ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
College of Medicine


แผ่นพับวิทยาลัยแพทยศาสตร์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF MEDICINE

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICAL M.D.
medicine.rsu.ac.th

วิสัยทัศน์ :

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศระดับมาตรฐานสากล

Vision :

Thailand’s leading public-private medical school with high international standards

พันธกิจ :

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล

 1. เน้นการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต
 2. มุ่งเน้นการวิจัย
 3. ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน

Mission :

Public-private partnership medical school creates health benefits for society and produces medical graduates with medical qualifications that meet the medical council and international standards:

 1. Emphasize the development of future medical expertise;
 2. Focus on research development;
 3. Instill lifelong learning;
 4. Use modern technologies in the learning process;
 5. Promote a positive school image

ปรัชญา :

ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี

วัฒนธรรมองค์กร :

สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยม : LIPS (ร่วมพลังทำงาน เน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม อย่างมืออาชีพ)

 • L (Learning) = มุ่งเน้นการเรียนรู้
 • I (Integrity) = คุณธรรม
 • P (Professionalism) = มืออาชีพ
 • S (Synergy) = พลังร่วม

อัตลักษณ์ :

ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม

เอกลักษณ์ :

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ “การศึกษา คือ นวัตกรรม”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา และสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education - WFME) อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังต่อไปนี้

 • ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (basic and clinical sciences) ในการบริบาลสุขภาพ
 • มีความตระหนักและประพฤติตนตามหลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ (medical ethics and professional law)
 • มีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ (professional communication)
 • มีความสามารถในการวินิจฉัยทางคลินิก (clinical diagnosis) ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาผู้ป่วยอย่างมีเหตุผล
 • มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (critical thinking and evidence based medicine)
 • มีความสามารถในการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (patient investigation) เพื่อสนับสนุนหรือลบล้างสมมติฐานสาเหตุของปัญหา
 • มีความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health promotion and health care system: individual, community and population health) และการบริบาลแบบองค์รวม (holistic care)
 • มีความสามารถในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผล (patient management)
 • มีความสามารถในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการทำหัตถการ (technical and procedural skills)โดยคำนึงถึงและป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยและญาติ
 • มีความรับผิดชอบในบทบาทแพทย์และความรับผิดชอบต่อสังคม (roles of doctor and social responsibility)
 • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล (professional and personal development)
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (leadership and teamwork)
 • มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา (institutional pride)
 • มีจิตสาธารณะ (public spirits)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเทียบเท่าให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (ผู้เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป)

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัย
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาหลักฐานการสมัคร 1 ชุด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

มีช่องทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 2 ช่องทาง 3 รอบการรับสมัคร คือ
ผ่านการรับของรอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง 2 รอบ ดังนี้

 • รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรงรอบที่ 1
 • รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรงรอบที่ 2
 • ผ่านการรับของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1.สมัครเข้ารับการสอบตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในแต่ละรอบการสอบ (รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง / รอบ กสพท.)
 • ขั้นตอนที่ 2.ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ผ่านการคัดเลือกตามระบบรับตรงของ กสพท. ขั้นตอนที่ 3.ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์และแบบทดสอบทางจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 4.ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 5.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • ขั้นตอนที่ 6.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนการเป็นนักศึกษา

 

อาจารย์ประจำ จำนวน 605 คน

 • สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 14 คน
 • สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 591 คน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศ.คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิการ
 • ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ อธิการกิตติคุณ
 • ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพ
 • ผศ.นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 • ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก
 • ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
 • ผศ.พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • รศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน อาจารย์ประจำ
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ อาจารย์ประจำ
 • ผศ.นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล อาจารย์ประจำ
 • นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน อาจารย์ประจำ
 • นางสาวประภาศรี แพทย์ศิริ อาจารย์ประจำ
 • นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์ อาจารย์ประจำ

สำนักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์

เลขที่ 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
(ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4725,0-2644-7000 ต่อ 40909
โทรสาร 0-2354-4726

การรับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th
e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
medicine.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA