ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หลักสูตรที่เปิดสอน | Admissions Programs


 
ระดับปริญญาตรี

 

 
 


12. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาเทคโนโลยีระบบราง

13.วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 ::สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 ::สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
 ::สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

14. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร        

 ::คณะนวัตกรรมเกษตร    
     ::สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


 ::คณะเทคโนโลยีอาหาร        
     ::สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ::สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

15. วิทยาลัยการออกแบบ      
 ::สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
 ::สาขาวิชาออกแบบภายใน
 ::สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 ::สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 ::สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

16. คณะดิจิทัลอาร์ต      
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 ::สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

17. คณะบัญชี        
 ::สาขาวิชาการบัญชี

18. คณะบริหารธุรกิจ      
 ::สาขาวิชาการจัดการ
 ::สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน
 ::สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
 ::สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 ::สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

19. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ        
 ::สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 ::สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 ::สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 ::สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

20. สถาบันการบิน        
 ::สาขาวิชานักบินพาณิชย์

21. คณะศิลปศาสตร์         
 ::สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 ::สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 ::สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ::สาขาวิชาภาษาจีน
 ::สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 ::สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

22. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์       
 ::สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
 ::สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 ::สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 ::สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
 ::สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
 ::สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 ::สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 ::สาขาวิชามัลติมีเดีย
 :: สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 ::สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

23. คณะนิติศาสตร์       
 ::สาขาวิชานิติศาสตร์

24. วิทยาลัยดนตรี      
::แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
 ::แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
 ::แขนงวิชาการผลิตดนตรี
::แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 
::แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

  
25. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
 ::สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

26. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม       
 ::สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

27. วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์      
 ::สถาบันเศรษฐศาสตร์
 ::สถาบันรัฐศาสตร์
 ::สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ

 


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : M.B.A.

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : M.M.(Entrepreneurship)

- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : M.Acc.

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : M.Econ.(Digital Economy)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ : M.Sc.(Management of Logistics)

 

กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.A.

- หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : M.A.CJA.

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.S.

- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : M.A.(English for Professions)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : M.A.DIS

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) : M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)

 

กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร

- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : M.F.A.(Design)

- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : M.F.A.(Computer Art)

- หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : M.Music

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : M.Com.Arts.

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ : M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing)

 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : M.Eng.(CE)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : M.Eng.(ECE)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.I.T.

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM.

- หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : M.I.S.SMT.

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : M.S.CSM.(Cybersecurity Management)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) : Master of Science Program in Computer and Information Management : M.S.CIM (Online)

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : M.Sc.(Biotechnology)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : M.Sc.(Biomedical Sciences)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) : M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก : M.Sc.(Oriental Medicine)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : M.Sc.(Medical Technology)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : M.Pharm.(Pharmacy)

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : M.N.S.AGN.

 

กลุ่มศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : M.Ed.(Bilingual Education)

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.(Educational Administration)

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : M.Ed.(Curriculum and Instruction)

- หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : M.A.(Science Teaching) 

 

 

ระดับปริญญาเอก

 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Ph.D.(Information Technology)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : D.Eng.(Civil Engineering)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : Ph.D. (Communication Arts)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : Ph.D.(Public Administration)

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : LL.D.

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Ed.D.

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Ph.D.(Pharmacy)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : D.B.A.

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : Ph.D.CJA

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : D.Eng.(Biomedical Engineering)

 

 

 

 

 
 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA