ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees


 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาค 1/2563

รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต
ภาค 1/2563
Human กยศ กรอ
คณะพยาบาลศาสตร์
0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) - 113,000
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0701 สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา - 70,400
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - 76,200
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน - 70,400
คณะวิทยาศาสตร์
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ - 47,400
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 83,800
คณะทัศนมาตรศาสตร
2501 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ - 61,100
คณะเทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - 46,100
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร - 42,400
คณะนวัตกรรมเกษตร
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 58,100
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 58,900
1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 52,000
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 68,600
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน - - 54,700
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 58,000
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 59,900
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 59,900
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 59,900
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 59,900
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 59,900
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64,700
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 59,900
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 59,900
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 67,400
1155 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 66,700
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
- 56,900
วิทยาลัยการออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ - - 59,500
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน - - 59,200
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - - 61,500
0607 สาขาวิชาการออกแบบ - - 59,500
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ - 58,000
คณะดิจิทัลอาร์ต
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 60,800
3402 สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 73,800
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 56,500
คณะบัญชี
2201 หลักสูตรบัญชี - 46,200
2202 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) - 48,900
คณะบริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ - - 42,900
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล - - 42,900
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 42,900
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก - - 42,900
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 42,900
สถาบันเศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - - 46,100
คณะศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 48,500
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - 41,600
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 46,700
0105 สาขาวิชาภาษาจีน - 49,500
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - 42,500
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี - - - 46,700
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม - - 51,800
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - - 51,820
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ - - 51,800
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล - - 53,800
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง - - 51,800
0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - - 51,820
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย 51,800
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา - - 51,800
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ - - 54,800
คณะนิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ - - 43,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - - 46,020
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร - - 48,800
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 45,900
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร - - 54,400
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง - - 44,300
สถาบันรัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - 50,300
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ - - 53,500
วิทยาลัยดนตรี
2001 ดุริยางคศาสตร์ - -
กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง - - 77,300
กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี - - 84,800
กลุ่มวิชาการแสดงเปียโน - - 77,300
กลุ่มวิชาการแสดงกีตาร์ - - 77,300
กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง - - 92,300
กลุ่มวิชาการแสดงขับร้อง - - 84,800
กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฎิภาณ - - 84,800
กลุ่มวิชาการผลิตดนตรี - - 77,300
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี - - 77,300
กลุ่มวิชาการการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ - - 77,300
กลุ่มวิชาประพันธ์เพลงร้อง - - 84,800
International College
1156 Civil Engineering - Click >>
1515 International Business - Click >>
1516 Information and Communication Technology - - Click >>
1717 Communications Arts - - Click >>
1521 International Hospitality and Tourism - Click >>
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
3001 International Political Economy and Development - - Click >>
INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE (ระบบเหมาจ่าย)
3205 Finance and Invesment - - 105,500
3206 International Business Management - - 105,500
1522 Communication Arts - - 105,500
*ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of
ค่าบำรุงการศึกษาภาคละ 10,000 ลด 25% 7,500 บาท Education fees 10,000 per region, 25% discount 7,500 baht
*ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท *Damage insurance 8,000 baht
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท New student registration fee 300 baht
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท Accident insurance per year 500 baht
ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท Health insurance 2,700 baht
ค่าชุดพละ 720 บาท Student card processing fees 200 baht
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 380 บาท Physical education uniform 720 baht
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท Costume accessories 380 baht
รวม 18,100 บาท Health examination fee 500 baht
  Student Activities per semester 1,000 baht
  Total 21,800 baht
 
หมายเหตุ
  1. เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยมอบส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25%
  2. ตารางค่าเล่าเรียน ภาค 1/2563 ยังไม่ได้หักส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา
  3. ส่วนลดบำรุงการศึกษา 25% ไม่รวมในหลักสูตรระบบเหมาจ่าย และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยทุกประเภท
  4. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  5. *ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
  6. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ทันตแพทยศาสตร์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 121,000 227,100 336,000 462,000 459,200 228,000 1,832,300
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 121,900 227,100 353,000 445,000 424,200 228,000 1,799,200
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 107,900 187,700 276,300 211,100 - - 783,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 206,100 235,500 121,000 - - 681,200
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 108,300 130,900 253,000 149,000 - - 641,200
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 140,900 165,500 133,600 92,600 - - 532,600
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 149,500 198,100 129,900 105,500 - - 582,500
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 131,000 136,100 117,500 183,000 184,100 180,000 931,700
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 138,400 217,200 201,500 151,600 - - 708,700
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 110,900 110,600 138,800 88,500 - - 448,800
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 110,600 98,400 123,600 74,100 - - 406,700
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 125,000 145,800 152,200 45,500 - - 468,500
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 99,000 122,300 175,200 160,000 156,500 62,000 775,000
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 97,700 117,600 111,600 86,400 - - 413,300
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,800 82,400 93,700 53,100 - - 312,000
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 108,300 89,900 96,900 55,200 - - 350,300
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 104,300 105,500 81,800 49,800 - - 341,400
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 95,700 99,600 78,800 79,600 - - 353,700
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 88,300 82,400 94,800 59,400 - - 324,900
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 132,900 121,200 79,000 57,000 - - 390,100
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 121,900 101,000 100,900 48,200 - - 372,000
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 96,800 91,900 120,200 81,400 - - 390,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 101,200 105,300 122,600 105,200 - - 434,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 106,600 111,300 113,200 108,200 - - 439,300
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 108,400 119,700 118,600 105,400 - - 452,100
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 106,600 117,900 116,200 94,200 - - 434,900
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 110,800 117,500 119,800 112,200 - - 460,300
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 94,800 107,300 109,200 112,800 - - 424,100
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 99,000 120,700 118,600 90,800 - - 429,100
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 93,900 103,600 103,900 81,600 - - 383,000
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 101,100 142,200 135,500 82,600 - - 461,400
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
116,100 124,000 1,030,000 1,566,700 - - 2,836,800
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98,800 96,500 90,900 86,700 77,500 - 450,400
วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 110,400 105,800 127,500 77,000 - - 420,700
สาขาวิชาออกแบภายใน 118,600 102,000 102,700 85,500 - - 408,800
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 125,700 107,800 103,300 78,600 - - 415,400
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 123,400 107,400 93,400 72,000 - - 396,200
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 118,000 115,300 96,000 87,500 - - 416,800
คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 126,200 123,400 125,100 66,800 - - 441,500
สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 136,700 145,100 121,500 62,600 - - 465,900
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 94,000 96,500 86,600 52,100 - - 329,200
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 66,600 90,800 87,200 51,200 - - 295,800
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 67,800 92,800 97,300 49,000 - - 306,900
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 83,900 128,400 142,300 65,800 - - 420,400
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 69,800 76,800 75,200 71,800 - - 293,600
สาขาวิชาการจัดการ 74,800 76,800 79,400 65,800 - - 298,600
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 71,600 78,500 79,400 65,800 - - 295,300
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 68,900 77,700 71,000 76,000 - - 293,600
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 69,800 76,800 75,200 71,800 - - 293,600
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 74,300 79,400 79,400 60,800 - - 293,900
สถาบันเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 92,200 75,200 71,000 64,100 - - 302,500
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 74,000 81,200 80,300 65,000 - - 300,500
สาขาวิชาภาษาจีน 91,100 80,300 81,200 54,800 - - 307,400
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 72,200 81,200 81,200 61,600 - - 296,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 85,400 81,200 61,600 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 73,900 78,500 80,300 67,600 - - 300,300
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 98,800 79,800 72,200 53,200 - - 303,500
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม 103,300 102,200 99,100 51,000 - - 355,600
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 94,300 94,100 89,400 40,500 - - 318,300
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 92,800 98,300 86,900 50,500 - - 328,500
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 85,800 94,100 99,900 59,900 - - 339,700
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 94,800 96,800 101,200 51,500 - - 344,300
สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 88,100 93,800 87,300 58,900 - - 328,100
สาขาวิชามัลติมีเดีย 90,400 105,600 99,300 72,400 - - 367,700
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 95,300 87,300 54,400 - - 331,300
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 96,100 84,400 102,300 73,000 - - 355,800
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 89,200 71,800 77,700 67,600 - - 306,300
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 100,800 122,400 108,000 - - - 331,200
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 151,200 122,400 122,400 108,000 - - 504,000
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 71,400 77,000 82,900 45,700 - - 277,000
สถาบันรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 85,700 91,300 86,300 53,900 - - 317,200
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 93,600 108,000 105,100 50,500 - - 357,200
วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยงคศาสตร์
การประพันธ์เพลง 153,500 161,800 132,500 85,000 - - 532,800
การแสดงดนตรีคลาสสิก 168,500 151,800 126,700 112,500 - - 559,500
การแสดงเปียโน 138,500 146,800 131,700 102,500 - - 519,500
การแสดงกีตาร์คลาสสิก 168,500 151,800 126,700 112,500 - - 559,500
การแสดงขับร้อง 174,300 156,800 130,900 107,500 - - 569,500
ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ 174,300 166,800 125,900 87,500 - - 554,500
การผลิตดนตรี 162,600 172,600 117,600 66,700 - - 519,500
เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 162,600 162,600 122,600 76,700 - - 524,500
การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ 159,300 161,800 120,900 82,500 - - 524,500
การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 162,600 147,600 120,900 88,400 - - 519,500

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
International College
- Civil Engineering 179,500 133,000 133,000 124,000 569,500
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 553,000
- Communications Arts 169,000 146,000 111,200 65,000 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 545,600
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
- Internationl Political Economy and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 520,000
International Chinese College
- Finance and Investment 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000
- International Business Management 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000
- Communication Arts 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000

 ปริญญาโท - ปริญญาเอก คลิก >>>


 


 

ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

 

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 64,800 61,200 54,000 180,000
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 68,400   129,600
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM 
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท

***Update 17/06/2563

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA