ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หลักสูตรที่เปิดสอน | Admissions Programs


 
ระดับปริญญาตรี

 

 
 


12. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาเทคโนโลยีระบบราง

13.วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี        
 ::สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 ::สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

14. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร        

 ::คณะนวัตกรรมเกษตร    
     ::สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


 ::คณะเทคโนโลยีอาหาร        
     ::สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ::สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

15. วิทยาลัยการออกแบบ      
 ::สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
 ::สาขาวิชาออกแบบภายใน
 ::สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 ::สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 ::สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

16. คณะดิจิทัลอาร์ต      
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 ::สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

18. คณะบัญชี        
 ::สาขาวิชาการบัญชี

19. คณะบริหารธุรกิจ      
 ::สาขาวิชาการจัดการ
 ::สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน
 ::สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
 ::สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 ::สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

20. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ        
 ::สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 ::สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 ::สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 ::สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

21. สถาบันการบิน        
 ::สาขาวิชานักบินพาณิชย์

22. คณะศิลปศาสตร์         
 ::สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 ::สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 ::สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ::สาขาวิชาภาษาจีน
 ::สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 ::สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
 ::สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

23. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์       
 ::สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
 ::สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 ::สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 ::สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
 ::สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
 ::สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 ::สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 ::สาขาวิชามัลติมีเดีย
 :: สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 ::สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

24. คณะนิติศาสตร์       
 ::สาขาวิชานิติศาสตร์

25. วิทยาลัยดนตรี      
::แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
::แขนงวิชาการแสดงดนตรี
::แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
::แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
::แขนงวิชาการผลิตดนตรี
::แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
::แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

26. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
 ::สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

27. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม       
 ::สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

28. คณะเศรษฐศาสตร์       
 ::สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

29. คณะรัฐศาสตร์       
 ::สาขาวิชารัฐศาสตร์

30. สถาบันการทูตและการต่างประเทศ       
 ::สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ


 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA