ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยการกีฬา
College of Sports


แผ่นพับวิทยาลัยการกีฬา


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยการกีฬา
          1. สาขากีฬากอล์ฟ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในห้องเรียนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ออกรอบตีกอล์ฟจริงในสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf course เมืองเอก และเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านกีฬากอล์ฟ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะกีฬากอล์ฟ สามารถปฏิบัติงานด้านกีฬากอล์ฟได้อย่างมีคุณภาพและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

           2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตเฉพาะด้าน ที่ตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา สร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ เป็นการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

           3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพอุตสาหกรรมกอล์ฟ มีความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านความรู้ การวิจัย การบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างสรรค์แนวคิดในธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติใหม่ รวมทั้งผลิตเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ ในระดับชาติและนานาชาติ 

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA