ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ
Business Administration


แผ่นพับบริหารธุรกิจ


คู่มือการศึกษาบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION B.B.A.
rbs.rsu.ac.th

ปรัชญาและปณิธาน
คณะบริหารธุรกิจมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล เพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาบัตร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
  • Bachelor of Business Administration
 
หลักสูตร   
  • 4 ปี 126 หน่วยกิต

สาขาการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurshipเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจอื่น ๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง

แนวทางในการประกอบอาชีพ ผู้ที่จบสาขาการเป็นผู้ประกอบการสามารถทำงานในหลายด้าน เช่น ผู้ประกอบกิจการ ของตนเองหรือของครอบครัว ,ผู้จัดการธุรกิจ , ที่ปรึกษาธุรกิจในด้านการจัดการและการสร้างธุรกิจ , นักพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารโครงการรับ ดำเนินการและบริหารโครงการต่าง ๆ
สาขาวิชาการจัดการ ทำการศึกษาภาพรวมวิธีการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษาเรื่องของการวางแผน หลักของการบริหารจัดการ วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่ (1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป  และ (2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาชาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ฝ่ายบริหารงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้บริหาร หรือพนังาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการเงิน และการลงทุน สามารถประกอบอาชีพ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการเงินในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักการเงินบริษัทเงินทุน นักการเงินบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทประกันภัย ที่ปรึกษาการลงทุน
 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนวัตกรรมค้าปลีก สามารถประกอบอาชีพ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล นักวิจัยตลาด นักวิเคราะห์ตลาด นักการตลาดต่างประเทศ นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีก นักสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด ผู้ประกอบการ
 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น การวิเคราะห์ และออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล รวมถึงหลักการในการบริหารธุรกิจ

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการ (Start up) เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง และกระจายสินค้า นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ และการผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และนักวิชาการทางด้านโลจิสติกส์
 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและมุ่งเน้นไปที่ประเทศในกลุ่ม AEC+6 ใกล้ตัวที่สุดคือกลุ่มประเทศ CLMV และจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
 
 
* หมายเหตุ ระดับปวส. รับเทียบโอนทุกสาขาวิชา
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง                    
            จ.ปทุมธานี  12000 
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1005, 1045
            rbs.rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
            e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA