ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
College of Digital Innovation Technology


แผ่นพับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิต
College of Digital Innovation Technology 
COLLEGE OF DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY | B.Sc.
dit.rsu.ac.th
           
 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120-126 หน่วยกิต
 
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม ผู้นำด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
โดยทางวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 
 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ดังนี้
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
 3. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 120 หน่วยกิจ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  เอกลักษณ์หลักสูตร

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ ทั้งด้านจริยธรรมและเป็นมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย, ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล, ผู้จัดการโครงการซอฟแวร์ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ, โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิทยาศาสคอมพิวเตอร์, ผู้ประสานงานโครงการซอฟแวร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์

  ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4072

 2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 120 หน่วยกิจ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)

  เอกลักษณ์หลักสูตร

  อิงแนวคิด จาก Association for Computing Machinery (ACM) เพื่อสร้างบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโดดเด่นในการปฏิบัติจริงตามทฤษฎี เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้สามารถออกแบบโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนเว็บ วินโดว์ และ โมบายโฟน รวมถึงความรู้พื้นฐาน อาทิ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนระบบวินโดว์ เว็บและโมบายโฟน, นักออกแบบ และวางระบบเครือข่าย, นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยี , นักวิเคราะห และพัฒนาระบบฐานข้อมูล, สารสนเทศและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4068

 3. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 120 หน่วยกิจ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)

  เอกลักษณ์หลักสูตร

  เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม มีความทันสมัย มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงินและการลงทุน ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดูงานสถาบันการเงินต่างๆ และสนับสนุนให้สอบ Certi?ed เช่น CIFA (Certi?ed Investment and Securities Analyst Program) และ CFA (Chartered Financial Analyst)

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวิเคราะหืการเงินและการลงทุนของธนาคารและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, นักคณิตศาสตร์การประกันภัย, นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต, นักวิจัยคณิตศาสตร์การเงิน, อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ/การเงินและการลงทุน

  ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4077

 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 126 หน่วยกิจ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)

  เอกลักษณ์หลักสูตร

  เพื่อสร้างสรรค์ และสื่อมัลติมีเดีย ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ และจริยธรรม สามารถไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมเกมและสื่อมัลติมีเดียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  เป็นนักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเกม, นักพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย, นักคอมพิวเตอร์กราฟิก, ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  เป็นนักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเกม, นักพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย, นักคอมพิวเตอร์กราฟิก, ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

  ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4057

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 126 หน่วยกิจ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ (เทคโนโลยีสื่อสังคม)

  เอกลักษณ์หลักสูตร

  มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี การคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างสรรค์งานสื่อปฏิสัมพันธ์ สื่ออนไลน์ และสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศล้ำสมัย, โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์, ผู้ดูแลระบบออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย, ครีเอทีฟด้านสื่ออินเทอร์เน็ต และผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์และสื่อโต้ตอบ

  ติดต่อ (662) 997-2200-30 ต่อ 4076

 
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4075, 4061
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 4076
e-mail: itinfo@rsu.ac.th

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA