ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
Science


แผ่นพับวิทยาศาสตร์


คู่มือการศึกษาวิทยาศาสตร์
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF SCIENCE

www.sciencersu.com

คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตร


ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) B.Sc. ( Biomedical Sciences)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิตระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) M.Sc. ( Biomedical Sciences)
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิตติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1412 / 1414
โทรสาร 0-2997-2222-30 ต่อ 1417
www.rsu.ac.th/scienceสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (ปริญญาตรี) ติดต่อ

ดร. สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ โทร.089-681 2550 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ โทร.084-645-4570 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
www.facebook.com/Biomedicalsciencesrsu

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (ปริญญาโท) ติดต่อ

ผศ.ดร.อรพรรณ วนขจรไกร โทร 0-2997-2222 ต่อเบอร์ 1473 หรือ คุณจรัสศรี จำปาแถม ต่อ 1414 สำนักงานหลักสูตร ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA