ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  President's Welcome


 

หลังจากการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนาเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเกือบ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

โดยตระหนักว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความรุ่งเรืองไพบูลย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงดำเนินมาตรการปรับปรุงกำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบรับความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการและการออกแบบ รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกสรร หากมีรากแก้วที่แน่นเหนียวในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรวมทั้งพื้นฐานทางจริยธรรม และความมั่นคงทางอารมณ์ ที่จะโน้มนำไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม และวิชาชีพ ตลอดจนความสุข และความสำเร็จในอนาคต

ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกคน มุ่งผนึกกำลังกันสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยในสวน มหาวิทยาลัยที่พร้อมมวลด้วยศาสตรและ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่ศิษย์ทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี อีกทั้งการบูรณาการความรู้ที่ได้รับ เพื่อเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตที่รุ่งเรือง มีความสุข อันจะส่งผลไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและสังคมโดยรวมในอนาคต.


ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA