ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์
Nursing


แผ่นพับพยาบาลศาสตร์


คู่มือการศึกษาพยาบาลศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
SCHOOL OF NURSING 
ระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
ระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
nurse.rsu.ac.th
            
วิสัยทัศน์
            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในทุกระดับของการบริการสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เข้าสู่ความเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ
 
พันธกิจ
            คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยการออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านความคิดวิจารณญาณ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการปฏิบัติงาน ภาษา เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาบทบาทของคณะฯ ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
   1. ระดับปริญญาตรี
           พยาบาลศาสตรบัณฑิต
           พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
   2. ระดับปริญญาโท
           พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)
   3. หลักสูตรเฉพาะทาง
           3.1 การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ไตเทียม)
           3.2 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
   4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
           
การรับสมัคร
      สนใจรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมที่ nurse.rsu.ac.th
     ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
     อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
     โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร. 0-2997-2394
      www.rsu.ac.th e-mail: info@rsu.ac.th
      www.facebook.com/rangsituniversity
 

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต


            หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล และสำนักงานอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
ระบบการศึกษา ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 141 หน่วยกิต


จุดเด่นของหลักสูตร
     1. สามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 1 ภาษา จากภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น พม่า รัสเซีย อาระบิก รวมทั้ง สามารถสมัครฝึกปฏิบัติงาน/ อบรม ด้านภาษานั้นๆในประเทศเจ้าของภาษา
     2. สามารถเลือกทำงานได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ


เกณฑ์การคัดเลือก
     1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
     2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
     3. สอบตรงโดยการสัมภาษณ์และทดสอบ


ทุนการศึกษา
     1. กองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐ (กยศ., กรอ.)
     2. ทุนโควตา และทุนของโรงพยาบาล
     3. ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต
     4. อื่นๆ เช่น ทุนสนับสนุนการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)


            หลักสูตรนี้เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เข้าศึกษา ที่สนใจทำงานในโรงพยาบาลนานาชาติ (International Hospital) ในประเทศไทย ในอาเซียน และทั่วโลก โดยเฉพาะ ยุโรป สแกนดิเนเวีย และสหรัฐอเมริกา
 
ระบบการศึกษา ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 143 หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย


จุดเด่นของหลักสูตร
     1. ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาส เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนและเรียนในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ในระดับดี สามารถทำงานในโรงพยาบาลระดับนานาชาติได้
     2. มีโอกาสเข้าร่วมฝึกการปฏิบัติการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน ในชั้นปีที่ 4
     3. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันแลกเปลี่ยนในประเทศฟินแลนด์ ออสเตรเลีย เพื่อให้ได้ปริญญาใบที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี


เกณฑ์การคัดเลือก
     1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
     2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
     3. สอบตรงโดยการสัมภาษณ์และทดสอบ
     4. ถ้าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้เข้าศึกษา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)


            เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
 
ระบบการศึกษา ทวิภาค
ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 38 หน่วยกิต


เกณฑ์การคัดเลือก
     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
     2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
     3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
     4. มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
     5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
     6. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
     7. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
     8. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด


จุดเด่นของหลักสูตร
     1. หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในทางคลินิก
     2. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศได้


ทุนการศึกษา
     1. ทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย

 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA