ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ทุนการศึกษา | Scholarships 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 • ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุน 100% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

  1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือที่ 1 ของโรงเรียน โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 100%

  ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
  การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

  หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16


   
 • ทุน “มหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง” ทุน 50% (โรงเรียนละ 2 ทุน)

  1. ทุนให้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

  การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

  ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

  หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

   
 • ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” ทุน 50% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

  1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

  ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

  หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

   
 • ข้อกำหนด นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ถ้าไม่มาตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)

  สาขาวิชาที่สามารถขอทุนได้มีดังต่อไปนี้

  ลำดับ

  รหัสสาขา

  สาขาวิชา

  1

  1301

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

  2

  1902

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  3

  1101

  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  4

  1102

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  5

  1103

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  6

  1104

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

  7

  1105

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  8

  1106

  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  9

  1107

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  10

  1109

  สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง

  11

  1122

  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

  12

  3701

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

  13

  3702

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

  14

  3601

  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

  15

  1001

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

  16

  1401

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  17

  1402

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  18

  1404

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

  19

  1408

  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

  20

  1410

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

  21

  2201

  สาขาวิชาการบัญชี

  22

  0202

  สาขาวิชาการจัดการ

   23

  0204

  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

   24

  0205

  สาขาวิชาการเงินการและการลงทุน

   25

  0206

  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

  26

  0230

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน

   27

  1602

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

   28

  1604

  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

  29

  1605

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

  30

  0102

  สาขาววิชาภาษาญี่ปุ่น

  31

  0103

  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  32

  0104

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  33

  0105

  สาขาวิชาภาษาจีน

  34

  0106

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  35

  0107

  สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา

  36

  0401

  สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

  37

  0403

  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  38

  0405

  สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

  39

  0406

  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

  40

  0409

  สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

  41

  0410

  สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

  42

  0411

  สาขาวิชามัลติมีเดีย

  43

  0412

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

  44

  0413

  สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์

  45

  1703

  สาขาวิชานิติศาสตร์

  46

  1801

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  47

  3901

  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

  48

  2102

  สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

  49

  3501

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

  50

  1515

  International Business

  51

  1516

  Information and Communication Technology

  52

  1517

  Communication Arts

  53

  3001

  International Political Economy and Development

  54

  3206

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติจีน) (ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรือ HSK4)

   

 • ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

  - ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

  ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น)

  - ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี

  - ทุนด้านนิเทศศาสตร์

  ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

  ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
  การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

  หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   
 • ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวน 10 ทุน)

  ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม

  - ทุนศิลปิน

  ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรี ต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

  - ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์

  ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีงานอย่างต่อเนื่องหรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

  - ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

  ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

  ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

  ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
  การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

  หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   
 • ทุนโครงการสู่ วศ.บ

  1. ผู้สมัครมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

  2. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 5-235 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5)

  3. นัดหมายผู้สมัครเข้ามาทำการสอบข้อเขียน ที่สำนักงานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  4. กรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชานั้นๆ ทำการสอบสัมภาษณ์ (ในวันเดียวกับวันสอบข้อเขียน)

  5. แจ้งผลการสอบคัดเลือก ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ


  หลักฐานในการสมัคร

   

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุนในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th

  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินประเภท กยศ.

  -บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้

  -ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน

  -ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

  -สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ


  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กรอ.

  -ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา

  -ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด

  -ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ

  คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน


  สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5514-16 หรือ Email: info@rsu.ac.th

 • ***คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6, ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการซึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น (เช่น ในปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559)

   ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA