ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันการบินสถาบันการบิน
Aviation


แผ่นพับสถาบันการบิน


คู่มือการศึกษาสถาบันการบิน
  สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
AVIATION INSTITUTE
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot)
pilot.rsu.ac.th
www.facebook.com/pilotrsu
           


ปรัชญาของสถาบันการบิน
•           “ผลิตนักบินพาณิชย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล”
 
 
วัตถุประสงค์ของสถาบันการบิน
•           “ผลิตนักบินที่มีวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสามารถไปประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ของสายการบินนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
            หลักสูตร : 4 ปี 138 หน่วยกิต 
 
            จำนวนชั่วโมงบิน  : 203 ชั่วโมง
 
 
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต
    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  18  หน่วยกิต
    วิชาชีพ 76  หน่วยกิต
       - วิชาชีพบังคับ 70  หน่วยกิต
       - วิชาชีพเลือก   6    หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต

 
 
ขั้นตอนในการศึกษา
•           ปีการศึกษาที่ 1-2 เรียนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี และวิชาการบิน
•           ปีการศึกษาที่ 3-4 ฝึกบินนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ ฝึกบินที่BAC ดอนเมือง
            และ GFT ประเทศแคนาดา
            (การฝึกบินไม่มีปิดเทอมเพราะจะต้องทำการฝึกบินอย่างต่อเนื่อง)
•           เมื่อสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 ภาคที่ 2 จะส่งนักศึกษาไปสอบเพื่อขอใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หลังจากนั้นจะมีการอบรมแนะแนวอาชีพนักบินพาณิชย์และการสอบเข้าสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•           สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
            หรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าอายุไม่เกิน 26 ปี
•           ความสูงผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักสัมพันธ์กับความสูง
•           ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสีการได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบจิตประสาทดี
 
 
การคัดเลือกผู้สมัคร
•           โดยสอบสัมภาษณ์ประมาณปลายเดือนมกราคม-พฤษภาคม
 
 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ค่าหน่วยกิตและค่าฝึกบิน)
•           2,832,600 บาท
 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝึกนักบินชาย-หญิงเป็นนักบินพาณิชย์
 
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา      (คณบดีสถาบันการบิน)
พล.อ.ท.พินิจ ชาติไทย (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
พล.อ.ท.ดร.ศุภกฤต อริยะปรีชา   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคนิค)
พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ  เอี่ยมเจริญ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์)
ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ  

(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

พล.อ.ท.ดร.ชนนนาถ เทพลิบ  

(อาจารย์ประจำคณะ)

 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ
•           ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิชย์) BACHELOR OF SCIENCE
            (COMMERCIAL PILOT)
•           ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (COMMERCIAL PILOT LICENSE: CPL)
 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  สามารถประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ ของสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 
 
การรับสมัครนักศึกษา
•           เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤษภาคม ของทุกปี
•           สมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
            หรือที่www.rsu.ac.th


การรับสมัคร
•           ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
            (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791- 5500-10 โทรสาร 0-2997-2394 www.rsu.ac.th  
             e-mail: info@rsu.ac.th
•           สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตโทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4104-7
            โทรสาร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4108
            pilot.rsu.ac.th
            www.facebook.com/pilotrsu
            e-mail: katatip@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA