ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Institute of Public Administration and Public Policy


แผ่นพับสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


คู่มือการศึกษาสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
Institute of Public Administration and Public Policy
publicad.rsu.ac.th
            
ปรัชญาวิทยาลัย
            กิจการของบ้านเมืองหรือประเทศนั้นต้องอาศัยรัฐบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมร่วมกันนำพาประเทศไปด้วยวิสัยทัศน์ ความคิด และทฤษฎีที่เน้นความเป็นเลิศ นำยุค นำสมัย และสอดคล้องกับความเป็นจริง การเรียนการสอนของวิทยาลัยมุ่งผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้นำแก่ภาครัฐและภาคสังคมสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ รัฐศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ที่เน้นความช่ำชองในแต่ละศาสตร์หรือแต่ละวิชาชีพของตน แต่ขณะเดียวกันจะให้รอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับการฝึกฝน และบ่มเพาะในภาคปฏิบัติด้วย ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้รู้จักคิดค้น สร้างสรรค์งาน ชอบการค้นคว้าวิจัย และสามารถนำงานวิจัยทั้งหลายไปใช้ในการทำงานได้
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
           
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)
 
หน่วยกิตและแผนการศึกษา
                        หลักสูตรมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
                        มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่
                        แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
                        แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)
 
วัน เวลาเรียน
                        เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
                        ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
                        ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
                        ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม
 
สถานที่เรียน
     อาคารประสิทธิรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก  ปทุมธานี
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.Public Administration)
    การศึกษาเป็นระบบทวิภาค ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคและภาคฤดูร้อน 1 ภาค
    นักศึกษาต้องศึกษาให้สำเร็จโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
 
โปรแกรมการศึกษา
            นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์(Public Administrtation) โดยตรง จะเข้าศึกษาในหมวด
วิชาบังคับและวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรัชญาและวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
และทำดุษฎีนิพนธ์ในหมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 63 หน่วยกิต
 
นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโทจากสาขาอื่น ต้องศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานจำนวนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษาบางรายอาจจะศึกษาหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยความยินยอมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้อำนวยการหลักสูตร
           
 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA