ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบัน Gen.Ed.สถาบัน Gen.Ed.
Gen.Ed.Institute


แผ่นพับสถาบัน Gen.Ed.


คู่มือการศึกษาสถาบัน Gen.Ed.
 

สถาบัน Gen.Ed

GenEd.rsu.ac.th
www.facebook.com/rsugened

 

ปรัชญา

     หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม มีทักษะการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการปฏิสัมพันธ์กับบริบทของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เรียนมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจุบันและอนาคต
 • ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
 • ผู้เรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำและผู้ตาม เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสังคม
 • ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

 1. จำนวนหน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
   • กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3 หน่วยกิต
   • กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต (Internationalization and Communication)
   โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
   • กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6 หน่วยกิต
   • กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   • กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
    (Leadership and Social Responsibility)
   • กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
    (Arts and Culture)
   • กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
    (Innovative Entrepreneurship)
   • กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
    (Digital Media Literacy)
   • กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
    (Essence of Science)
   • กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
    (RSU My-Style)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA