ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

   สารรังสิต (MAGAZINE)
ฉบับล่าสุด ก.ค. 2017


  ฉบับ 257 มิ.ย. 2017 
  ฉบับ 256 พ.ค. 2017 
  ฉบับ 255 เม.ย. 2017 
  ฉบับ 254 มี.ค. 2017 
  ฉบับ 253 ก.พ. 2017 
  ฉบับ 252 ม.ค. 2017 
  ฉบับ 251 ธ.ค. 2016 
  ฉบับ 250 พ.ย. 2016 
  ฉบับ 249 ต.ค. 2016 
  ฉบับ 248 ก.ย. 2016 
  ฉบับ 247 ส.ค. 2016 
  ฉบับ 246 ก.ค. 2016 
  ฉบับ 245 มิ.ย. 2016 
  ฉบับ 244 พ.ค. 2016 
  ฉบับ 243 เม.ย. 2016 
  ฉบับ 242 มี.ค. 2016 
  ฉบับ 241 ก.พ. 2016 
  ฉบับ 240 ม.ค. 2016 
  ฉบับ 239 ธ.ค. 2015 
  ฉบับ 238 พ.ย. 2015 
  ฉบับ 237 ต.ค. 2015 
  ฉบับ 236 ก.ย. 2015 
  ฉบับ 235 ส.ค. 2015 
  ฉบับ 234 ก.ค. 2015 
  ฉบับ 233 มิ.ย. 2015 
  ฉบับ 232 พ.ค. 2015 
  ฉบับ 231 เม.ย. 2015 
  ฉบับ 230 มี.ค. 2015 
  ฉบับ 229 ก.พ. 2015 
  ฉบับ 228 ม.ค. 2015 
  ฉบับ 227 ธ.ค. 2014 
  ฉบับ 226 พ.ย. 2014 
  ฉบับ 225 ต.ค. 2014 
  ฉบับ 224 ก.ย. 2014 
  ฉบับ 223 ส.ค. 2014 
  ฉบับ 222 ก.ค. 2014 
  ฉบับ 221 มิ.ย. 2014 
  ฉบับ 220 พ.ค. 2014 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA