  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน 10 อัตรา

5.  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้าสื่อสาร  จำนวน 10 อัตรา

 

หมายเหตุ หากสาขาวิชาไหนเต็มแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัครทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศวัส   ศรีมี  (คุณโอ๊ต) เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยและรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 02-104-3538 อีเมล์  oatgaga481@gmail.com  

 

update 20 ธ.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA