ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
College of Medicine


แผ่นพับวิทยาลัยแพทยศาสตร์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF MEDICINE

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
DOCTOR OF MEDICAL M.D.
www.rsu.ac.th/medicine
           
วิสัยทัศน์
           สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนชั้นนำระดับสากล
 
พันธกิจ
           สถาบันรัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม

ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล เน้นการ พัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต พัฒนาการเรียนรู้คู่ คุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม ผดุงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม

 
ปรัชญา
           ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม
 
ปณิธาน
           ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
วัฒนธรรมองค์กร
            สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยม
            LIPS (ร่วมพลังทำงาน เน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม อย่างมืออาชีพ)
L (Learning) = มุ่งเน้นการเรียนรู้
I (Integrity) = คุณธรรม
P (Professionalism) = มืออาชีพ
S (Synergy) = พลังร่วม
 
อัตลักษณ์
            ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม
 
เอกลักษณ์
            มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ “การศึกษา คือ นวัตกรรม” การเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนแพทย์ภาคเอกชน แห่งแรกในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย

 
     • มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งกำหนดโดยแพทยสภา
     • ประยุกต์แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบองค์รวม (Holistic Approch) ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม
     • มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินตนเอง การวิจัย การศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักบริหาร รวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์
     • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมาย การติดต่อระหว่าง บุคคลการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้
     • ประยุกต์แนวทางในการส่งเสริมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาสุขภาพรวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็นและเศรษฐานะของผู้ป่วยและสังคม
     • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถ ความภาคภูมิใจในคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ และ สถาบันฝึกอบรม
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
      เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเทียบเท่าให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
 
หลักฐานการสมัคร
      1. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัย
      2.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
      3.  สำเนาหลักฐานการสมัคร 1 ชุด
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
      มีช่องทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 2 ช่องทาง 3 รอบการรับสมัคร คือ
      ผ่านการรับของรอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง 2 รอบ ดังนี้
     - รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรงรอบที่ 1
     - รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรงรอบที่ 2
     - ผ่านการรับของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.สมัครเข้ารับการสอบตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในแต่ละรอบการสอบ
(รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง / รอบ กสพท.)
ขั้นตอนที่ 2.ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ผ่านการคัดเลือกตามระบบรับตรงของ กสพท.
ขั้นตอนที่ 3.ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์และแบบทดสอบทางจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 4.ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 5.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ขั้นตอนที่ 6.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนการเป็นนักศึกษา

 
อาจารย์ประจำ จำนวน 286 คน
      -  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 13  คน
      -  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 273  คน
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ อธิการ
ศ.คลินิก นพ.ประธาน จินายน รองคณบดีฝ่ายคลินิก
ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก
ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน อาจารย์ประจำ
ศ.พ.ญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ อาจารย์ประจำ
นพ.ปรีชา ชื่นวิภาสกุล อาจารย์ประจำ
อาจารย์วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประภาศรี แพทย์ศิริ อาจารย์ประจำ
นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์ อาจารย์ประจำ

 
สำนักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เลขที่ 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
(ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4725,0-2644-7000 ต่อ 40909
โทรสาร 0-2354-4726
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
www.rsu.ac.th/medicine

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA