ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
Science


  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF SCIENCE | B.Sc.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OFSCIENCE B.Sc.
www.rsu.ac.th/science/
            
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วท.บ. (เคมีประยุกต์)
 
เป้าหมาย
            ผลิตนักเคมีป้อนอุตสาหกรรมของต่างประเทศ เพื่อการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
 
การจัดการเรียนการสอน
                นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ประโยชน์การใช้งานในระดับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาปริมาณสารต่างๆด้วยเครื่องมือ การสกัดสารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ (เช่น น้ำมันหอมระเหยสีธรรมชาติ ฯลฯ) เน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางเคมีและสามารถวิเคราะห์ เพื่อทำวิจัยผลิตภันฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ มีการฝึกงานในภาคอุตสาหรรมและควบคุมคุณภาพเพื่อสามารถ แก้ปัญหาทางเคมีได้จริง
 
โครงการเรียนปริญญาตรีควบโท
            (ระยะเวลาการเรียน 5 ปี)
            แบบที่ 1 ปริญญาตรีเคมีประยุกต์-ปริญญาโทศึกษาศาสตร์
            แบบที่ 2 ปริญญาตรีเคมีประยุกต์-ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
            ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 320,000 บาท ตลอดหลักสูตรซึ่งรวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตรอ์ การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์ในการทำงานวิจัย และค่าใช้จ่ายในการวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์
 
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
            เรียน วท.บ.เคมีประยุกต์ มีโอกาสเลือกงานได้หลากหลายแบบ เช่น งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำงานเป็นนักเคมีเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สารต่าง ๆ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือระดับสูง เป็นงานในห้องปฏิบัติ  การวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ในหน่วยงานต่าง ๆ และบริษัท อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยาง สีย้อม ปุ๋ย การชุบเคลือบ
 
งานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
            ในประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐบาล และบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวนมากที่ต้องการนักเคมีเพื่อช่วยคิดค้นและวิจัย ปรับปรุงชนิดของผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อเป็นการลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ประเทศขาดดุลทางการค้ามากขึ้น
 
 
เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม
            ผู้ที่รักอิสระทางวิชาชีพ สามารถใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อทำผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ   ได้เอง ทำให้สร้างงานได้ด้วยตนเอง สามารถทำงานอิสระ เช่น การทำน้ำมันหอมระเหย น้ำยาซักล้าง สบู่ ปุ๋ย ฯลฯ
 
อาจารย์ ครู
            ผู้ที่รักการเป็นครู-อาจารย์ สามารถศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ  เช่น ปิโตรเคมี พอลิเมอร์เคมี คอมพิวเตอร์เคมีวิเคราะห์  เภสัชเคมี ฯลฯ เพื่อเป็นอาจารย์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
            B.Eng. (Biomedical Engineering)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148  หน่วยกิต
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
• จบ  ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
• จบ ปว.ช. ปว.ส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือใกล้เคียง
  (ผู้ที่จบระดับ ปว.ส. ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต)
 
 มีการจัดการเรียนการสอน แบบทวิภาคี  แผนสหกิจศึกษา ในชั้นปีสุดท้าย เพิ่มโอกาสจบแล้วได้งานทำแน่นอนมากขึ้น
 
จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่หายาก เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับสูงของประเทศ
2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ
3. มีการจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร Mini M.BA.  ด้านบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพิ่มเติมความรู้ และ ทักษะรวมทั้งทัศนคติทางด้านบริหารจัดการและธุรกิจ ให้กับบัณฑิต อีกทางหนึ่งด้วย
4. เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง มีศูนย์บริการอุปกรณ์การแพทย์เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา สนุกกับกิจกรรมเสริมวิชาชีพ ตลอด 4 ชั้นปีดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เปรียบเสมือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ 2 ของนักศึกษาจบแล้วมีงานทำแน่นอน
5. มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาให้จบเป็นบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลแนวทางประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
     • ตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน, ศูนย์เครื่องมือขององค์กรต่างๆ
     • ตำแหน่งวิศวกร ประจำบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ และ วิศวกรบริการ ประจำบริษัทเครื่องมือแพทย์
     • ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
     • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
     • ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
     • ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านเครื่องมือแพทย์หรือวิศวกรชีวการแพทย์
     • ศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือสาขาใกล้เคียงในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ          ทางด้านนี้ในโอกาสต่อไป
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ
2. ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ทักษะ และความสามารถมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3. ประยุกต์แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศต่อไป
 
การสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
            สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
            เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 
การเรียนการสอน
            นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาของภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ชีวเคมี สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ เช่น สรีรวิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พันธุวิศวกรรมและการยศาสตร์ โดยมีห้องปฎิบัติการและเครื่องมือทันสมัยและพอเพียงสำหรับนักศึกษา เมื่อศึกษาจบแล้วสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคได้อย่างถูกต้อง
 
ระยะเวลาการศึกษา
            ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี
            จำนวนหน่วยกิต  133  หน่วยกิต
 
การฝึกงาน
            นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานกับสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้การทำงานจริงของวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ก่อนจบการศึกษา
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1412 / 1414    โทรสาร   0-2997-2222-30  ต่อ  1417
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ต่อ 3853
            สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ต่อ 1485
            สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่อ 1428
             www.rsu.ac.th/science/
            1. สมัครทางระบบ Online ที่ www.rsu.ac.th/science เลือก ภาควิชาฟิสิกส์
            2. E-Mail nthongpance@hotmail.com
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA