ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Rangsit University on Glance


ข้อมูลทั่วไป
คณะ แบ่งหลักสูตรออกเป็นสี่หมวดการศึกษา :: กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:: กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
:: กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ
:: กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
:: กลุ่มคณะเศรษฐกิจและธุรกิจ
:: กลุ่มคณะ Cyber University
จำนวนสาขาวิชาในแต่ละคณะ มี 136 สาขาวิชา ใน 22 คณะ 9 วิทยาลัย 3 สถาบัน รวม 34 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
หลักสูตร จำนวนหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 91 หลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรปริญญาโท 35 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรปริญญาเอก 9 หลักสูตร
รวม 136 หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ มีอาจารย์ 1,230 คน และ จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1,102 คน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะของ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะ ปีแรก สาขาวิชาที่เปิดสอนในปีแรก
คณะพยาบาลศาสตร์ 2529 :: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 2529 :: สาขาวิชาการบัญชี
:: สาขาวิชาการจัดการ
:: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
:: สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2530 :: สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ 2530 :: สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด 2530 :: สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 2530 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะศิลปกรรม 2530 :: สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
:: สาขาวิชาออกแบบภายใน
:: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
:: สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 2530 :: สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2531 :: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
:: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2531 :: สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ 2531 :: สาขาวิชาเลขานุการ
คณะนิเทศศาสตร์ 2531 :: สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2532 :: สาขาวิชาแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2532 :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนานาชาติ 2536 :: สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ 2542 :: สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2543 :: สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก 2545 :: สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
คณะเศรษฐศาสตร์ 2545 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2545 :: สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
คณะบัญชี 2546 :: สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยดนตรี 2546 :: สาขาวิชาดนตรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2548 :: หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ 2548 : : สาขาวิชาเคมีประยุกต์
นิเทศศาสตร์ 2548 :: สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
ซีเอชเอ็น รังสิต ประเทศไทย 2549 :: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ
สถาบันการบิน 2549 :: สาขาวิชานักบิน
ทัศนแพทยศาสตร์ 2549 :: สาขาวิชาทัศนแพทย์
คณะศิลปศาสตร์ 2550 :: สาขาวิชาอิสลามศึกษา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2550 :: สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
:: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และชีวการแพทย์
:: สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
คณะบริหารธุรกิจ 2550 :: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
:: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2552 :: สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจ 2552 :: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยดนตรี 2552 :: สาขาวิชาดนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ 2553 :: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ทวิภาษา)
วิทยาลัยนานาชาติ 2553 :: สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะดิจิทัลอาร์ต 2554 :: สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
คณะบริหารธุรกิจ 2554 :: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2554 :: สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2555 :: สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
คณะการแพทย์แผนตะวันออก 2555 :: สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะบัญชี 2555 :: สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะนิเทศศาสตร์ 2555 :: สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
วิทยาลัยนานาชาติ 2555 :: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 :: สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
:: สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
:: สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์
:: สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2556 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2556 :: สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2556 :: สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  
วิทยาลัยนานาชาติ 2556 :: สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์
:: สาขาวิชาการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2557 :: สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
:: สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2557 :: สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะของ หลักสูตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
คณะ ปีแรก สาขาวิชาที่เปิดสอนในปีแรก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 2532 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2534 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2534 :: สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
  2540 :: สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
  2545 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ 2541 :: สาขานิเทศศาสตร์
คณะศิลปกรรม 2541 :: สาขาวิชาการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2541 :: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท
  2545 :: สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน
  2545 :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2536 :: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  1997 :: สาขาวิขาวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม
  2002 :: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์ 2545 :: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ 2546 :: สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2547 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะศิลปศาสตร์ 2547 :: สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
คณะศึกษาศาสตร์ 2547 :: สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
:: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2547 :: สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2547 :: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ 2548 :: สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะพยาบาลศาสตร์ 2548 :: สาขาวิชาการจัดการพยาบาล
คณะบัญชี 2548 :: สาขาวิชาบัญชี
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 2549 :: สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 :: สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 2549 :: สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2550 :: สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2550 :: สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
คณะศิลปกรรม 2550 :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2552 :: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 2552 :: สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์ 2552 :: สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ 2554 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเภสัชศาสตร์ 2555 :: สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต 2555 :: สาขาวิชารเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ 2555 :: สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร์ 2556 :: สาขาวิชาพฤกโษสถ 
คณะศึกษาศาสตร์ 2556 :: สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 :: สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจเมื่อ 11 มิถุนายน 2557


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA