ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
College of Communication Arts  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF COMMUNICATION ARTS | B.Com.Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF COMMUNICATION ART B.Com.Arts
ca.rsu.ac.th
            
ปรัชญา
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางด้านการสื่อสารและการวิจัย
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
            สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
หลักสูตร  
            4 ปี  135 หน่วยกิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น
     3. มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
 
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
            สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปั้นแบรนด์ ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนท์และการใช้สื่อทั้งออฟไลน์/ออนไลน์แบบครบเครื่อง เรียนรู้ผ่านรายวิชาที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการแบรนด์ดิ้ง การวางกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน ด้วยการศึกษาที่เน้นภาคปฏิบัติ ถอดรหัสความรู้จากกรณีศึกษาที่ทันสมัย และการศึกษาจากหลักการทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้เรียนได้รับทักษะแบรนด์ดิ้งที่จะทำให้แบรนด์โดดเด่นชนะใจผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
     สามารถเป็นเจ้าของกิจการที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ,เป็นบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่าง ๆ ,เป็นนักสร้างสรรค์แบรนด์ให้ธุรกิจต่าง ๆ , เป็นบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 
สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
    สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร มีทักษะการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ มีความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ทั้งสาระและความบันเทิงด้วยระเบียบวิธีการที่สร้างสรรค์และทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์สื่อ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของมวลชนและองค์กรต่างๆในสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
    สามารถเข้าทำงานในฐานะนักวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อาทิ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนบท ผู้สร้างสรรค์รายการ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับเวที ผู้บริหารสถานี หรือแม้แต่ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
 
 
สาขาวิชามัลติมีเดีย
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิตเนื้อหาข่าวสารและสื่อดิจิทัลในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการสื่อสารบนโลกดิจิทัล และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการด้านมัลติมีเดียด้วยตนเอง
 
แนวทางประกอบอาชีพ 
           บัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดีย สามารถประกอบอาชีพด้าน Multimedia, Content Provider, Computer graphic, Publish Motion Graphic, After Effects, Web design, Digital Media Production, Post-Production, Sound, 2D Animation, 3D Animation, Digital Publishing กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้านการศึกษาต่อ สามารถเลือกศึกษาต่อทางด้านมัลติมีเดีย หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
      สร้างบุคลากรคุณภาพด้วยการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเน้นการให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ การมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
      สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขององค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรสาธารณกุศลและบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ประกอบการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
      ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ มีทักษะการเขียน การเล่าเรื่อง ผ่านตัวอักษร ภาพ และการออกแบบกราฟิก ในช่องทางสื่อที่หลากหลาย และตรงใจผู้บริโภค
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
       นักเขียน นักเล่าเรื่อง นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ
       ผู้ประกอบการทางด้านคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล และนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการสื่อสาร
 
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
            “เรียนรู้ศาสตร์แห่งการโฆษณาจากพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง สู่การสร้างนวัตกรรมการโฆษณา โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างแตกต่างและโดดเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว รวมถึงจุดประกายการสร้างธุรกิจใหม่ในยุคสื่อดิจิทัล”
 
            แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
  2. บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อโฆษณาดิจิทัล
  3. ‎ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. ประกอบอาชีพอิสระโดยนำทักษะไปปรับใช้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
 
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
            สร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญในการเขียนบทและการกำกับสื่อในทุกรูปแบบ ตั้งแต่งานภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา ไปจนถึงงานแอนิเมชัน โดยสามารถเขียนบทและกำกับงานได้ทั้งในลักษณะ Drama และ Comedy บัณฑิตจะมีความรอบรู้ในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการทำงานด้านการผลิตสื่อขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งยังเน้นให้สามารถทำงานภายใต้เทคโนโลยีแบบใหม่ ในแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากลอีกด้วย
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         สามารถทำงานเป็นผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา และ แอนิเมชัน และสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำกับ
 
 
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
            สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการแสดงและงานบันเทิง ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก สามารถใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดศิลปะบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิดและนักปฏิบัติ ที่ทำงานได้อย่างหลากหลายและมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         สามารถทำงานด้านการแสดงและการบริหารจัดการงานแสดงได้ในทุกๆสื่อ อาทิ สื่อการแสดงสด ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สามารถประกอบอาชีพด้านการแสดง การฝึกสอนนักแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท และเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารการแสดง เป็นต้น

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
           สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์การสื่อสารในหลายมิติ ได้แก่ การสื่อสารมวลชนด้านกีฬา การสื่อสารองค์กรกีฬา และการสื่อสารเชิงธุรกิจด้านกีฬา โดยการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
         นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา นักประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการกีฬา ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร การกีฬาและนันทนาการ การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารและการกีฬา

 
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
           สร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญในการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์และผลิตบทสำหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ สามารถกำกับบทที่เขียนเพื่อสื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้และทำงานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
           ทำงานในด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นักเขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อต่างๆ ในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำกับได้

 
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
           สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ดิจิทัลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดงานอย่างอิสระ ขั้นตอนการผลิตผลงานภาพยนตร์ด้วยอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย การกำกับ การตัดต่อลำดับภาพ ตลอดจนเรียนรู้ถึงช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยระบบดิจิทัลอย่างหลากหลาย รังสรรค์ให้ผลงานภาพยนตร์มีมูลค่า สามารถสื่อสารความคิด เนื้อหา ไปสู่ผู้ชมได้เต็มประสิทธิภาพ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
           บัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล สามารถเข้าทำงานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลได้หลากหลายตำแหน่ง อาทิเช่น ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและแปลกใหม่ ผู้กำกับภาพและช่างถ่ายภาพ ผู้สามารถถ่ายทอดภาพในจินตนาการให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ผู้ลำดับภาพ ที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการ ควบคุมจังหวะเพื่อเล่าเรื่อง และผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล ที่สามารถสร้างผลงานภาพยนตร์เพื่อสื่อสารกับมวลชนในวงกว้างอีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของผู้สร้างงานไว้อย่างเต็มเปี่ยม หมายรวมถึง การเป็น ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนบริษัทผลิตภาพยนตร์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 
สาขานิเทศศาสตร์นานาชาติ
           สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในเชิงนิเทศศาสตร์แบบพหุสาขา และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีเข้ากับการทำงานด้านการปฏิบัติในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่มีความหลากหลายในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวมของยุคดิจิทัลได้ ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม พัฒนาคุณธรรมส่วนบุคคลและจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
           บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์นานาชาติสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เพราะหลักสูตรหล่อหลอมให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และทักษะเชิงนิเทศศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการผลิตสื่อ การเขียน และพร้อมทั้งทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ และเชิงสร้างสรรค์ ทำให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้กับหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ มัลติมีเดีย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การหลอมรวมสื่อในยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน และตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน รู้จักภูมิทัศน์สื่อที่หลากหลาย และมีความสามารถในปรับตัวและทำงานได้หลายอย่าง

 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4671-5
            โทรสาร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4676
            ca.rsu.ac.th
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA