ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees


 

ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2565

รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต
ภาคเรียน 1/2565
กยศ
ลักษณะที่ 1
กยศ
ลักษณะที่ 2
กยศ
ลักษณะที่ 3
Human
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0703 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา - - - 71,200
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก - - - 79,600
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - - - 81,300
คณะเทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - - - 50,300
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร - - - 52,200
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - - - 50,800
1402 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - - - 62,800
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต - - 62,800
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน - - - 52,300
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม - - 56,200
1416 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) - - - - 51,300
1417 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ) - - - - 51,300
1418 เทคโนโลยีสื่อสังคม (ภาคพิเศษ) - - - - 51,300
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - 59,900
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - - 59,900
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - - 55,900
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - - - 57,700
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 59,900
1106 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม - - 57,700
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 62,300
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง - - 59,900
1122 วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต - - 57,700
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน - - 65,200
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
- - 59,500
วิทยาลัยการออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ - - - 55,700
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน - - - 56,000
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - - - 61,900
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ - - - 56,200
0627 สาขาวิชาการออกแบบ - - - 71,100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - 55,100
คณะบัญชี
2201 สาขาวิชาการบัญชี (ปวช/ ม.6) - - - 45,300
คณะบริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ - - - 42,900
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล - - - 42,900
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - - 42,900
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก - - - 42,900
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - 42,900
0244 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - - - 42,900
คณะเศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล - - - 50,300
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - - - 48,500
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - - - 41,600
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - 45,800
0105 สาขาวิชาภาษาจีน - - - 49,500
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - - - 43,900
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี - - - 47,600
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม - - - 55,800
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - - - 55,320
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ - - - 51,800
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล - - - 53,800
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง - - - 55,800
0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง - - - 51,800
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย - - 55,300
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา - - - 53,300
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ - - - 55,300
0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล - - - 51,800
คณะนิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ - - - 43,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
1602 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ - - - 48,820
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร - - - 48,800
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง - - 45,900
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร - - - 62,500
1615 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
(ควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)
- - - - 55,900
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง - - - 44,300
2109 สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล - - - - 43,400
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ - - - 53,500
คณะรัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - - 50,300
International College
1515 International Business - - - 64,300 - 80,800
1516 Information and Communication Technology - - - 64,300 - 80,800
1717 Communications Arts - - - 64,300 - 80,800
1521 International Hospitality and Management - - - 64,300 - 80,800
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
3001 International Relations and Development - - - 78,300
INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE
3205 Finance and Invesment - - - - 105,500
3206 International Business Management - - - 105,500
1522 Communication Arts (Bilingual CHN-ENG) - - - - 93,000
*ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of
ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2565 ภาคละ 10,000 บาท Education fees 10,000 baht
ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท *Damage insurance 8,000 baht
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท New student registration fee 300 baht
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท Accident and Health insurance per year 3,200 baht
ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท Student card processing fees 200 baht
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท Health examination fee 500 baht
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 380 บาท Costume accessories 380 baht
ชุดพละ 720 บาท Physical education uniform 720 baht
  Student Activities per semester 1,000 baht
รวม 20,600 บาท  
  Total 24,300 baht
 
หมายเหตุ
  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบิติการ สถาบันการบิน ภาคปกติ 5,000
  4. ค่าเล่าเรียนดังกล่าว ยังไม่รวมการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา สอบถามประเภทการกู้ยืมได้ที่ FB : กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยรังสิต

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ทันตแพทยศาสตร์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 118,500 210,100 336,000 462,000 458,200 228,000 1,812,800
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 120,100 227,100 353,000 431,000 434,200 233,000 1,798,400
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 150,100 187,300 227,900 225,700 - - 791,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 160,400 205,500 132,000 - - 616,500
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 109,500 127,800 244,000 143,000 - - 624,300
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 172,000 165,500 102,900 116,500 - - 553,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 142,900 199,000 165,200 105,000 - - 612,100
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 136,800 129,200 118,000 173,000 174,200 237,000 968,200
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชากายภาพบำบัด 152,700 174,400 188,900 105,200 - - 621,200
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา 114,600 146,900 110,000 67,500 - - 439,000
สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ 106,200 123,300 119,200 90,200 - - 438,900
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 101,300 113,400 142,700 78,800 - - 436,200
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 132,400 121,800 121,800 121,800 - - 497,800
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 115,900 157,000 164,900 156,500 128,500 69,000 791,800
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 81,500 113,500 110,200 69,800 - - 375,000
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,300 92,300 94,500 43,700 - - 312,800
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 106,700 94,800 80,700 45,200 - - 327,400
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 82,100 90,200 81,200 75,400 - - 328,900
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 89,000 96,800 83,000 59,600 - - 328,400
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 93,500 83,000 86,000 48,200 - - 310,700
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 110,300 99,400 67,400 57,200 - - 334,300
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 102,800 85,400 81,000 54,800 - - 324,000
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 104,800 95,000 111,400 85,600 - - 396,800
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 98,400 95,000 102,600 88,800 - - 384,800
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 94,400 97,800 97,800 104,000 - - 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 97,200 103,000 97,200 99,800 - - 397,200
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต 94,400 97,800 104,200 97,600 - - 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 97,400 111,000 97,200 109,200 - - 414,800
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 97,700 106,000 108,800 73,800 - - 386,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 93,900 103,600 103,900 81,600 - - 383,000
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 49,100 250,000 250,000 63,400 - - 612,500
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 90,400 98,700 108,400 75,200 - - 372,700
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
100,500 138,300 1,030,000 1,558,500 - - 2,827,300
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 107,900 102,100 86,700 86,700 70,000 - 453,400
วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 95,400 92,000 86,400 59,900 - - 333,700
สาขาวิชาการออกเเบบภายใน 83,600 110,900 103,600 64,200 - - 362,300
สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ 97,100 107,800 83,200 48,400 - - 336,500
สาขาวิชาการออกเเบบ 96,800 95,500 83,200 59,900 - - 335,400
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 101,600 105,900 82,600 57,500 - - 347,600
คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 117,400 123,100 114,500 55,400 - - 410,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 89,800 84,100 85,500 57,100 - - 316,500
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 73,600 98,500 89,800 44,800 - - 306,700
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง 73,400 92,000 89,700 41,500 - - 296,600
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 102,600 138,600 117,800 68,400 - - 427,400
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(ควบ 2 ปริญญา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.) ตลอดหลักสูตร
114,900 123,700 127,000 31,400 - - 397,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
(ควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)
115,500 112,000 115,300 31,400 - - 374,200
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการ 64,700 71,700 76,100 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 66,500 68,300 79,400 69,200 - - 283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 63,800 77,700 71,000 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 64,700 71,700 76,100 70,900 - - 283,400
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 76,700 75,800 79,500 57,400 - - 289,400
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 90,600 80,300 74,300 43,300 - - 288,500
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 84,200 79,400 75,200 52,300 - - 291,100
สาขาวิชาภาษาจีน 89,200 79,400 81,200 52,300 - - 302,100
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 75,500 81,200 81,200 47,200 - - 285,100
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 84,500 81,200 62,500 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 77,300 68,300 76,100 57,400 - - 279,100
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 88,400 79,400 67,600 50,600 - - 286,000
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเเพลตฟอร์ม 87,100 98,100 88,400 44,300 - - 317,900
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 98,300 94,100 74,500 40,500 - - 307,400
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 84,900 83,900 83,900 56,200 - - 308,900
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 88,600 83,900 92,900 42,800 - - 308,200
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 95,400 88,200 79,100 43,900 - - 306,600
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง 85,900 82,400 81,600 57,000 - - 306,900
สาขาวิชามัลติมีเดีย 94,100 86,400 85,600 51,300 - - 317,400
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 97,800 72,900 42,900 - - 307,900
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 88,600 85,400 103,500 40,900 - - 318,400
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล 91,400 85,300 82,700 43,900 - - 303,300
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 83,300 79,400 81,100 60,800 - - 304,600
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 36,000 43,200 46,800 - - - 126,000
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 46,800 50,400 46,800 32,400 - - 176,400
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 62,300 75,200 81,100 59,000 - - 277,600
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 40,500 54,000 54,000 40,500 - - 189,000
สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล 78,200 81,100 75,200 48,800 - - 283,300
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 88,600 108,000 105,100 50,500 - - 352,200
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 82,700 88,600 70,100 53,000 - - 294,400
วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600

 

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
International College
- International Business 139,000 128,000 137,000 83,000 487,000
- Information and Communication Technology 151,000 130,500 115,500 55,500 452,500
- Communications Arts 128,000 128,000 128,000 74,000 458,000
- International Hospitality and Tourism 119,000 137,000 128,000 77,000 461,000
- Civil Engineering 160,000 137,000 141,400 116,400 554,800
- Electrical Engineering 127,000 132,400 126,400 140,000 525,800
- Biomedical Science 183,800 195,500 191,000 68,000 636,300
- Biomedical Engineering 183,800 195,500 191,000 68,000 636,300
- Design 197,000 157,000 138,700 58,000 550,700
- Fashion Design 196,300 159,400 137,700 58,000 551,400
IInstitute of Diplomacy and International Studies
- International Relations and Development 142,000 151,000 119,000 65,000 477,000
International Chinese College
- Finance and Investment 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000
- International Business Management 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000
- Communications Arts (Bilingual CHN-ENG) 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000

**หมายเหตุ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


 

ปริญญาโท - ปริญญาเอก คลิก >>>


 

 


 

ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

 

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 64,800 61,200 54,000 180,000
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 68,400 129,600
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM 
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท

***Update 24/6/2022

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA