ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
College of Biomedical Engineering


แผ่นพับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING

bme.rsu.ac.th

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. (Biomedical Engineering)


ปรัชญา (Philosophy)

นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ


ปณิธาน (Pledge)

มุ่งทำให้ “โลกแห่งการเรียนรู้ โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคตเป็นโลกเดียวกัน”


อัตลักษณ์ (Identity)

ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ


วิสัยทัศน์

ก้าวสู่ “วิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เน้นการให้การศึกษาตลอดทุกช่วงชีวิต”


คำขวัญประจำวิทยาลัย

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง


ยุทธศาสตร์หลัก

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้จริงเพื่อการพึงพาตนเองให้กับสังคมและประเทศชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5.การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาสำหรับทุกช่วงชีวิตที่ตอบสนองและให้ความสำคัญกับผู้เรียนในทุกระดับ ด้วยระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคล้องและทันสมัยต่อโลกแห่งปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ที่มีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีสมรรถนะและโลกทัศน์ในระดับสากล
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้จริงเพื่อการพึงพาตนเองให้กับสังคมและประเทศชาติ
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 4. สร้างวัฒนธรรมให้เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลินิคประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
 2. วิศวกรบริการ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
 3. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
 5. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
 6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
 7. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 137 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
 - กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพ 84 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
 • จบ ปว.ช. ปว.ส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือใกล้เคียง(ผู้ที่จบระดับ ปว.ส. ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก

 • ระบบทวิภาค
 • ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
 • เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ หรือมีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สมัครทางระบบ Online ที่
bme.rsu.ac.th
Line Official @bmerangsit

E-Mail pakit.p@rsu.ac.th ,
anantasak.w_@rsu.ac.th
ห้อง 4-102 สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 4
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428
โทรสาร 1408
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA