ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ติดต่อ ม.รังสิต | Contact Us


มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rsu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา
0 2791 5510 - 15
 
คณะ สถานที่ (ตึก-ห้อง) หมายเลขติดต่อ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โทรศัพท์   0-2354-4725, 0-2644-7000 ต่อ 2709
แฟกส์ 0-2354-4726

คณะทันตแพทยศสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 12
02-791-6000 ต่อ 4312, 4318,
แฟกส์ ต่อ 4321
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 204
02-791-6000 ต่อ 1420, 1422,
แฟกส์ ต่อ 1403
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 408
02-791-6000 ต่อ 1443, 1489,
แฟกส์ ต่อ 1493
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 105
02-791-6000 ต่อ 1412, 1414,
แฟกส์ ต่อ 1417
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 505
02-791-6000 ต่อ 1453,
แฟกส์ ต่อ 1481
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 303
02-791-6000 ต่อ 1437,
แฟกส์ ต่อ 1451
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 7 ชั้น 1
02-791-6000 ต่อ 5161,
แฟกส์ ต่อ 5160
คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 1 ชั้น 2
02-791-6000 ต่อ 4419-20
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 12M
02-791-6000 ต่อ 4107,
แฟกส์ ต่อ 4108
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ห้อง 235
02-791-6000 ต่อ 3229, 3221
แฟกส์ ต่อ -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11
02-791-6000 ต่อ 4061, 4075,
แฟกส์ ต่อ 4076
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
02-791-6000 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
02-791-6000 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -
คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
02-791-6000 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15
02-791-6000 ต่อ 4671-5 
แฟกส์ 4676
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ห้อง 213
02-791-6000 ต่อ 1221, 1223
แฟกส์ ต่อ 1222
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ห้อง 502
02-791-6000 ต่อ 1249,
แฟกส์ ต่อ 1264
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2
02-791-6000 ต่อ 1218,
แฟกส์ 0-2533-9697
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 02-791-6000 ต่อ 1275, 1276
แฟกส์ ต่อ 1277
สถาบันการทูต และการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 12
02-791-6000 ต่อ 4090,
แฟกส์ ต่อ 4091

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 02-791-6000 ต่อ 1336
แฟกส์ ต่อ -

วิทยาลัยรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต 02-791-6000 ต่อ 1266,
แฟกส์ ต่อ 1216

สถาบันภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ห้อง 603
02-791-6000 ต่อ 4045, 4051
แฟกส์ ต่อ 4047
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ห้อง 302
02-791-6000 ต่อ 1042, 1045,
แฟกส์ ต่อ 1076
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ห้อง 112
02-791-6000 ต่อ 1027,
แฟกส์ ต่อ 1013
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 1
02-791-6000 ต่อ 1038, 1032,
แฟกส์ 0-2533-9695
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 11
02-791-6000 ต่อ 4137-9 
แฟกส์ ต่อ 4136
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 401
02-791-6000 ต่อ 3617,
แฟกส์ ต่อ 3618
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 505
02-791-6000 ต่อ 3631,
แฟกส์ ต่อ 3567
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 505
02-791-6000 ต่อ 5201,
แฟกส์ ต่อ 5200

วิทยาลัยดนตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 10 ชั้น 9B, 10
02-791-6000 ต่อ 6262
แฟกส์ ต่อ 6263
RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 2
02-791-6000 ต่อ 3245,
แฟกส์ ต่อ 3243
International Chinese College วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 11 ชั้น 12 02-791-6000 ต่อ 4117, 4118 แฟกส์ 4119
RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต 02-791-6000 ต่อ 3242, 3244 
แฟกส์ 1349
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 2
02-791-6000 ต่อ 4012, 4017 
แฟกส์ 4016
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 2
02-791-6000 ต่อ 4001-4005 
แฟกส์

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA