ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Fees


 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคที่ S/2562

 รหัส คณะ/วิทยาลัย *ค่า ค่า รวม
สาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ธรรมเนียม หน่วยกิต เงิน
1201 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 8,000 275,000 283,000
2301 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 20,000 450,000 470,000
  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์      
0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) 25,600 41,000 66,600
0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) 25,600 41,000 66,600
  คณะพยาบาลศาสตร์      
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 25,600 11,200 36,800
0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 9,600 105,000 113,000
4001 คณะรังสีเทคนิค 15,600 11,200 26,800
  คณะเทคนิคการแพทย์      
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15,600 11,200 26,800
0802 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) 14,000 11,200 25,200
0701 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยการแพทย์      
1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 15,600 11,200 26,800
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 15,600 11,200 26,800
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 15,600 11,200 26,800
  คณะวิทยาศาสตร์      
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 15,600 11,200 26,800
1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย      
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 15,600 11,200 26,800
  คณะทัศนมาตรศาสตร์      
2502 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 15,600 11,200 26,800
  คณะเทคโนโลยีอาหาร      
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 15,600 11,200 26,800
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 15,600 11,200 26,800
  คณะนวัตกรรมเกษตร      
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,600 11,200 26,800
1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,600 11,200 26,800
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 15,600 11,200 26,800
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 15,600 11,200 26,800
1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 15,600 11,200 26,800
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 15,600 11,200 26,800
1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์      
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15,600 11,200 26,800
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15,600 11,200 26,800
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15,600 11,200 26,800
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15,600 11,200 26,800
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15,600 11,200 26,800
1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15,600 11,200 26,800
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15,600 11,200 26,800
1109 สาขาเทคโนโลยีระบบราง 15,600 11,200 26,800
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 15,600 11,200 26,800
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 15,600 11,200 26,800
1155 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)      
1125 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 14,500 11,200 25,700
1126 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14,500 11,200 25,700
1127 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14,500 11,200 25,700
1128 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 14,500 11,200 25,700
1129 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14,500 11,200 25,700
1130 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14,500 11,200 25,700
1132 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,500 11,200 25,700
1136 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 14,500 11,200 25,700
1143 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 14,500 11,200 25,700
  สถาบันการบิน      
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยการออกแบบ      
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 15,600 11,200 26,800
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 15,600 11,200 26,800
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 15,600 11,200 26,800
0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 15,600 11,200 26,800
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 15,600 11,200 26,800
  คณะดิจิทัลอาร์ต      
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 15,600 16,700 32,300
3402 สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 15,600 16,700 32,300
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,600 12,600 28,200
  คณะบัญชี      
2201 สาขาวิชาการบัญชี 15,600 11,200 26,800
2202 สาขาวิชาการบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) 14,500 11,200 25,700
  คณะบริหารธุรกิจ      
0202 สาขาวิชาการจัดการ 14,500 11,200 25,700
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 14,500 11,200 25,700
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 14,500 11,200 25,700
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก 14,500 11,200 25,700
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14,500 11,200 25,700
1801 คณะเศรษฐศาสตร์ 15,600 11,200 26,800
  คณะศิลปศาสตร์      
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 15,600 11,200 26,800
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 15,600 11,200 26,800
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,600 11,200 26,800
0105 สาขาวิชาภาษาจีน 15,600 11,200 26,800
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15,600 11,200 26,800
0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์      
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 15,600 11,200 26,800
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 15,600 11,200 26,800
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ 15,600 11,200 26,800
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 15,600 11,200 26,800
0408 สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 15,600 11,200 26,800
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 15,600 11,200 26,800
0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 15,600 11,200 26,800
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย 15,600 11,200 26,800
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 15,600 11,200 26,800
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 15,600 11,200 26,800
  คณะนิติศาสตร์      
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ 15,600 11,200 26,800
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) - 28,800 28,800
1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) - 28,800 28,800
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ      
1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 15,600 11,200 26,800
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 15,600 11,200 26,800
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 15,600 11,200 26,800
1610 -สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยรัฐกิจ      
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 15,600 11,200 26,800
  สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม      
3901 อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 15,600 11,200 26,800
  วิทยาลัยดนตรี      
2001 สาขาวิชาดนตรี 15,600 11,200 26,800
2002 สาขาวิชาการผลิตดนตรี 15,600 11,200 26,800
  INTERNATIONAL COLLEGE      
1156 Civil Engineering 19,100 24,000 43,100
1515 International Business 19,100 24,000 43,100
1717 Communications Arts 19,100 24,000 43,100
1521 International Hospitality and Management 19,100 24,000 43,100
2205 Accountancy 19,100 24,000 43,100
3001 International Political Economy and Development 19,100 24,000 43,100
  INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE      
3205 Finance and Invesment 8,000 85,000 93,000
3206 nternational Business Management 8,000 85,000 93,000
1522 Communication Arts 8,000 85,000 93,000
         
  *ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย      *ค่าธรรมเนียม ของหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย  
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท  ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท
  ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

300

บาท  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท
  ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท
  ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท
        Student Activities per semester 1,000 บาท
  รวม 14,000 บาท รวม 17,500 บาท
   
           
หมายเหตุ
  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ?นวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 106,500 212,300 346,000 366,000 393,200 311,000 1,735,000
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 100,900 223,200 353,000 328,000 386,000 285,000 1,676,100
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 107,900 187,700 276,300 211,100 - - 783,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 206,100 235,500 121,000 - - 681,200
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 108,300 130,900 253,000 149,000 - - 641,200
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 135,100 153,400 170,400 54,000 - - 512,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 131,200 151,800 170,900 125,000 - - 578,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 136,200 120,000 184,700 185,500 136,000 180,000 942,400
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร
สาขาวิชากายภาพบำบัด 138,400 217,200 201,500 151,600 - - 708,700
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 110,900 110,600 138,800 88,500 - - 448,800
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 110,600 98,400 123,600 74,100 - - 406,700
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 125,000 145,800 152,200 45,500 - - 468,500
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 99,000 122,300 175,200 160,000 156,500 62,000 775,000
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 97,700 117,600 111,600 86,400 - - 413,300
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,800 82,400 93,700 53,100 - - 312,000
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 108,300 89,900 96,900 55,200 - - 350,300
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 104,300 105,500 81,800 49,800 - - 341,400
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 95,700 99,600 78,800 79,600 - - 353,700
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 88,300 82,400 94,800 59,400 - - 324,900
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 132,900 121,200 79,000 57,000 - - 390,100
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 120,500 88,000 76,400 58,000 - - 342,900
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 104,400 80,500 76,400 58,000 - - 334,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 121,900 101,000 100,900 48,200 - - 372,000
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 96,800 91,900 120,200 81,400 - - 390,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 101,200 105,300 122,600 105,200 - - 434,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 106,600 111,300 113,200 108,200 - - 439,300
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 108,400 119,700 118,600 105,400 - - 452,100
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 106,600 117,900 116,200 94,200 - - 434,900
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 110,800 117,500 119,800 112,200 - - 460,300
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 99,000 120,700 118,600 90,800 - - 429,100
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 94,800 107,300 109,200 112,800 - - 424,100
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง 75,800 96,500 119,200 86,400 - - 377,900
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 101,100 142,200 135,500 82,600 - - 461,400
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 116,100 124,000 1,030,000 1,566,700 - - 2,836,800
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98,800 96,500 90,900 86,700 77,500 - 450,400
วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 110,400 105,800 127,500 77,000 - - 420,700
สาขาวิชาออกแบภายใน 118,600 102,000 102,700 85,500 - - 408,800
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 125,700 107,800 103,300 78,600 - - 415,400
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 123,400 107,400 93,400 72,000 - - 396,200
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 118,000 115,300 96,000 87,500 - - 416,800
คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 126,000 117,400 115,900 66,800 - - 426,500
สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 136,700 145,100 121,500 62,600 - - 465,900
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 94,000 96,500 86,600 52,100 - - 329,200
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 66,600 90,800 87,200 51,200 - - 295,800
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 67,800 92,800 97,300 49,000 - - 306,900
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 83,900 128,400 142,300 65,800 - - 420,400
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 69,800 76,800 80,300 71,800 - - 298,700
สาขาวิชาการจัดการ 74,800 76,800 81,200 70,900 - - 303,700
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 71,600 82,800 79,400 70,900 - - 304,700
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 68,900 77,700 76,100 76,000 - - 298,700
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 69,800 76,800 80,300 71,800 - - 298,700
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 74,300 79,400 79,400 60,800 - - 293,900
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 92,200 75,200 71,000 64,100 - - 302,500
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 74,000 81,200 80,300 65,000 - - 300,500
สาขาวิชาภาษาจีน 91,100 80,300 81,200 54,800 - - 307,400
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 72,200 81,200 81,200 61,600 - - 296,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 85,400 81,200 61,600 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 73,900 78,500 80,300 67,600 - - 300,300
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 72,200 80,300 79,100 59,900 - - 291,500
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม 97,600 94,300 97,100 51,500 - - 340,500
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 94,300 94,100 89,400 40,500 - - 318,300
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 92,800 98,300 86,900 50,500 - - 328,500
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 82,500 85,900 95,900 53,400 - - 317,700
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 85,800 94,100 99,900 59,900 - - 339,700
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 94,800 96,800 101,200 51,500 - - 344,300
สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 88,100 93,800 87,300 58,900 - - 328,100
สาขาวิชามัลติมีเดีย 90,400 105,600 99,300 72,400 - - 367,700
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 95,300 87,300 54,400 - - 331,300
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 96,100 84,400 102,300 73,000 - - 355,800
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 89,200 71,800 77,700 67,600 - - 306,300
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 100,800 122,400 108,000 - - - 331,200
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 151,200 122,400 122,400 108,000 - - 504,000
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 71,400 77,000 82,900 45,700 - - 277,000
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 85,700 91,300 86,300 53,900 - - 317,200
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 93,600 108,000 105,100 50,500 - - 357,200
วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
สาขาวิชาการผลิตดนตรี  
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000


หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College
- Civil Engineering 179,500 133,000 133,000 124,000 - - 569,500
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 - - 553,000
- Communications Arts 169,000 146,000 111,200 65,000 - - 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 - - 545,600
- Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
- Internationl Political Economy and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
International Chinese College
- Finance and Investment 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000
- International Business Management 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000
- Communication Arts 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000ปริญญาโท

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(BE) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1362 41 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 212,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 174,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464 39 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
M.S.CSM. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1471 36 จันทร์ - วันศุกร์ 18.00 - 21.00 น.
หรือเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 150,000
Executive MBA.MGT
บริหารธุรกิจ
0266 42 อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 /
12,500
239,600
Twilight M.B.A.
บริหารธุรกิจ
0261 42 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
MM. การเป็นผู้ประกอบการ 0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. /
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 150,000
MBA.Chinese
บริหารธุรกิจ(นานาชาติจีน)
3262 42 จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 196,000 - 395,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.S.
รัฐศาสตร์
3561 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Com.Arts
นิเทศศาสตร์
0461 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 198,000
M.Com.Arts(FTWD)
การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
0462 39 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 200,000
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น./
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(AGN)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 /
ปฏิบัติวิชาละ 5,000
14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 37 เสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 250,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 43 จันทร์-เสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art)
คอมพิวเตอร์อาร์ต
3461 42 จันทร์-ศุกร์ 18.00-22.00 น.
และเสาร์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 39 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชา
ปฏิบัติ 5,000
14,000 199,000
MA.(Leadership in Society)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี /
มหาวิทยาลัยรังสิต
3,000 14,000 164,000
MA.(DIS)
การทูตและการต่างประเทศ
3061 36 วันอาทิตย์ 09.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 280,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 182,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.Econ.
เศรษฐกิจดิจิทัล
1861 36 อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Sc.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.Sc.Medical Technology
เทคนิคการแพทย์
0861 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,500 14,000 /
กิจกรรมภาคละ 12,500
311,200
M.Sc. (Management of Logistics)
การจัดการโลจิสติกส์
3860 42 เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 263,000
M.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3960 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,900
M.A.(Science Teaching)
การสอนวิทยาศาสตร์
2866 50 จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ภาคละ
50,000
- 200,000ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก
1191
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.30–21.00 น.
หรือ เสาร์–อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 11,200 - 211,200-320,000
ตรี-เอก
1192
ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก
1490
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 570,000-760,000
ตรี-เอก
1491
ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์
2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 63 เสาร์ หรือ อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 124,000 - 744,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์ 09.00 – 17.00 น. หรือ
อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หรือ
เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000
LL.D. นิติศาสตร์ 1790
จบ ป.โท
48 เสาร์-อาทิตย์08.30 - 20.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000
1793
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 600,000
Ph.D.CJA.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3990 51 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM (Online)
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 09/11/2561ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA