ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ทุนการศึกษา | Scholarships 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 

ทุนมหาวิทยาลัยพี่..โรงเรียนน้อง ประกอบด้วย

 • ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 100%

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือที่ 1 ของโรงเรียน โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 100%

  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุน


   
 • ทุน “ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” 50%

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศตลอดหลักสูตร 50%

  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 2 ทุน


   
 • ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” 50%

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศตลอดหลักสูตร 50%

  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุน


   

รายละเอียดผู้ขอรับทุนมหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วยทุน
“ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 100%” ทุน “ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ 50%” และ ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ 50%”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และจะเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2564
 2. นักเรียนดำเนินการยื่นสมัครขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียน
 3. สาขาวิชาที่มอบทุนการศึกษา มีดังนี้

*** นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต้องไปรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ภาคการศึกษา s/2564 ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 103 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
 13. สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
 14. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
 15. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 16. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 18. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 19. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
 20. สาขาวิชาการบัญชี
 21. สาขาวิชาการจัดการ
 22. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 23. สาขาวิชาการเงินการและการลงทุน
 24. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
 25. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
 26. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 27. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 28. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 29. สาขาววิชาภาษาญี่ปุ่น
 30. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 31. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 32. สาขาวิชาภาษาจีน
 33. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 34. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
 35. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
 36. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 37. สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 38. สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
 39. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 40. สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 41. สาขาวิชามัลติมีเดีย
 42. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 43. สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์
 44. สาขาวิชานิติศาสตร์
 45. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 46. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
 47. สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
 48. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 49. International Business
 50. Information and Communication Technology
 51. Communication Arts
 52. International Political Economy and Development
 53. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติจีน) (ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรือ HSK4)?

*** หมายเหตุ หลักสูตรนานาชาติผู้สมัครต้องมี IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

 

รายละเอียดผู้ขอรับทุนมหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยรังสิตประกอบด้วยทุน 
ทุน “ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ 50%” และ ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ 50%” 
สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.ปวส.

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส.ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2564
 2. นักเรียนดำเนินการยื่นสมัครขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียน
 3. สาขาวิชาที่มอบทุนการศึกษา มีดังนี้

*** นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต้องไปรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ภาคการศึกษา s/2564 ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 103 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 9. สาขาวิชาการบัญชี
 10. สาขาวิชาการจัดการ
 11. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 12. สาขาวิชาการเงินการและการลงทุน
 13. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
 14. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
 15. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 16. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 17. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 18. สาขาววิชาภาษาญี่ปุ่น
 19. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 20. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 21. สาขาวิชาภาษาจีน
 22. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 23. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
 24. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
 25. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 26. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 27. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 28. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 29. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
 30. สาขาวิชานิติศาสตร์
 31. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 32. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
 33. สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
 34. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
 • ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

  • เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขัน กีฬา เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการ แข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อน หลังไม่เกิน 3 ปี
  • *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อที่สถาบันกีฬา 02-791- 6000 ต่อ 3910
   

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  • มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดยผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  • *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อที่วิทยาลัยดนตรี 02-791- 6000 ต่อ 6259
   

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

  • มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมี ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปี การศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
  • *** กำหนดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
   

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์

  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  • เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube
  • เป็นผู้มียอดติดตาม/ ยอดไลค์ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube
  • มีไอเดียดีและมีทักษะเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตาม
  • เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  • *** กำหนดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • **ยกเว้นคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
   

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์

  • มีความสามารถพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลงานเชิงประจักษ์และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เท่านั้น ปีการศึกษา 2564
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 23 เมษายน 2564
  • *** กำหนดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ตึก 15
   

  *** หลักฐานในการสมัคร (ทุนความสามารถพิเศษ)

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  คณะ/สาขาที่ได้รับทุน ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

   

  *** กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่นักศึกษาทุนคณะ/สาขาวิชา (กยศ.ลักษณะที่ 1) และให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ (กยศ.ลักษณะที่ 2) สามารถยื่นใบคำขอกู้ยืม ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2791-5500 – 14 Email: info@rsu.ac.th

   
  (กยศ.ลักษณะที่ 1 ) สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัยพ์ (กยศ.ลักษณะที่ 2 ) สำหรับสาขาที่มีความต้องการหลักฯ
  - รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี - ไม่จำกัดรายได้ราครอบครัวผู้กู้
  - ศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช./ปวส./ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี - ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
  - อายุในขณะที่กู้ยืมฯ รวมกับระยะปลอดหนี้ และผ่อนชำระ อีก 15 ปี รวมกันไม่เกิน 60 ปี - อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีที่ขอยื่นกู้ยืม
  - ทำชั่วโมงจิตอาสาต่อสาธารณะ หรือสังคม ปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง - ทำชั่วโมงจิตอาสาต่อสาธารณะ หรือสังคม ปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA