ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
College of Digital Innovation and Information Technology (DIIT)


  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
College of  Digital Innovation and Information Technology (DIIT) 
COLLEGE OF DIGITAL INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY | B.Sc.
it.rsu.ac.th
           

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน อาทิ
 การจำแนกโรคระหว่างประเทศ
 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโรงพยาบาล
 ภาพทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นสำหรับการแพทย์ทุนการศึกษา
 
 
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม”
“ผู้นำด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย
และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 130-134 หน่วยกิต
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ ทั้งด้านจริยธรรม
 และเป็นมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย, ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 ผู้จัดการโครงการซอฟแวร์ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ, โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิทยาศาสคอมพิวเตอร์, ผู้ประสานงานโครงการซอฟแวร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์,
 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4072
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 เพื่อสร้างสรรค์ และสื่อมัลติมีเดีย ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ และจริยธรรม 
 สามารถไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับ
 ความต้องการของอุตสาหกรรมเกมและสื่อมัลติมีเดียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
 เป็นนักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเกม, นักพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย, 
 นักคอมพิวเตอร์กราฟิก, ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4057
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 อิงแนวคิด จาก Association for Computing Machinery (ACM) เพื่อสร้างบัณฑิต
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโดดเด่น
 ในการปฏิบัติจริงตามทฤษฎี เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้สามารถออกแบบ
 โปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนเว็บ วินโดว์ และ โมบายโฟน รวมถึงความรู้พื้นฐาน 
 อาทิ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนระบบวินโดว์ เว็บและโมบายโฟน, นักออกแบบ
 และวางระบบเครือข่าย, นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยี , นักวิเคราะห
 และพัฒนาระบบฐานข้อมูล, สารสนเทศและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4068
 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สอนทางด้านนี้ โดยหลักสูตรนี้สอนให้
 ปฏิบัติจริง มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท
 ทางด้าน ERP ที่มีชื่อเสียง และสนับสนุนให้สอบ Certi?ed ทางด้าน
 ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์, นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เอ็นเทอร์ไพรส์, เจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้า),
 เจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์,
 บุคคลากรระบบสารสนเทศทางด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, 
 ระบบวางแผนการผลิต, ระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์, ระบบควบคุมต้นทุน 
 และผู้ประสานงานทางด้านระบบบัญชีการเงิน
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4077

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์) วท.บ. (สารสนเทศการแพทย์)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนการนำไอทีเข้าประยุกต์ กับการแพทย์ในระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสร่วมฝึกงานและปฏิบัติ
 สหกิจศึกษากับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักเวชสถิติ, นักเวชระเบียน, ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์, นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 ด้านสารสนเทศการแพทย์ , และนักวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4077
 
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม มีความทันสมัย 
 มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงินและการลงทุน 
 ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม
 เสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดูงานสถาบันการเงินต่างๆ 
 และสนับสนุนให้สอบ Certi?ed เช่น CIFA (Certi?ed Investment and Securities
 Analyst Program) และ CFA (Chartered Financial Analyst)
แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวิเคราะหืการเงินและการลงทุนของธนาคาร 
 และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, นักคณิตศาสตร์การประกันภัย, 
 นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต, นักวิจัยคณิตศาสตร์การเงิน, 
 อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ/การเงินและการลงทุน
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4077
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
เอกลักษณ์หลักสูตร
 มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี 
 การคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างสรรค์งานสื่อปฏิสัมพันธ์ สื่ออนไลน์
และสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 นักพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศล้ำสมัย, 
โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์, ผู้ดูแลระบบออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย,
ครีเอทีฟด้านสื่ออินเทอร์เน็ต และผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์และสื่อโต้ตอบ
ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4076

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4075, 4061
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 4076
e-mail: itinfo@rsu.ac.th

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA