ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ดิจิทัลอาร์ตดิจิทัลอาร์ต
Digital Art


แผ่นพับดิจิทัลอาร์ต


คู่มือการศึกษาดิจิทัลอาร์ต
  คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF DIGITAL ART

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
BACHELOR OF FINE ARTS B.F.A.
www.rsu.ac.th/digital
           
•           อุตสาหกรรมแอนนิเมชัน เป็นอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนำรายได้มาสู่ประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาระความรู้ และแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นอุตสาหกรรมในวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่าง มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ดังที่รัฐบาล (SIPA) มีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแอนนิเมชันขึ้นในภูมิภาคนี้ใน 3 ปีข้างหน้า
 
•           ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการและความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างให้มีความสมจริงหรือเสมือนจริงมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการประสมประสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ประกอบเข้ากับการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างภาพแอนนิเมชัน สร้างการเคลื่อนไหวและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชันจึงเป็นส่วนหนี่งในการเข้าไปช่วยเพิ่ม เสริมเติมแต่งให้สมจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย
 
•           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 มหาวิทยาลัยรังสิต นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชัน ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่างๆ จนในปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในวงการภาพยนตร์และวงการโทรทัศน์ ดังเป็นที่ประจักษ์ในผลงานของบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปจำนวนมาก ประกอบกับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมแอนนิเมชันชั้นนำในต่างประเทศและด้วยความพร้อมและศักยภาพในการผลิตบัณฑิต ทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์การศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ขยายสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต เพื่อให้สามารถรองรับหลักสูตรใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
 
•           แอนนิเมชันให้เติบโตสมบูรณ์แบบ จึงได้แยกตัวออกมาจากคณะศิลปะและการออกแบบเพื่อเป็นคณะใหม่ โดยมีชื่อเรียกว่า คณะดิจิทัลอาร์ต เพื่อรองรับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบของงานแอนนิเมชันในรูปแบบ 2มิติ และ3มิติ ตลอดจนเทคนิคต่างๆที่ใช้ประกอบในงานแอนนิเมชันและงานภาพยนตร์โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตและสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 
 
•           โดยในปีการศึกษา 2564 จะมีการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยแบ่งเป็น 3 แขนงวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตคือ แขนงวิชา 2D แอนิเมชันและโมชันกราฟิก แขนงวิชา 3D แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟก และแขนงวิชาดิจิทัลอิลัสสเตรชั่นและคอมิก เพื่อรองรับงานด้านดิจิทัลอาร์ประเภทต่างๆในสายงานวิชาชีพปัจจุบัน
 
 
COMPUTER ART
 
            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
เป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาด้านดิจิทัลอาร์ต วงการอุตสาหกรรมสื่อทุกประเภทวงการภาพยนตร์ และวงการแอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้ทีประสิทธิภาพในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว งานภาพประกอบ งานเล่าเรื่องประเภทต่างๆ งานออกแบบตัวละคร ตลอดจนงานเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ ฯลฯ
 
แนวทางประกอบวิชาชีพ แอนิเมเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ผู้กำกับแอนิเมชัน และภาพยนตร์ นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ศิลปินภาพประกอบ นักออกแบบตัวละคร นักออกแบบวิชวลเอฟเฟก นักออกแบบพื้นผิวและจัดแสง ผู้กำกับศิลป์ คอมโพสิทเตอร์ นักเขียนสตอรีบอร์ด นักถ่ายภาพ ฯลฯ
รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
 
VISUAL EFFECTS

            สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางด้านความงาม สามารถเปลี่ยนแรงบัลดาลใจเป็นการสร้างสรรค์  มีแนวความคิดที่ชัดเจนในการผลิตผลงานวิชวลเอฟเฟคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพในระดับสากลโดยมีการแบ่งกลุ่มในหลักสูตรวิชวลเอฟเฟคเป็น 3 สายคือ Dynamic Simulation,3-D Visual Effectsและ 3-D Compositing เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาได้ค้นหาแนวทางของตนเองในการประกอบวิชาชีพต่อไป                      
 
แนวทางประกอบวิชาชีพ นักออกแบบตัวละครเพื่องานภาพ 3 มิติ  นักออกแบบจัดแสงและพื้นผิวเพื่องานวิชวลเอฟเฟค คอมโพสิทเตอร์  เพื่องานวิชวลเอฟเฟค ผู้กำกับฝ่ายเทคนิคพิเศษแอนิเมเตอร์เพื่องานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ผู้กำกับศิลป์ ศิลปิน
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนัฐวุฒิ สีมันตร คณบดี
อาจารย์ชินธิป ตั้งศิริพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พนัส โภคทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ภัทร นิมมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
อาจารย์พาสิน ธนสิน หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
 
            การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
 
            คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5201-4
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 5200
            www.rsu.ac.th/digitalart

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA