ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees


ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคเรียนที่ 1 /2564

รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 / 2564
Human กยศ กรอ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ - -
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท
- -
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) - -
0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ - -
0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) - -
คณะรังสีเทคนิค
4001 สาขาวิชารังสีเทคนิค - -
คณะเทคนิคการแพทย์
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - -
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด - -
0704 สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ - - - -
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก - - 81,200
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - 76,200
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน - 70,400
คณะวิทยาศาสตร์
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ - 49,800
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 79,000
คณะทัศนมาตรศาสตร
2501 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ - -
คณะเทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - 54,500
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร - 50,800
คณะนวัตกรรมเกษตร
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร -
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 50,800
1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล - - 62,800
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และอีสปอร์ต 56,200
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน - - 54,700
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 57,600
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 59,900
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 62,900
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 59,900
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 57,700
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 59,900
1106 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 57,700
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59,900
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 59,900
1122 วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต 57,700
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 65,200
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
- -
วิทยาลัยการออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ - - 59,900
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน - - 59,600
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - - 61,900
0607 สาขาวิชาการออกแบบ - - 60,900
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ - 60,400
คณะดิจิทัลอาร์ต
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 55,100
คณะบัญชี
2201 หลักสูตรบัญชี - 45,300
2202 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) - 45,300
คณะบริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ - - 42,900
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล - - 42,900
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 42,900
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก - - 42,900
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 42,900
สถาบันเศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล - - 50,300
คณะศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 48,500
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - 41,600
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 46,700
0105 สาขาวิชาภาษาจีน - 49,500
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - 45,700
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี - - 47,600
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม - - 55,800
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - - 53,320
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ - - 51,800
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล - - 53,800
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง - - 55,800
0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง - - 51,820
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย 55,300
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา - - 53,300
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ - - 58,300
0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล - - - 51,800
คณะนิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ - - 43,400
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) - - - -
1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) - - - -
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - - 47,420
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร - - 51,600
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 45,900
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร - - 56,800
1614 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(ควบ 2 ปริญญา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)
- - - 57,400
1615 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(ควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)
- - - 55,900
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง - - 44,300
สถาบันรัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - 50,300
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ - - 53,500
วิทยาลัยดนตรี
2001 ดุริยางคศาสตร์ - - -
International College
1156 Civil Engineering - -
1515 International Business - -
1516 Information and Communication Technology - - -
1517 Communications Arts - - -
1521 International Hospitality and Management - -
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
3001 International Relations and Development - - -
INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE (ระบบเหมาจ่าย)
3205 Finance and Invesment - - -
3206 International Business Management - - -
1522 Communication Arts - - -
         
*ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 10,000 บาท Education fees 10,000 baht
ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท *Damage insurance 8,000 baht
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท New student registration fee 300 baht
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท Accident and Health insurance per yea 3,200 baht
ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท Student card processing fees 200 baht
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท Health examination fee 500 baht
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 720 บาท Costume accessories 720 baht
ชุดพละ 380 บาท Physical education uniform 380 baht
  Student Activities per semester 1,000 baht
รวม 20,600 บาท  
  Total 24,300 baht
   
หมายเหตุ
  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
  4. กองทุนกู้ยืมฯ อ้างอิงจากปีการศึกษา 2563 ในปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ทันตแพทยศาสตร์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 118,500 210,100 336,000 462,000 458,200 228,000 1,812,800
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 120,100 227,100 353,000 431,000 434,200 233,000 1,798,400
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 107,900 187,700 276,300 216,100 - - 788,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 165,600 249,000 117,000 - - 650,200
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 108,300 130,900 277,000 132,500 - - 648,700
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 142,800 125,500 103,100 105,300 - - 476,700
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 147,900 203,200 165,200 110,000 - - 626,300
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 141,800 134,200 118,000 178,000 179,200 237,000 988,200
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชากายภาพบำบัด 120,400 143,700 197,300 138,200 - - 599,600
สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา 123,600 146,900 110,000 67,400 - - 447,900
สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ 106,200 123,300 119,200 90,200 - - 438,900
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 101,300 113,400 142,700 78,800 - - 436,200
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 149,500 137,100 122,800 45,800 - - 455,200
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 120,900 162,000 164,900 156,500 128,500 69,000 801,800
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 86,500 113,500 110,200 69,800 - - 380,000
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 87,300 96,500 94,500 43,700 - - 322,000
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 111,700 94,800 80,700 45,200 - - 332,400
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 104,300 105,500 81,800 49,800 - - 341,400
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 95,700 99,600 78,800 79,600 - - 353,700
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 88,300 82,400 94,800 59,400 - - 324,900
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และอีสปอร์ต 116,600 96,200 76,400 54,800 - - 344,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 116,000 76,400 101,800 48,200 - - 342,400
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 96,800 91,900 124,800 88,600 - - 402,100
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 98,800 105,300 108,200 95,600 - - 407,900
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 104,400 104,900 94,800 97,000 - - 401,100
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 90,200 102,700 101,200 111,800 - - 405,900
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 106,600 110,400 101,800 87,000 - - 405,800
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 110,800 110,000 112,600 97,800 - - 431,200
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 94,800 100,100 94,800 105,600 - - 395,300
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 90,400 98,700 108,400 75,200 - - 372,700
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 93,900 103,600 103,900 81,600 - - 383,000
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
100,500 146,100 1,030,000 1,558,500 - - 2,835,100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98,800 96,500 90,900 86,700 77,500 - 450,400
วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 95,400 92,000 86,400 59,900 - - 333,700
สาขาวิชาออกแบภายใน 83,600 110,900 103,600 64,200 - - 362,300
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 97,100 107,800 83,200 48,400 - - 336,500
สาขาวิชาออกแบบ 96,800 95,500 83,200 59,900 - - 335,400
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 101,600 105,900 82,600 57,500 - - 347,600
คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
- แขนงวิชาแอนิเมชัน 3 มิติและวิชวลเอฟเฟค 126,000 117,400 115,900 66,800 - - 426,100
- แขนงวิชาแอนิเมชัน 2 มิติและวิชวลเอฟเฟค 126,000 117,400 115,900 66,800 - - 426,100
- แขนงวิชาดิจิทัลอิลลัสเตรชันแอนด์คอมิก 126,000 117,400 115,900 66,800 - - 426,100
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 76,300 95,800 82,800 48,600 - - 303,500
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 73,600 94,500 88,800 44,800 - - 301,700
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 73,400 93,200 90,900 43,700 - - 301,200
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 83,900 137,700 155,000 65,800 - - 445,100
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(ควบ 2 ปริญญา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.) ตลอดหลักสูตร
114,900 123,700 127,000 31,400 - - 397,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(ควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)
112,800 112,000 115,300 31,400 - - 371,500
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการ 64,700 71,700 76,100 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 66,500 68,300 79,400 69,200 - - 283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 63,800 77,700 71,000 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 76,700 75,800 79,500 57,400 - - 289,400
สถาบันเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 95,600 80,300 74,300 43,300 - - 293,500
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 74,000 81,200 80,300 65,000 - - 300,500
สาขาวิชาภาษาจีน 94,200 79,400 81,200 52,300 - - 307,100
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 72,200 81,200 81,200 61,600 - - 296,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 85,400 81,200 61,600 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 73,900 78,500 80,300 67,600 - - 300,300
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 93,400 79,400 67,600 50,600 - - 291,000
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม 95,300 98,100 85,700 44,300 - - 323,400
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 98,300 94,100 74,500 40,500 - - 307,400
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 89,900 80,900 81,200 58,900 - - 310,900
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 88,600 83,900 95,900 42,800 - - 311,200
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 97,900 85,200 77,900 49,600 - - 310,600
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง 85,900 82,400 81,600 57,000 - - 306,900
สาขาวิชามัลติมีเดีย 98,100 90,400 89,600 57,300 - - 335,400
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 97,800 74,400 48,900 - - 315,400
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 91,600 88,400 112,500 52,900 - - 345,400
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล 91,400 85,300 84,200 43,900 - - 304,800
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 89,200 71,800 77,700 67,600 - - 306,300
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 36,000 43,200 46,800 - - - 126,000
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 46,800 50,400 46,800 32,400 - - 176,400
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 62,300 75,200 81,100 59,000 - - 277,600
สถาบันรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 87,700 88,600 70,100 53,000 - - 299,400
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 93,600 108,000 105,100 50,500 - - 357,200
วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดนตรี 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600

 

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
International College
- Civil Engineering 137,000 152,000 137,000 122,000 548,000
- International Business 133,000 128,000 137,000 83,000 481,000
- Information and Communication Technology 151,000 130,500 115,500 55,500 452,500
- Communications Arts 137,000 128,000 119,000 74,000 458,000
- International Hospitality and Tourism 119,000 137,000 128,000 77,000 461,000
Institute of Diplomacy and International Studies
- International Relations and Development 142,000 151,000 119,000 65,000 477,000
International Chinese College
- Finance and Investment 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000
- International Business Management 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000
- Communication Arts 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000

**หมายเหตุ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


 

ปริญญาโท - ปริญญาเอก คลิก >>>


 

 


 

ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

 

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 64,800 61,200 54,000 180,000
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 68,400   129,600
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM 
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท

***Update 17/06/2021

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA