ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  รังสีเทคนิค



รังสีเทคนิค
Radiological Technology


แผ่นพับรังสีเทคนิค






คู่มือการศึกษารังสีเทคนิค




 

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY (RT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค) 4 ปี
(วท.บ. ( รังสีเทคนิค) )
Bachelor of Science (Radiological Technology)
(B.Sc.(Radiological Technology))

https://sites.google.com/rsu.ac.th/rtrsu


           
ปณิธาน
           สร้างนักรังสีเทคนิคมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคม
 
วิสัยทัศน์
           คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ภายในปี พ.ศ. 2565
 
พันธกิจ
           1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถอยู่รอดได้อย่างถูกต้อง ด้วยการบูรณาการ กระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ การวิจัยและบริการวิชาการ
           2. ให้บริการทางวิชาการและสร้างงานวิจัยที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต
            1. มีทักษะการปฏิบัติงาน ควบคุมการทำงาน และการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากผลของรังสีทั้งกับตนเองและผู้อื่น
            2. มีความรู้และความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณรังสี และวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นอย่างดี
            3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
            4. มีความเข้าใจพื้นฐานการบริหารจัดการและระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานทางด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางรังสีวิทยา และรูปแบบของธุรกิจในมุมมองของผู้ประกอบการ
            5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีหัวใจบริการ มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสาร ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และให้บริการต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            6. มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของวิชาชีพหรือสาขาอื่นๆ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคและขอขึ้นทะเบียนได้ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้
 
            1. นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะในทางการแพทย์
            2. ผู้ประกอบการคลินิกรังสีเทคนิค
            3. นักวิชาการที่ทำงานวิจัยหรือสอนในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
            4. ผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขาย ตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือทางรังสีวิทยา เครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
            5. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
เรียนอะไรบ้าง
           ปีที่ 1  เรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมและมนุษยศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพต่อไป
           ปีที่ 2 เรียนวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา พยาธิวิทยา   และวิชาชีพ ได้แก่ การแนะนำให้รู้จักการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ความรู้เฉพาะของรักรังสีเทคนิค การใช้งานเครื่องมือทางรังสีวิทยา การป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นต้น
           ปีที่ 3  เรียนรู้เทคนิคและความรู้ทั้งใน 3 สาขาของรังสีเทคนิค ได้แก่ รังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
           ปีที่ 4 เรียนรู้การทำวิจัย เรียนภาคปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงตามโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน และเลือกเรียนรายวิชาที่ นักศึกษาสนใจ รวมไปถึงรายวิชาที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจคลินิกรังสีหรือการบริหารองค์กรเบื้องต้น
 
           ระยะเวลาการศึกษา  ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
 
           จำนวนหน่วยกิตประมาณ 144 หน่วยกิต 
 
จุดเด่นของวิชาชีพรังสีเทคนิค และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
            1. นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ เป็นวิชาชีพขาดแคลนและมีค่าตอบแทนสูง มีทั้งรายรับประจำ และรายรับเมื่อปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา
            2. วิชาชีพรังสีเทคนิค ใช้เครื่องมือทีมีเทคโนโลยีชั้นสูงทำให้มีความน่าสนใจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำงานในวงการสาธารณสุข และชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเมื่อศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
            3. การประกอบอาชีพมีความปลอดภัย เพราะมีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี ซึ่งในแต่ละวิชาชีพก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป
            4. คณะรังสีเทคนิคได้ทำความตกลงร่วมกับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค รวมถึงกระบวนการการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บัณฑิต จึงมีความมั่นใจในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม
            5. บัณฑิตรังสีเทคนิค จะได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น รวมถึงมุมมองธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ อันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในสังคม และเพื่อโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้
 
การรับสมัคร
     ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต            
     อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1            
     โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394             
     www.rsu.ac.th  
     e-mail: info@rsu.ac.th  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
     คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต            
     52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน            
     อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000            
     โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1704-1711
     Facebook : www.facebook.com/RSURT
     Website : https://sites.google.com/rsu.ac.th/rtrsu

 

 

 

           

 

 

         


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA