ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หลักสูตรที่เปิดสอน | Admissions Programs


 
 
ระดับปริญญาตรี

 

รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คณะพยาบาลศาสตร์
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5ปี)
คณะรังสีเทคนิค
4001 สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด
0703 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา
0704 สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
คณะวิทยาศาสตร์
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะทัศนมาตรศาสตร
2501 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
คณะนวัตกรรมเกษตร
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1402 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
วิทยาลัยการออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
0628 สาขาวิชาการออกแบบ (English)
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
คณะดิจิทัลอาร์ต
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบัญชี
2201 หลักสูตรบัญชี
2202 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
คณะบริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
0208 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
0244 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0105 สาขาวิชาภาษาจีน
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
คณะนิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2)
1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี)
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
คณะบันรัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
3902 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
วิทยาลัยดนตรี
2001 ดุริยางคศาสตร์
International College
1156 Civil Engineering
1515 International Business
1516 Information and Communication Technology
1517 Communications Arts
1521 International Hospitality and Management
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
3001 International Relations and Development
INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE (ระบบเหมาจ่าย)
3204 International Business Management


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (??????)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA