ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการออกแบบวิทยาลัยการออกแบบ
College of Design


แผ่นพับวิทยาลัยการออกแบบ


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยการออกแบบ
    วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Design, Rangsit University
www.artanddesignrangsit.com
           
ชื่อหลักสูตร
            ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts)
 
ปณิธาน (Pledge)
            เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเรียนการสอนด้านการออกแบบทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
            วิทยาลัยการออกแบบมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ในด้านการออกแบบ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 
พันธกิจ (Mission)
            วิทยาลัยการออกแบบ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมเข้าใจบทบาทของนักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น กระบวนการออกแบบและการวิจัยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
 
อัตลักษณ์
            “Crafting Culture” หรือ “การสร้างวัฒนธรรม” คือการใส่ใจในการประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
 

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี : 131-143 หน่วยกิต

College of Design 
            วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และการผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทของตน มีมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบไม่เพียงด้านความงาม แต่คือเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรม วัฒนธรรม การศึกษา วิธีการสื่อสาร ตลอดจนวิสัยทัศน์และมุมมองของมนุษย์ในเชิงบวก อีกทั้งปลูกฝังให้ตระหนักในความสำคัญของการตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อสรุป และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลองให้ได้มาซึ่งงานออกแบบที่มีคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาทุกส่วนของคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 
หลักสูตรปริญญาตรี

Department of Photography
            สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใช้ในงานวิชาชีพและการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เน้นแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี
 
Department of Interior Design
            สาขาวิชาการออกแบบภายในมุ่งเน้นการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ ทั้งการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม พื้นฐานกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งานและการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของนักออกแบบในสังคมร่วมสมัยที่ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปในกระบวนการออกแบบ
 
Department of Visual communication design
            สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นนักคิด มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดด้วยการบูรณาการความรู้และทักษะด้านการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบโฆษณา การออกแบบมัลติมีเดีย ฯลฯ
 
Department of Design
            สาขาวิชาการออกแบบเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน มีความทันสมัย มุ่งเน้นกระบวนการคิด การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบใหม่ๆ ส่งเสริมความหลากหลายในวิธีการแก้ปัญหา การทดลองและการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ยึดกรอบเดิมๆ แต่เปิดมุมมองในมิติทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วัสดุเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากทักษะการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการบูรณาการความรู้ทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบสู่ตลาดจริง มีคุณค่า ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อตัวผู้เรียน
 
Department of Fashion Design
            สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานจริง มีความร่วมสมัยในการออกแบบ มีทักษะและความประณีตในรายละเอียด เปิดกว้างในการศึกษาค้นคว้าทดลองนวัตกรรมด้วยวัสดุและเทคนิคใหม่ๆ ทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร เรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตแฟชั่นระดับสูง แฟชั่นสำเร็จรูป และแนวโน้มการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจแฟชั่นครบวงจร
 
 
หลักสูตรปริญญาโท

Master of Fine Art Program in Design
            หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A. (Design) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนอย่างเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ในอันที่จะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิธีคิดโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใต้โจทย์และสถานการณ์ที่ต่างๆกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบใหม่ๆอันถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบ โดยผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ดังกล่าวกับการสร้างโอกาสทางวิชาชีพและธุรกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจการให้การบริการ การศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล เป็นต้น
 
ที่อยู่/ติดต่อสอบถาม (Address and Contact us)
สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103
โทร. 0-2791-5500-10
www.rsu.ac.th
e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก พหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-997-2200-30 ต่อ 3631, 3634, 3639, 3642
โทรสาร: 02-997-2200 ต่อ 3567
www.artanddesignrangsit.com
e-mail : collegeofdesign@rsu.ac.th
www.facebook.com/CollegeOfDesign.RSU/
   

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA