ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา



กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
Physical Therapy and Sport Medicine


แผ่นพับกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา






คู่มือการศึกษากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา




  คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY AND SPORT MEDICINE | B.Sc. (Physical Therapy)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบำบัด)
BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) B.Sc. (Physical Therapy)
ptsm.rsu.ac.th
            
ปรัชญาของหลักสูตร
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามุ่งมั่นผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียนเข้ากับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข รู้เท่าทันโลก รู้จักการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะและนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่จบสิ้น รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการทำงานในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและประชาชน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสุขภาพทั้งระดับลึกและกว้าง มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
     2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริการ/การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ประสบอุบัติเหตุ และโรคติดต่อร้ายแรง การบูรณาการงานกายภาพบำบัดกับสาขาอื่น การให้คำปรึกษา การร่วมมือกับองค์กรอื่น รวมทั้งการจัดโครงการบริการสุขภาพ         การเปิดคลินิกบริการกายภาพบำบัด และการบริการรูปแบบอื่นๆ
     3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและการสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งทักษะการสร้างเครื่องมือปฏิบัติงานชุมชน
     4. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สามารถสร้างและจัดการความรู้ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประเมินคุณค่าและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมหรือค่านิยมมาใช้ให้เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีสุขภาพดีทางกายและใจ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลของรัฐทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และศูนย์บริการสุขภาพที่จัดบริการโดยองค์กรชุมชน โรงพยาบาลเอกชน  สถานบริการสุขภาพอื่นๆ เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง medical spa  ฟิตเนส เป็นต้น
    2. นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา รวมถึงวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์และชีวกลศาสตร์
    3. เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว
    4. นักกายภาพบำบัดประจำองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดูแลคนพิการ เช่นมูลนิธิเด็กพิการ มูลนิธิคนพิการ หรือทำงานส่งเสริมฟื้นฟูและให้บริการสุขภาพแก่คนชายขอบ เช่น ผู้อพยพ หรือชาวเขา ตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศทั้งนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยหรือผู้จัดการโครงการร่วมกับองค์พัฒนาเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
    5. ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
    6. เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบศูนย์บริการสุขภาพ
 
เรียนอะไรบ้าง
            ปีที่ 1  เรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมและมนุษยศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี สถิติและคณิตศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาเฉพาะของคณะ อาทิ กายวิภาคศาสตร์ และการทำงานของระบบต่าง ในร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้คณะยังจัดให้นักศึกษาเรียนความรู้เบื้องต้นทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
           
            ปีที่ 2 เรียนวิชาเฉพาะของวิชาชีพ ได้แก่ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ การจัดการทางกายภาพบำบัด
ในผู้ป่วยระบบประสาท  ระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งต้องเรียนรู้ความผิดปกติของร่างกาย การเกิดโรค การตรวจประเมินร่างกาย การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด รวมทั้งเทคนิควิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ธาราบำบัด การดัดดึงกระดูก การรักษาด้วยเครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น
 
            ปีที่ 3-4  เรียนรู้เทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัดเฉพาะทางมากขึ้น และฝึกปฏิบัติในแผนกกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่างๆ และในชุมชนรวมทั้งการทำวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงจัดให้มีวิชาเลือก เช่น การจัดการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กกายภาพบำบัด ทางการกีฬา  กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง การบริการกายภาพบำบัดปฐมภูมิ  ธุรกิจการบริการกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน เป็นต้น
 
ระยะเวลาการศึกษา  ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
 
            จำนวนหน่วยกิต  144 หน่วยกิต
 
            ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 708,700  บาท
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เรียนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าศึกษา โดยต้องผ่านการ ทดสอบบุคลิกภาพและ/หรือทดสอบอื่นๆ ที่ทางคณะกำหนด
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1453
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 1481
            ptsm.rsu.ac.th

 




ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA