ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  นิติศาสตร์นิติศาสตร์
Law


แผ่นพับนิติศาสตร์


คู่มือการศึกษานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
LAW

law.rsu.ac.th
            
“คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน”
 
วิสัยทัศน์ 
            “คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและ สถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน”
 
พันธกิจ
           แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา "ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ" และหลักการ "นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ"
 
ปรัชญา
             คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” ภายใต้หลักการบริหารวิชาการโดยยึดหลัก นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติอย่างบูรณาการ

ปณิธาน
            คณะนิติศาสตร์ ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายพร้อมกับได้รับการหล่อหลอมจิตใจทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1) เพื่อให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ศักยภาพและมีความต้องการศึกษากฎหมาย ได้รับโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
            2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในวิชาการกฎหมาย สามารถนำองค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพหรือเสริมการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับภารกิจและการดำรงชีพทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3) ให้มีความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้าน และเน้นให้โอกาสในการเลือกศึกษา กฎหมายตามความถนัดและความประสงค์ในด้านใดด้านหนึ่งคือ
             3.1 ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชอิเล็คทรอนิกส์และโลจิสติกส์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ และวิชาการได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศและ สามารถเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.2 ด้านกฎหมายมหาชน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้บัณฑิต สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพและวิชาการในภาครัฐ ภาคเอกชนและ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และศาลปกครองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             4) ให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบใช้วิชาชีพและซื่อสัตย์ต่อวิชาการ
             5) ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ วิชาการและศึกษาต่อได้
 
พันธกิจ
            1.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
            2.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำ
            3.ให้บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
            4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
            5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 
 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            โทร (02) 997-2222-30 ext. 1249, 1270, 1271, 1272
            โทรสาร (02) 997-2222-30 ext. 1264
            law.rsu.ac.th

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA