ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
College of Oriental Medicine


แผ่นพับวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

website : orientalmed.rsu.ac.th
facebook : www.facebook.com/orientalmedrsu
Line ID : ORMRSU

ปณิธานและวิสัยทัศน์

      มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนตะวันออกในสาขาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนตะวันออกที่เน้นการผลิตนักนวัตกรรมสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับส่งออกเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาครัฐ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน การวิจัยพัฒนาสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรม และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพให้มีความรอบรู้ คู่คุณธรรม พร้อมบูรณาการความรู้และบริการทางสุขภาพและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีสมุนไพรและพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยที่มีความหลากหลายเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างอาชีพด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศเพื่อมุงสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านสุขภาพ

อัตลักษณ์

      อนุรักษ์องค์ความรู้ดั้งเดิมของการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก และพัฒนาสู่สากล ที่มุ่งเน้น “นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ” พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถบูรณาการทางการแพทย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟู บำรุง ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ แก่มวลมนุษยชาติด้วยความรู้ คู่คุณธรรม และ สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ

      วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พ.ทบ.) แพทย์แผนจีนบัณฑิต (พ.จบ.) และ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนตะวันออก (ว.ทบ. (การแพทย์แผนตะวันออก))

      หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก มี 6 แขนงวิชา ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ ด้านการพัฒนาการรักษาโรค ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล ด้านการประเมินคุณภาพ ด้านการควบคุมการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร และด้านสุขภาพและความงาม

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่ 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก ว.ทบ. (การแพทย์แผนตะวันออก)
Bachelor of Science (Oriental Medicine) B.SC.(Oriental Medicine)

ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต

 • จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือมุ่งเน้น “นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ” โดยศึกษาเทคโนโลยีสมุนไพรสำหรับการสร้างนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก โดยการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีสมุนไพรและนำไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยที่มีความหลากหลาย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก รวมถึงกัญชาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่อิงกับจุดแข็งของประเทศไทย
 • องค์ความรู้ในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูลแนวโน้มตลาดโลกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและโอกาสการพัฒนาสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการแพทย์แผนตะวันออก กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ การควบคุมและการจัดการวัตถุดิบสมุนไพร การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานสากล การทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับพรีคลินิกและคลินิก การทดสอบฤทธิ์ การทดสอบความเป็นพิษ การประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 3 ด้าน คือประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ การขยายสเกลการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และหลักการบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรแบบครบวงจร
 • ฝึกปฏิบัติงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานที่ผลิตยาสมุนไพรมาตรฐานสากล
 • มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย 2 สาขา คือ เวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

แนวทางประกอบอาชีพ

 • บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานในโรงงานผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม
 • ทำงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคเอกชนและภาครัฐ
 • ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพรตาม พ.ร.บ.ยา และพ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมไทย
 • เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตัวเองและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถศึกษต่อในระดับปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนตะวันออกและสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

หลักสูตรที่ 2. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
Bachelor of Traditional Chinese Medicine (B.CM.)

     ได้รับปริญญา 2 ใบ (มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน) ระยะเวลา 6 ปีการศึกษา จำนวน 192 หน่วยกิต โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตประมาณ 3.5 ปีการศึกษา และที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิงประมาณ 2.5 ปีการศึกษา)

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทยสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางการแพทย์
 • ภาษาจีนสำหรับวิชาภาษาจีน วิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน และวิชาฝึกเวชปฏิบัติ
*ผู้สมัครที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 สามารถยื่นเพื่อขอเทียบโอนในรายวิชาภาษาจีน และไม่ต้องไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
**ผู้จบปริญญาตรีสามารถเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้
***ผู้ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ใช้เวลาเรียนประมาณ 5 ปี และถ้ามีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่าง มีความสามารถ คุณธรรม และ จริยธรรม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับแพทย์จีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางด้านการใช้ยาจีน ตำรับยาจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว การนวดทุยหนา ฯลฯ
 • เรียนรู้การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันและสมุนไพรไทยเพื่อบูรณาการทางการแพทย์
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านการผลิตและการควบคุณภาพตำรับยาจีนตามหลักการทางเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน

แผนการศึกษาของหลักสูตรฯ มีดังนี้ :

ชั้นปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาษาที่ใช้เรียน สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาภาษาจีน ไทย/จีน ในเทอมซัมเมอร์เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนในเทอมที่ 1 และ 2 เรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชั้นปีที่ 2 หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน ไทย/จีน (วิชาชีพเฉพาะร่วมสอนโดยอาจารย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 3 หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ไทย/จีน (วิชาชีพเฉพาะร่วมสอนโดยอาจารย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 4 หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไทย/จีน (วิชาชีพเฉพาะร่วมสอนโดยอาจารย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 5 หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน/หมวดวิชาเลือกเสรี ไทย/จีน (วิชาชีพเฉพาะร่วมสอนโดยอาจารย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง) ในเทอมซัมเมอร์เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนในเทอมที่ 1 และ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชั้นปีที่ 6 หมวดวิชาฝึกเวชปฏิบัติ/วิชาโครงการพิเศษสำหรับการแพทย์แผนจีน/วิชาการสัมมนาทางการแพทย์แผนจีน ไทย/จีน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 เดือน และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่สถานพยาบาลในประเทศไทยอีก 1 ภาคการศึกษา
 • นักศึกษาทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (Nanjing University of Chinese Medicine)
 • สามารถกู้เงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.) ได้ 200,000 บาท/ปี
 • นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถเข้าเรียนหมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน (ชั้นปีที่ 2) และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 จึงจะสามารถเข้าเรียนหมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน (ชั้นปีที่ 5) โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Nanjing University of Chinese Medicine)

หลักสูตรที่ 3 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
Bachelor of Thai Traditional Medicine (B.TM.)

ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 143 หน่วยกิต
เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทย

 • เวชกรรมไทย การตรวจรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 • เภสัชกรรมไทย เภสัชสมุนไพร ตำรับยาแผนไทย การปรุงยาสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพร
 • นวดไทย การนวดรักษา นวดส่งเสริมสุขภาพ นวดผ่อนคลาย นวดสปา นวดเท้า
 • ผดุงครรภ์ไทย การดูแลสุขภาพแม่ ก่อนและหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรพิเศษ ตามปรัชญาของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน
 • การผสมผสานการนวดรูปแบบต่างๆ เช่น การนวดราชสำนัก เชลยศักดิ์ สวีดิช
 • กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์
การเรียนการสอน
 • วิชาหมวดศึกษาทั่วไป สอนโดยคณาจารย์ผู้ชำนาญการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิชาพื้นฐานวิชาชีพ สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด
 • กลุ่มวิชาชีพ สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย(ข )
 • เรียนปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการทีทันสมัย ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
 • ฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาโรค และหัตถการในสหคลินิกของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • เรียนการผลิตตำรับยาแผนไทยและแผนโบราณที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดในระดับอุตสาหกรรม ในโรงงานผลิตยาสมุนไพรซันเฮิร์บของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรียนรู้การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย
*** บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ข) ได้ทั้ง 4 ใบ***ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย แนวทางประกอบอาชีพ
 • แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกแพทย์แผนไทย
 • เปิดสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย (คลินิก) ของตนเอง
 • ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ)
 • เภสัชกรแผนไทย ประจำร้านขายยา และโรงงานผลิตยาสมุนไพร
 • ประกอบธุรกิจการผลิตตำรับยาแผนไทย/แผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ยาแผนไทย อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3 ปี สำหรับคนทำงานแล้ว ผู้ประกอบการและผู้สนใจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) ด้านเภสัชกรรมไทย และ เวชกรรมไทย เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย

   เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลป์ 2 สาขา คือเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยพร้อมเพิ่มเติมเนื้อหา “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์” และ “การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสมุนไพร” เพื่อผลิตแพทย์แผนไทยมีความรู้นวัตกรรมสมุนไพร ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และด้านเวชกรรมไทย โดยเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 2 มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 3 มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ

 1. เป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 2. เป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง
 3. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่
   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านเภสัชกรรมไทย เน้นการศึกษาเภสัชวัตถุ รสของตัวยา การตั้งตำรับยาไทย การวิเคราะห์ตำรับยาตามรสของตัวยาและตามสมุฏฐานวินิจฉัยของตำรับ การใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพการวิเคราะห์ตำรับยาที่เข้ากัญชา 16 ตำรับ การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชา และการใช้กัญชาในการแพทย์แผนไทย การควบคุมคุณภาพสมุนไพร การปรุงยาสมุนไพรตำรับ การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม หลักการวิจัยและเภสัชกรรมไทย การบริหารจัดการร้านขายยาสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเวชกรรมไทย ตามคัมภีร์การแพทย์แผนไทย หลักการแพทย์แผนไทย การวินิจฉัยโรคตามโครงสร้างและกลไกการทำงานของร่างกาย ตามหลักการตรีธาตุ การหาต้นเหตุแห่งการเกิดโรค การฝึกตรวจวินิจฉัยโรคจากผู้ป่วยจริง การวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย การเลือกใช้ยาแผนไทยที่เหมาะสม การทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทย การนวดไทย ประคบร้อนเย็น พอก อบ และอื่นๆ การอ่านผลจากห้องปฏิบัติการ ลักษณะและอาการของโรคตามคัมภีร์ การส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย การจัดตั้งและบริหารจัดการคลินิก หลักการวิจัยและเวชกรรมไทยตามหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีสถานประกอบการทางคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ป่วย การฝึกทักษะปฏิบัติการตรวจรักษาผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข line.me/ti/p/Strr_3Gdme

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก

ระยะเวลา 2 ปี (วันเสาร์และวันอาทิตย์) จำนวนหน่วยกิต 37 หน่วย
โครงสร้างหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยาพนธ์) 37 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 (รายวิชาและวิทยาพนธ์) ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 แขนงวิชา (เลือกแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านั้น)
 • แขนงวิชา 1 ด้านการพัฒนาการรักษาโรค
 • แขนงวิชา 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • แขนงวิชา 3 ด้านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล
 • แขนงวิชา 4 ด้านการประเมินคุณภาพ
 • แขนงวิชา 5 ด้านการควบคุมการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • แขนงวิชา 6 ด้านสุขภาพและความงาม
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

 

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน รายละเอียดได้รับยกเว้น เกรดเฉลี่ย
ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนความสามารถพิเศษ ติดต่อสำนักงานรับนักศึกษา
สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทย-จีน)
 • คลินิกบริการตรวจรักษาด้วย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนจีน
  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00น – 17.00 น
 • คลินิกกัญชา เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 - 17.00 น.
  • วันอังคาร และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

สถานที่ : อาคาร 12 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4405 – 4407
แจ้งอาการ จองคิวเพื่อรับการตรวจที่ไลน์ line.me/ti/p/Strr_3Gdme

การรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 5169, 5161
โทรสาร : 02 997 2222 ต่อ 5160
มือถือ : 08 5092 2288,08 5553 6533
เว็บไซต์: orientalmed.rsu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/orientalmedrsu
E-mail : ormrsu@hotmail.com
Line ID : ORMRSU

สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) โทรศัพท์ 02 997 2200 ต่อ 5500 – 5510
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

สมัครผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA