ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  President's Welcome


 

หลังจากการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนาเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเกือบ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

โดยตระหนักว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความรุ่งเรืองไพบูลย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงดำเนินมาตรการปรับปรุงกำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบรับความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการและการออกแบบ รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกสรร หากมีรากแก้วที่แน่นเหนียวในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรวมทั้งพื้นฐานทางจริยธรรม และความมั่นคงทางอารมณ์ ที่จะโน้มนำไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม และวิชาชีพ ตลอดจนความสุข และความสำเร็จในอนาคต

ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกคน มุ่งผนึกกำลังกันสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยในสวน มหาวิทยาลัยที่พร้อมมวลด้วยศาสตรและ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่ศิษย์ทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี อีกทั้งการบูรณาการความรู้ที่ได้รับ เพื่อเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตที่รุ่งเรือง มีความสุข อันจะส่งผลไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและสังคมโดยรวมในอนาคต.


ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA