ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยศิลปศาสตร์วิทยาลัยศิลปศาสตร์
College of Liberal Arts


แผ่นพับวิทยาลัยศิลปศาสตร์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF LIBERAL ARTS | B.A.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS B.A.
libarts.rsu.ac.th
            
 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ในยุคข่าวสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการรับและการส่งสารในระดับนานาชาติ

  • หลักสูตร 4 ปี 138 หน่วยกิต

   แนวทางประกอบอาชีพ ล่าม เลขานุการ มัคคุเทศก์ งานสายการบิน พนักงานบริษัทต่างชาติ งานสถานทูต และกระทรวงการต่างประเทศ

 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อในการศึกษาวิชาต่างๆ ทุกระดับ ภาษาไทยเป็นภาษาที่ต้องใช้สื่อสารในการประกอบอาชีพ และในฐานะที่เป็นภาษาแม่คนไทยควรต้องเรียนรู้เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  • หลักสูตร 4 ปี 133 หน่วยกิต

   แนวทางประกอบอาชีพ นักเขียน พิธีกร นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ งานสื่อสารมวลชน นักพูด นักจัดรายการ ครู เลขานุการ เป็นต้น

 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากและได้รับเงินเดือนสูงมาก ภาษาญี่ปุ่นได้รับการบรรจุให้เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเรียนภาษาญี่ปุ่นทำให้ได้เรียนรู้ความคิด สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น

  • หลักสูตร 4 ปี 135 หน่วยกิต

   แนวทางประกอบอาชีพ ล่าม งานแปล เลขานุการ มัคคุเทศก์ งานสายการบิน พนักงานบริษัท งานสถานทูต ครูสอนภาษาญี่ปุ่น และงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของยุโรป และเป็นภาษาที่มีความไพเราะจึงเป็นที่นิยมของชนชั้นนำของประเทศต่างๆ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในประชาคมโลก เป็นภาษาทางการทูต กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศและเป็นภาษาของศิลปะแขนงต่างๆ นอกจากนี้บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ยังเป็นที่ต้องการอีกจำนวนมากในตลาดแรงงานของประเทศไทยแทบทุกสาขาอาชีพ

  • หลักสูตร 4 ปี 139 หน่วยกิต

   แนวทางประกอบอาชีพ ล่าม เลขานุการ มัคคุเทศก์ งานสายการบิน พนักงานบริษัทต่างชาติ งานสถานทูต กระทรวงการต่างประเทศ และงานสื่อสารมวลชน

 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

  ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการประชุมสหประชาชาติ ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากภาษาหนึ่งในโลก ภาษาจีนจะมีความสำคัญมากขึ้นในวงการธุรกิจ วิเคราะห์จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและจากการลงทุนของชาติต่างๆ ในประเทศจีน

  หลักสูตร 4 ปี 138 หน่วยกิต และหลักสูตร 2+2 ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัย BLCU 2 ปีครึ่ง หรือเรียนที่มหาวิทยาลัยครูกวางสี 2 ปี (ได้รับ 2 ปริญญา) หรือหลักสูตร 3+1 ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัย BLCU 1 ปีครึ่ง หรือเรียนที่มหาวิทยาลัยครูกวางสี 1 ปี (ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่เรียนในประเทศจีน) แนวทางประกอบอาชีพ ล่าม เลขานุการ มัคคุเทศก์ งานสายการบิน พนักงานบริษัทต่างชาติ งานสถานทูต กระทรวงการต่างประเทศ และ งานสื่อสารมวลชน

 • หลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตระหนักดีถึงความจำเป็นดังกล่าว จึง ได้จัดหลักสูตรการเรียนที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านภาษา เกาหลีอันจะช่วยรองรับการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในตลาดเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลทางอ้อมอันเกิดขึ้น จากการเติบโตของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายๆ ทาง

  • หลักสูตร 4 ปี 127 หน่วยกิต

   แนวทางประกอบอาชีพ ล่าม งานแปล เลขานุการ มัคคุเทศก์ งานสายการบิน พนักงานบริษัท งานสถานทูต ครูสอนภาษาเกาหลี และงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • จุดเด่นของหลักสูตร

  ทุกหลักสูตรของคณะจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นอาจารย์ประจำ อาจารย์แลกเปลี่ยน และอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ยังจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ อีกด้วย

 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • การจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือหาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการฝึกภาษา
  • การจัดเสวนา อบรม ในประเด็นที่จะเสริมเนื้อหาในรายวิชา
  • การฝึกงานในสถานการณ์ประกอบการจริง
  • การเข้าค่ายฝึกภาษาต่างประเทศ
  • การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ
กรรมการบริหารวิทยาลัยศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วรพล มหาแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ ผู้ช่วยคณบดี
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ หัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน
ผศ.กนกวรรณ บุญเดช หัวหน้าภาควิชาภาษาเกาหลี
ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ศิริมน ศรีนพรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ดร.อภินันท์ วงศ์กิตติพร รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์สุนทรา ธรนากร รองหัวหน้าภาควิขาภาษาไทย
อาจารย์พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็วทอง เปลว รองหัวหน้าภาควิชาภาษาจีน
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ รักกษาการหัวหน้าหลักสูตรปริญญาโท(ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ)
ดร.รัชดา ลาภใหญ่ ผอ.สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา
อาจารย์ปวริศร ซ่อมศิลป์ ผอ.ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ นุชมี ผอ.สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ Centre d'Employabilit? Francophone
อาจารย์ศิริพงษ์ ขุนชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ Campus Num?rique Francophone partenaire
นายธนพล ปานพรม หัวหน้าศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง
อาจารย์จิรพร รักษาพล ผู้แทนอาจารย์
ผศ.พีรยา มหากิตติคุณ ผู้แทนอาจารย์
อาจารย์วิษณุพงษ์ สุขสาคร เลขานุการวิทยาลัย


 
“สร้างบุคคลทรงคุณค่า เชี่ยวชาญด้านภาษา ใช้ปัญญาร่วมสร้างสังคมอุดมธรรม”
           
ปณิธาน
            ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ มีการแข่งขันกันอย่างมากในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นผู้ที่ใช้ภาษาได้ดีหรือมีทักษะทางภาษาดีย่อมเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ คณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศสขึ้น
นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางอิสลามศึกษาเพื่อความรู้และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและก่อเกิดสันติสุขจึงได้เปิดดำเนินการหลักสูตรอิสลามศึกษาขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ทั้งยังได้บรรจุวิชาภาษาอาหรับเข้าในหลักสูตรดังกล่าวด้วย ทุกหลักสูตรของคณะศิปศาสตร์จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1221 , 1223
libarts.rsu.ac.th
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th  e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (??????)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA