ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบัน Gen.Ed.สถาบัน Gen.Ed.
Gen.Ed.Institute


 

       “อนาคตสร้างได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคมธรรมาธิปไตย” คือเป้าหมายสำคัญของสถาบัน Gen.Ed.  ที่ต้องการวางรากฐานความคิดให้กับนักศึกษายุคใหม่ ในการออกแบบอนาคตของตนเอง ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยแนวคิดธรรมาธิปไตย 

  สถาบัน Gen.Ed จึงบอกลารูปแบบการเรียนการสอนในการตีกรอบความคิดของนักศึกษา แต่หากเป็นการจุดประกายความคิดของนักศึกษา ด้วยการสอนทางเลือกของทฤษฎี องค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชียวชาญที่มีอยู่ในโลกวิชาการ และโลกแห่งความเป็นจริง โดยเริ่มจากวิชาธรรมาธิปไตย ที่เป็นการสอนทั้งในด้าน Ecology Economy Culture และ Politic เพื่อให้นักศึกษาตกผลึกความคิด สร้างแนวทางการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในวิถีทางของตนเอง และ วิชา Passage to ASEAN การเรียนรู้วัฒนธรรม และการสัมผัสประสบการณ์ในต่างแดน เพื่อต่อยอดไปสู่วิชาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Business) และ วิชาประยุกต์ทางวัฒนธรรม (Cultural Application)
 
เป้าหมายของสถาบัน Gen.Ed.
1. เพื่อปรับพื้นฐานแนวคิด และสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
2. เพื่อออกแบบวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบโจทย์พื้นฐานการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาต้นแบบ กลไก กระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
 
 
สถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 6623
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA