ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ทุนการศึกษา | Scholarships 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 

 

 • **ทุนความสามารถพิเศษ
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล

   *** เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น

   *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา
   ติดต่อผ่าน FB : สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3910

  •  

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  *** มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย รังสิต Rangsit University Conservatory of Music หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 6259

 •  

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 1682

 •  

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และอื่น ๆ 3923

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3921

 •  

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Communication Arts RSU หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 4672

 •  

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

  *** เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube

  *** เป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube

  *** เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

  *** มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 • **ยกเว้นคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : Rangsit University หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 5555

 


*** หลักฐานประกอบการสมัคร ***
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 


คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน ทุกคณะ

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสาตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA