ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture


  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF ARCHITECTURE

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
BACHELOR OFARCHITECTURE B.Arch
sites.google.com/site/archrsu
           

เปิดสอนหลักสูตร 1 สาขาวิชาคือ
•   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(Architecture)
            ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : สถ.บ.
            Bachelor of Architecture    : B.Arch.
           
           
             ปรัชญาของหลักสูตร

            ศาสตร์ที่รวมด้านศิลป์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงาน สถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลโดยสะท้อนบริบทไทย และมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
 
           
             รายละเอียดของหลักสูตร

•           ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
•           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 164 หน่วยกิต
 
            คณบดีและผู้บริหารคณะ 
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ  คณบดี
นางอามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายปวรพชร บุญเรืองขาว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายกรพงศ์ กรรณสูต   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายมนต์ชัย บุญยะวิภากุล  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

         

            สถานที่เรียน
            อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยรังสิต
 
            แนวทางการประกอบอาชีพ
            เป็นสายอาชีพที่ครอบคลุมทุกขบวนการในการออกแบบ และในสาขาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเขียนโครงการ การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบรายละเอียด งานผลิต (Production) การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ โดยใช้ทักษะของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ การรวบรวมข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการ
 
            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
•           จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
•           มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
            (Critical & Creative thinking)
•           มีความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
            รายละเอียดการรับสมัคร
            หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร. 081-6120766
            หรือ สำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร. 0-29972220-30 ต่อ 3415-3419
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3610-7
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3618
            sites.google.com/site/archrsu
 
 
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
           e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
     

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA