ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ดิจิทัลอาร์ตดิจิทัลอาร์ต
Digital Art


แผ่นพับดิจิทัลอาร์ต


คู่มือการศึกษาดิจิทัลอาร์ต
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
BACHELOR OF FINE ARTS B.F.A.

digital.rsu.ac.th

 • งานสร้างสรรค์ทางด้านดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนำรายได้มาสู่ประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาระความรู้ และแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นอุตสาหกรรมบันเทิงในวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ดังที่รัฐบาลมีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 • ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการและความสามารถของผู้ประกอบการสื่อสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างให้มีความสมจริงหรือเสมือนจริงมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ประกอบเข้ากับการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างงานดิจิทัลด้านต่างๆ อาทิเช่นสร้างการเคลื่อนไหวและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็น แอนนิเมชัน งานโมชันกราฟิกในสื่อต่างๆ งานภาพประกอบ งานออกแบบเกม งานคอนเซปท์อาร์ต งานอาร์ตทอย งานการ์ตูนช่อง งานนิยายภาพ ฯลฯ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 มหาวิทยาลัยรังสิต นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชัน ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่างๆ จนในปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในวงการสร้างสรรค์ทางด้านดิจิทัล ดังเป็นที่ประจักษ์ในผลงานของบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปจำนวนมาก ประกอบกับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชั้นนำในต่างประเทศด้วยความพร้อมและศักยภาพในการผลิตบัณฑิต ทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์การศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ขยายสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต เพื่อให้สามารถรองรับหลักสูตรใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตสมบูรณ์แบบ จึงได้แยกตัวออกมาจากคณะศิลปะและการออกแบบเพื่อเป็นคณะใหม่ โดยมีชื่อเรียกว่า คณะดิจิทัลอาร์ต เพื่อรองรับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบของงานแอนนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และงานภาพประกอบดิจิทัล โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art Department)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านดิจิทัลอาร์ต ในงานประเภทแอนิเมชัน ภาพยนตร์ รวมทั้งในอุตสาหกรรมสื่อทุกประเภท ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบและศิลปิน โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว งานภาพประกอบ งานเล่าเรื่องประเภทต่างๆ งานออกแบบตัวละคร ตลอดจนงานเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ ฯลฯ
  • โดยในปีการศึกษา 2564 มีการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยแบ่งเป็น 3 แขนงวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตคือ แขนงวิชา 2D แอนิเมชันและโมชันกราฟิก (2D Animation and Motion Graphic) แขนงวิชา 3D แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟก (3D Animation and Visual Effects) และแขนงวิชาดิจิทัลอิลัสสเตรชันและคอมิก (Digital Illustration and Comic) เพื่อรองรับงานสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลประเภทต่างๆในสายงานวิชาชีพปัจจุบัน


  • แขนงวิชา 2D แอนิเมชันและโมชันกราฟิก (2D Animation and Motion Graphic)
   • ศึกษาและสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 2 มิติที่เริ่มตั้งแต่งานแอนิเมชันแบบดั้งเดิมและประยุกต์ใช้โปรแกรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตจนครบทั้งกระบวนการในงานเล่าเรื่องทั้งเพื่อความบันเทิง และทางด้านศิลปะ รวมทั้งงานโมชันกราฟิกที่ปัจจุบันสามารถผสมผสานงานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์
   • แนวทางประกอบวิชาชีพ: แอนิเมเตอร์ 2 มิติ ผู้กำกับแอนิเมชัน ศิลปินภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ผู้กำกับศิลป์ คอมโพสิทเตอร์ นักเขียนสตอรีบอร์ด นักถ่ายภาพ ฯลฯ

  • แขนงวิชา 3D แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (3D Animation and Visual Effects)
   • ศึกษาและสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 3 มิติที่ประยุกต์ใช้โปรแกรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตจนครบทั้งกระบวนการ รวมทั้งงานเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) สำหรับงานภาพยนตร์เพื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวตามจินตนาการของผู้กำกับ
   • แนวทางประกอบวิชาชีพ: แอนิเมเตอร์ 3 มิติ ผู้กำกับแอนิเมชัน และภาพยนตร์ นักออกแบบวิชวลเอฟเฟก นักออกแบบพื้นผิวและจัดแสง ผู้กำกับศิลป์ คอมโพสิทเตอร์ นักเขียนสตอรีบอร์ด นักถ่ายภาพ ฯลฯ
  • แขนงดิจิทัลอิลลัสเตรชันและคอมิก (Digital Illustration and Comic)
   • ศึกษาและสร้างสรรค์งานภาพประกอบที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางศิลปะ งานวาดเส้น งานจิตรกรรม การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และประยุกต์ใช้โปรแกรมดิจิทัลในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพประกอบในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งงานเล่าเรื่อง อาทิเช่นการ์ตูนช่อง และนิยายภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่สามารถสร้างมูลค่าต่อยอดได้ด้วยตนเองต่อไป
   • แนวทางประกอบวิชาชีพ: ศิลปินภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน/นิยายภาพ นักออกแบบตัวละคร ศิลปินอาร์ตทอย ศิลปินคอนเซปท์อาร์ต ผู้กำกับศิลป์ ฯลฯ

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA