นิเทศศาสตร์ : College of Communication Arts
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์
College of Communication Arts  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF COMMUNICATION ARTS | B.Com.Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF COMMUNICATION ART B.Com.Arts
ca.rsu.ac.th
            
ปรัชญา
            คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางด้านการสื่อสารและการวิจัย
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
            สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
หลักสูตร  
            4 ปี  135 หน่วยกิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น
     3. มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
            สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการดำเนินงานด้านสื่อสารการตลาด มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมีมาตรฐานในด้านการวางแผนกลยุทธ์ สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านการสื่อสาร
การตลาดที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการทำงานสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ได้ตลอดเวลาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
     นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคต ในบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดของภาคเอกชนและภาครัฐทุกแห่งมีความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาสื่อสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถในวิทยาการ ด้านการผลิตรายการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยระเบียบวิธีการที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการตระหนักในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
    สามารถเข้าทำงานเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งด้านสื่อสารมวลชนที่เชื่อมโยงกับการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสาร
 
 
สาขาวิชามัลติมีเดีย
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และสื่อสมัยใหม่ให้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถชี้แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย
 
แนวทางประกอบอาชีพ 
           ด้านการประกอบอาชีพ บัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดีย  สามารถประกอบอาชีพด้าน Multimedia, Presentation,Multimedia on Broadcast, Computer Graphic, Animation 2D,3D, Organizer, Production, Web Design กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการเอง ด้านการศึกษาต่อ  สามารถเลือกศึกษาต่อทางด้านมัลติมีเดีย ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
      สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคมโดยอาศัยศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์ชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
      สามารถทำงานในหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์และในสถาบันวิชาชีพหลากหลายประเภท อาทิ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
      สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวารสารศาสตร์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ชี้นำแนวทางแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารในสังคมเพื่อสนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่างๆ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  นิตยสาร เว็บไซด์ รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
 
สาขาวิชาการโฆษณา  
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์โฆษณา  รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติให้นักศึกษาได้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพของตนที่มีต่อสังคมอย่างถูกต้อง
 
            แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทผู้ผลิตโฆษณา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 
สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกในการใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         สามารถทำงานด้านภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ  ผู้เขียนบทภาพยนตร์  และ/หรือ ผู้กำกับภาพยนตร์  รวมทั้งเป็นบุคลากรในสายงานของสื่ออื่น ๆ และละครโทรทัศน์
 
 
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการแสดงและงานบันเทิง ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตกสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดศิลปะบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์เป็นนักวิชาการนักคิดและนักปฏิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลาย และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         สามารถทำงานด้านการแสดงและการบริหารจัดการงานแสดงได้ในทุกๆสื่อ อาทิ สื่อการแสดงสดประเภทต่างๆ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สามารถประกอบอาชีพด้านการแสดง การฝึกสอนนักแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบทเป็นต้น

 
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
            เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชนและนันทนาการ โดยหลักสูตรเป็นสหวิทยาการที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ บัณฑิตที่จบมาจะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในด้านการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการกีฬาการพลศึกษาและนันทนาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและได้มาตรฐานสากล เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
         2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
         3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา
         4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและการกีฬา และนันทนาการ
         5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา

 
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
           สร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญในการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์และผลิตบทสำหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ สามารถกำกับบทที่เขียนเพื่อสื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้และทำงานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
           ทำงานในด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นักเขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อต่างๆ ในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำกับได้

 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4671-5
            โทรสาร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4676
            ca.rsu.ac.th
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA