ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบัน Gen.Ed.สถาบัน Gen.Ed.
Gen.Ed.Institute


แผ่นพับสถาบัน Gen.Ed.


คู่มือการศึกษาสถาบัน Gen.Ed.
สถาบัน Gen.Ed
www.rsu.ac.th/GenEd
www.facebook.com/rsugened

           
ปรัชญา

     หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม มีทักษะการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการปฏิสัมพันธ์กับบริบทของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผู้เรียนมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจุบันและอนาคต
  • ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
  • ผู้เรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำและผู้ตาม เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสังคม
  • ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/ห้องเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
(Social Dharmacracy)
2(2-0-4)
     
     
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)
1(0-2-1)
     
     
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication)
2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Bridging)
3(2-2-5)
     
     
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
(English for Global Exploration)
3(2-2-5)
     
     
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบท ของเทคโนโลยี การบันเทิง และการออกแบบ
(English in TED -Technology,Entertainment, and Design)
3(2-2-5)
     
     
2.2) กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
RSU 126 ภาษาอังกฤษในการทำงาน
(English at Work)
3(2-2-5)
     
     
RSU 128 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(Presentation in English)
3(2-2-5)
     
     
ENL 129 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
(English for Meetings)
3(2-2-5)
     
     
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
     
     
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์
(Intercultural Communication)
3(2-2-5)
     
     
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
(Intercultural Communication in Thai Community)
3(2-2-5)
     
     
RSU 129 สู่โลกกว้าง
(Intercultural Communication in World Community)
3(0-35-18)
     
     
JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Japanese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
     
     
JPN 102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Japanese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
     
     
JPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
     
     
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
     
     
CHN 110 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน 1
(French for Beginners I)
3(2-2-5)
     
     
FRN 110 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Arabic for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
     
     
ISL 112 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Arabic for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
     
     
ISL 113 ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture of Muslim Countries)
3(2-2-5)
     
     
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
     
SEC 01
SEC 02
   
KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
     
     
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
RSU 101 ภาษารัสเซียสำหรับผู้เริ่มเรียน
(Russian for Beginners )
3(2-3-6)
     
     
RUS 102 ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
(Russian for Daily Life)
3(2-2-5)
     
     
RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Spanish for Everyday Communication I)
3(2-3-6)
     
     
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Spanish for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
     
     
SPN 110 ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสารการสื่อสาร
(Spanish Language and Culture for Communication)
3(2-3-6)
     
     
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(German for Everyday Communication I)
3(2-3-6)
     
     
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(German for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
     
     
GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
(German Language and Culture for Communication)
3(2-3-6)
     
     
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Swedish for Everyday Communication I)
3(2-3-6)
     
     
SWD 122 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Swedish for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
     
     
SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร
(Swedish Language and Culture for Communication)
3(2-3-6)
     
     
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
     
     
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
     
     
VTN 110 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Malay for Everyday Uses I)
3(2-2-5)
     
     
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Malay for Everyday Uses II)
3(2-2-5)
     
     
MLY 110 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร
(Malay Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Uses I)
3(2-2-5)
     
     
BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Uses II)
3(2-2-5)
     
     
BHS 110 ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
(Indonesia Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Lao for Everyday Uses I)
3(2-2-5)
     
     
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Lao for Everyday Uses II)
3(2-2-5)
     
     
LAO 110 ภาษา และวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร
(Lao Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Burmese for Everyday Uses I)
3(2-2-5)
     
     
BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Burmese for Everyday Uses II)
3(2-2-5)
     
     
BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
     
     
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก
(Science of Love)
3(2-2-5)
     
     
RSU 131 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Leadership for Changes)
3(2-2-5)
     
     
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
(Corruption Literacy)
3(2-2-5)
     
     
RSU 133 ศาสตร์พระราชา
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
3(2-2-5)
     
     
RSU 134 กฎหมายต้องรู้
(Legal Awareness)
3(2-2-5)
     
     
RSU 135 การออกแบบชีวิต และสังคมแห่งความสุข
(Happy Life and Society Design)
3(2-2-5)
     
     
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
RSU 140 ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
3(0-35-18)
     
     
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
(Seminars in Overseas Experiences)
3(3-0-6)
     
     
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต
(Sciences and Arts of Living)
3(3-0-6)
     
     
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา
(Pathum Thani Study)
3(3-0-6)
     
     
RSU 144 คนต้นแบบ
(Idol Studies)
3(3-0-6)
     
     
RSU 145 สื่อสะท้อนชีวิต
(Life Reflection through Media)
3(3-0-6)
     
     
RSU 146 รู้ทันโลก
(World Society Awareness)
3(3-0-6)
     
     
RSU 147 ความเป็นไทย
(Thainess)
3(2-2-5)
     
     
RSU 148 ไทยในสื่อ
(Thai Dimensions in Media)
3(2-2-5)
     
     
RSU 149 วัฒนธรรมวิจักษ์
(Cultural Appreciation)
3(2-2-5)
     
     
RSU 240 ศิลปะการทำงานต่างวัฒนธรรม
(Arts of Working with Foreigners)
3(2-2-5)
     
     
RSU 241 วิถีอาเซียน 1
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )
3(2-2-5)
     
     
RSU 242 วิถีอาเซียน 2
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A2 )
3(2-2-5)
     
     
RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
(Creativity in the Arts)
3(2-2-5)
     
     
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์
(Creative Management)
3(2-2-5)
     
     
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
3(1-4-4)
     
     
RSU 152 การคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking)
3(2-2-5)
     
     
RSU 153 ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์
(Lifestyle Entrepreneurship)
3(2-2-5)
     
     
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
3(3-0-6)
     
     
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
3(2-2-5)
     
     
RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
(Design and Production of Media )
3(2-2-5)
     
     
RSU 162 รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล
(Investment Literacy in the Digital Age)
3(3-0-6)
     
     
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
3(2-2-5)
     
     
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
(Healthy Life-styles)
3(2-2-5)
     
     
RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental -friendly Life)
3(2-2-5)
     
     
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
(Nutrition and Health Promotion)
3(2-2-5)
     
     
RSU 174 การออกแบบสรีระ
(Physical Body Design)
3(2-2-5)
     
     
หมวดที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์
(RSU My-Style)
3(1-4-4)
     
     
RSU 181 นันทนาการ
(Recreation)
3(2-2-5)
     
     
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
(Talents Development)
3(2-2-5)
     
     
RSU 183 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
(D.I.Y.)
3(2-2-5)
     
     
RSU 184 คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
(Cross Generations in Aging Society)
3(2-2-5)
     
     
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
(Information Technology Skills for Professionals)
3(2-2-5)
     
     
 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/ห้องเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
1.1 ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
ART 103 ศิลปะวิจักษ์
(Art Appreciation)
3(3-0-6)
     
sec01    
ART 119 ศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย
(Art and Design in Thai Society)
3(2-2-5)
     
     
HUM 104 วรรณคดีไทยปริทัศน์
(Thai Literary Reviews)
3(3-0-6)
     
     
HUM 123 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต
(Sciences and Arts of Living)
3(3-0-6)
     
     
HUM 124 มนุษย์กับความคิดสร้างสรรค์
(Man and Creative Thinking)
3(3-0-6)
     
     
HUM 133 วรรณศิลป์วิจักษ์
(Literal Art Appreciation)
3(3-0-6)
     
     
HUM 134 วรรณกรรมกับชีวิต
(Literature and Life)
3(3-0-6)
     
     
MUS 104 ดนตรีวิจักษ์
(Music Appreciation)
3(3-0-6)
     
     
1.2 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
HUM 106 ตรรกวิทยา
(Logic)
3(3-0-6)
     
     
HUM 107 จริยศาสตร์
(Ethics)
3(3-0-6)
     
     
HUM 109 พุทธศาสนศึกษา
(Buddhist Studies)
3(3-0-6)
     
     
HUM 110 สุนทรียศาสตร์
(Aesthetics)
3(3-0-6)
     
     
HUM 128 ปรัชญากับการพัฒนาชีวิต
(Philosophy and Life Development)
3(3-0-6)
     
     
HUM 131 ชีวิตกับธรรมะ
(Life and Buddhist Dharma)
3(3-0-6)
     
     
HUM 132 ความดีงามตะวันออก
(Eastern Righteousness)
3(3-0-6)
     
     
ART 120 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
(Art in ASEAN Culture)
3(2-2-5)
     
     
1.3 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม (History and Civilizations)
HUM 114 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
(Contemporary Thai History)
3(3-0-6)
     
     
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Local Wisdom)
3(3-0-6)
     
     
HUM 126 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
(Contemporary South East Asia)
3(3-0-6)
     
     
HUM 127 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilizations)
3(3-0-6)
     
     
1.4 นันทนาการ (Recreation)
ESS 122 การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย
(Camp Management and Adventure Activities)
3(2-2-5)
     
     
ESS 123 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
3(2-2-5)
     
     
ESS 126 การสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Promotion)
3(3-0-6)
     
     
ESS 127 การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา
(Recreation Sports and Tourism Management)
3(2-2-5)
     
     
1.5 สังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology,Psychology and Politics)
SOC 111 สังคมมนุษย์
(Human Society)
3(3-0-6)
     
     
SOC 112 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
(Psychology in Everyday Life)
3(3-0-6)
     
     
SOC 113 การเมืองการปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
3(3-0-6)
     
     
SOC 114 การพัฒนาสังคม
(Social Development)
3(3-0-6)
     
     
SOC 115 สถานการณ์โลก
(Global Situation)
3(3-0-6)
     
     
SOC 116 โลกาภิวัตน์
(Globalization)
3(3-0-6)
     
     
SOC 117 ภาวะผู้นำกับสังคม
(Leadership and Society)
3(3-0-6)
     
     
PPE 100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา การเมืองและ เศรษฐศาสตร์
(Introduction to Philosophy, Politics and Economics)
3(3-0-6)
     
     
ETH 101 การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Ethics Morals Promotion and Development)
3(2-3-6)
     
     
COM 100 ความรอบรู้เรื่องสื่อ
(Media Literacy)
3(3-0-6)
     
     
POL 100 ประชาสังคมกับการพัฒนา
(Civil Society and Development)
3(3-0-6)
     
     
1.6 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
(Introduction to Law)
3(3-0-6)
     
     
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
(Introduction to Economics)
3(3-0-6)
     
     
ECO 150 เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
3(3-0-6)
     
     
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
2.1 วิทยาศาสตร์ (Sciences)
CHM 101 เคมีในชีวิตประจำวัน
(Chemistry in Everyday Life)
3(3-0-6)
     
     
SCI 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน
(Science and Technology in Everyday Life)
3(3-0-6)
     
     
BCH 100 ชีวเคมีเบื้องต้น
(Introduction to Biochemistry)
3(3-0-6)
     
     
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์
(Human Nutrition and Health Promotions)
3(3-0-6)
     
     
ENV 101 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
3(3-0-6)
     
     
ENV 114 สิ่งแวดล้อมอาเซียน
(ASEAN Environment)
3(3-0-6)
     
     
OMD 100 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
3(3-0-6)
     
     
ENE 100 พลังงานเพื่อชีวิต
(Energy for life)
3(3-0-6)
     
     
CHM 102 เคมีกับชีวิต
(Chemistry and Life)
3(3-0-6)
     
     
2.2 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(Mathematics and Computer)
MAT 142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
3(3-0-6)
     
     
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
(Information Technology and its Applications)
3(2-2-5)
     
     
INI 100 การลงทุนในชีวิตประจำวัน
(Investment in Daily Life)
3(3-0-6)
     
     
CIT 100 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในงานสร้างสรรค์
(Computer for Creativity)
3(3-0-6)
     
     
3. กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
3.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
ENL 100 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
(English Bridging)
3(3-0-6)
     
     
ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(English for International Communication)
3(3-0-6)
     
     
ENL 102 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนใน สาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(English for Studies in Science and Technology)
3(3-0-6)
     
     
ENL 103 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนใน สาขาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(English for Studies in Socail Science and Humanities)
3(3-0-6)
     
     
ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่อสารสากล
(English Oral Communication for Global)
3(2-2-5)
     
     
ENL 105 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงานระดับสากล
(English Oral Communication for the Globalized Workplace)
3(2-2-5)
     
     
ENL 106 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ
(English for Professional Presentations)
3(3-0-6)
     
     
ENL 107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสาขาวิชาชีพ
(English for Professional Communication)
3(3-0-6)
     
     
3.2 ภาษาไทย (Thai Language)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
     
     
THA 107 ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน
(Thai Language for Beginner)
3(2-2-5)
     
     
4. กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary and Physical Education)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย
(Dharmacracy)
2(2-0-4)
     
     
*** วิชา ESS ทุกวิชาดูตรงช่องทางได้ที่วิชา RSU 112  
     
     
 
สถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4738
Facebook : @rsugened
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA