ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
College of Biomedical Engineering


แผ่นพับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING
http://bme.rsu.ac.th
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)

            
ปรัชญา (Philosophy) 
            นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ
ปณิธาน (Pledge)
            มุ่งผลิตวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อเติมเต็มระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับสังคม

อัตลักษณ์ (Identity)
            ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
วิสัยทัศน์
           ก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน”
 
คำขวัญประจำวิทยาลัย
           “Quantum Leap to the Innovation & Entrepreneurship Faculty”
 
ยุทธศาสตร์หลัก
     ยุทธศาสตร์ที่ 1. มีระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้ประกอบการจริง
     ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นคณะแห่งการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมแห่งอาเซียน
     ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นคณะผลลัพธ์
 
พันธกิจ (Mission)
     1. พัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคผู้ประกอบจริงมีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
     2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
     3. สร้างสังคมและบรรยากาศภายในคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ” โดยการผสมผสาน องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้ากับวิชาชีพ
     4. สร้างวัฒนธรรมให้คณะเป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากร
     5. ผลผลิต
     6. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการทำงานได้ทั่วโลก และมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ
     7. สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
     8. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านวิศวกรรมคลินิก และ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
     9. มีสังคมและบรรยากาศเป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ”
     10. เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้น
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลินิคประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
     2. วิศวกรบริการ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
     3. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
     4. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
     5. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
     6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
     7. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการ
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
** เริ่มปีการศึกษา 2560

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
   • กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาชีพ 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     • จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
     • จบ ปว.ช. ปว.ส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือใกล้เคียง(ผู้ที่จบระดับ ปว.ส. ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
** เริ่มปีการศึกษา 2560

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 101 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
   • กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์หรือใกล้เคียง ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท
     ระบบทวิภาค
     ระบบทวิภาค หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 41 หน่วยกิต
     การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
     เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     รับผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ หรือมีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของหลักสูตร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            สมัครทางระบบ Online ที่ www.rsu.ac.th/bmi
            E-Mail pakit.p@rsu.ac.th , anantasak_09@hotmail.com
            โห้อง 4-113 , 4-222 ชั้น 2 อาคาร 4 (วิทยาศาสตร์)
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428 โทรสาร 1408
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA