ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees


ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษา 1/2562 (มิ.ย. -ก.ค. 62)
รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
*เทอม
1/2562
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0701 สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) 70,400
การท่องเที่ยวและการบริการ
1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) 48,800
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตร 4 ปี) 48,800
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (หลักสูตร 4 ปี) 51,000
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) 61,400
การแพทย์แผนตะวันออก
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร 4 ปี) 67,700
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) 69,200
การออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ (หลักสูตร 4 ปี) 53,700
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) 57,600
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) 62,500
0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 4 ปี) 62,300
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (หลักสูตร 4 ปี) 59,600
ดนตรี
2001 สาขาวิชาดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 26,800
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
2002 สาขาวิชาการผลิตดนตรี  
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) 70,000
ดิจิทัลอาร์ต
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตร 4 ปี) 58,800
3402 สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค (หลักสูตร 4 ปี) 71,800
ทัศนมาตรศาสตร์
2502 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 63,900
เทคนิคการแพทย์
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) 59,700
เทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) 46,100
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) 38,100
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) 52,300
1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) 56,200
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (หลักสูตร 4 ปี) 75,200
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสูตร 4 ปี) 61,300
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร 4 ปี) 58,000
นวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตร 4 ปี) 45,200
นิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 43,400
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2)(หลักสูตร 3 ปี) 28,800
นิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) 53,800
0408 สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสูตร 4 ปี) 53,800
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) 51,800
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี) 54,800
บริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
- สาขาวิชาการจัดการ (ผู้มีประสบการณ์) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 46,100
บัญชี
2201 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) 44,300
พยาบาลศาสตร์
0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) (หลักสูตร 4 ปี) 113,000
รัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
วิทยาศาสตร์
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) 54,700
1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี) 42,000
วิศวกรรมชีวการแพทย์
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) 64,800
วิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) 57,100
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) 57,100
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) 50,100
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 4 ปี) 59,100
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) 57,100
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) 64,700
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลักสูตร 4 ปี) 59,900
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร 4 ปี) 57,100
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตร 4 ปี) 64,600
1155 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตร 4 ปี) 59,800
ศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) 48,800
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) 40,600
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 46,700
0105 สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) 47,800
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร 4 ปี) 42,500
เศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 60,000
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสูตร 4 ปี)
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
60,000
สถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 56,500
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 53,500
International College
1156 Civil Engineering 69,300
1515 International Business 69,300
1717 Communications Arts 69,300
1521 International Hospitality and Tourism 69,300
3001 International Political Economy and Development 69,300
1516 Information and Communication Technology 69,300
International Chinese College (เหมาจ่าย)
3205 Finance and Invesment 195,000
3206 International Business Management 195,000
1522 Communication Arts 195,000
       
*ค่าธรรมเนียม และอุปกรณ์การแต่งกายประกอบด้วย  *ค่าธรรมเนียม ของหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 10,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 10,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

300

บาท ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 3,000 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท
ค่าอุปรกรณ์เครื่องแต่งกายและชุดพละ 1,100 บาท ค่าอุปรกรณ์เครื่องแต่งกายและชุดพละ 1,100 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
รวม 20,400 บาท Student Activities per semester 1,000 บาท
  Total 24,100 บาท
   
หมายเหตุ
  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 138,400 217,200 201,500 151,600 - - 708,700
การท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 94,000 96,500 86,600 52,100 - - 329,200
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 66,600 90,800 87,200 51,200 - - 295,800
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 67,800 92,800 97,300 49,000 - - 306,900
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 83,900 128,400 142,300 65,800 - - 420,400
การแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 135,100 153,400 170,400 54,000 - - 512,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 131,200 151,800 170,900 125,000 - - 578,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 136,200 120,000 184,700 185,500 136,000 180,000 942,400
การออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 110,400 105,800 127,500 77,000 - - 420,700
สาขาวิชาออกแบภายใน 118,600 102,000 102,700 85,500 - - 408,800
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 125,700 107,800 103,300 78,600 - - 415,400
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 123,400 107,400 93,400 72,000 - - 396,200
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 118,000 115,300 96,000 87,500 - - 416,800
ดนตรี
สาขาวิชาดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 162,600 161,800 142,600 84,200 - - 551,200
สาขาวิชาการผลิตดนตรี  
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
ดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 126,000 117,400 115,900 66,800 - - 426,500
สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 136,700 145,100 121,500 62,600 - - 465,900
ทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
ทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 99,000 122,300 175,200 160,000 156,500 62,000 775,000
เทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 108,300 130,900 253,000 149,000 - - 641,200
เทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 97,700 117,600 111,600 86,400 - - 413,300
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,800 82,400 93,700 53,100 - - 312,000
นวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 108,300 89,900 96,900 55,200 - - 350,300
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 104,300 105,500 81,800 49,800 - - 341,400
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 95,700 99,600 78,800 79,600 - - 353,700
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 132,900 121,200 79,000 57,000 - - 390,100
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 88,300 82,400 94,800 59,400 - - 324,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 121,900 101,000 100,900 48,200 - - 372,000
นวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 71,400 77,000 82,900 45,700 - - 277,000
นิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 89,200 71,800 77,700 67,600 - - 306,300
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 100,800 122,400 108,000 - - - 331,200
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 151,200 122,400 122,400 108,000 - - 504,000
นิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม 97,600 94,300 97,100 51,500 - - 340,500
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 94,300 94,100 89,400 40,500 - - 318,300
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 92,800 98,300 86,900 50,500 - - 328,500
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 85,800 94,100 99,900 59,900 - - 339,700
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 82,500 85,900 95,900 53,400 - - 317,700
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 94,800 96,800 101,200 51,500 - - 344,300
สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 88,100 93,800 87,300 58,900 - - 328,100
สาขาวิชามัลติมีเดีย 90,400 105,600 99,300 72,400 - - 367,700
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 95,300 87,300 54,400 - - 331,300
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 96,100 84,400 102,300 73,000 - - 355,800
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ 74,800 76,800 81,200 70,900 - - 303,700
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 71,600 82,800 79,400 70,900 - - 304,700
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 68,900 77,700 76,100 76,000 - - 298,700
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 69,800 76,800 80,300 71,800 - - 298,700
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 69,800 76,800 80,300 71,800 - - 298,700
บัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 74,300 79,400 79,400 60,800 - - 293,900
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 107,900 187,700 276,300 211,100 - - 783,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
แพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
เภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 106,500 212,300 346,000 366,000 393,200 311,000 1,735,000
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 100,900 223,200 353,000 328,000 386,000 285,000 1,676,100
รังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 206,100 235,500 121,000 - - 681,200
รัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 85,700 91,300 86,300 53,900 - - 317,200
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 110,900 110,600 138,800 88,500 - - 448,800
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 110,600 98,400 123,600 74,100 - - 406,700
วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 125,000 145,800 152,200 45,500 - - 468,500
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 106,600 111,300 113,200 108,200 - - 439,300
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 108,400 119,700 118,600 105,400 - - 452,100
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 110,800 117,500 119,800 112,200 - - 460,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 101,200 105,300 122,600 105,200 - - 434,300
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 94,800 107,300 109,200 112,800 - - 424,100
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 99,000 120,700 118,600 90,800 - - 429,100
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 96,800 91,900 120,200 81,400 - - 390,300
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 75,800 96,500 119,200 86,400 - - 377,900
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 106,600 117,900 116,200 94,200 - - 434,900
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 101,100 142,200 135,500 82,600 - - 461,400
ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 74,000 81,200 80,300 65,000 - - 300,500
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 72,200 81,200 81,200 61,600 - - 296,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 85,400 81,200 61,600 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาจีน 91,100 80,300 81,200 54,800 - - 307,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 73,900 78,500 80,300 67,600 - - 300,300
สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม และภาษาอาหรับศึกษา 72,200 80,300 79,100 59,900 - - 291,500
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 92,200 75,200 71,000 64,100 - - 302,500
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
116,100 124,000 1,030,000 1,566,700 - - 2,836,800
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98,800 96,500 90,900 86,700 77,500 - 450,400
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 93,600 108,000 105,100 50,500 - - 357,200

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College
- Civil Engineering 179,500 133,000 133,000 124,000 - - 569,500
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Communications Arts 169,000 146,000 111,200 65,000 - - 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 - - 545,600
- Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
- Internationl Political Economy and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 - - 553,000
International Chinese College
- Finance and Investment 195,000 195,000 195,000 195,000     780,000
- International Business Management 195,000 195,000 195,000 195,000     780,000
- Communication Arts 195,000 195,000 195,000 195,000     780,000

 ปริญญาโท

 

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(BE) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1362 41 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 212,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 174,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464 39 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
M.S.CSM. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1471 36 จันทร์ - วันศุกร์ 18.00 - 21.00 น.
หรือเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 150,000
Executive MBA.MGT
บริหารธุรกิจ
0266 42 อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 /
12,500
239,600
Twilight M.B.A.
บริหารธุรกิจ
0261 42 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
MM. การเป็นผู้ประกอบการ 0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. /
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 150,000
MBA.Chinese
บริหารธุรกิจ(นานาชาติจีน)
3262 42 จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 196,000 - 395,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.S.
รัฐศาสตร์
3561 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Com.Arts
นิเทศศาสตร์
0461 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 198,000
M.Com.Arts(FTWD)
การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
0462 39 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 200,000
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น./
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(AGN)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 /
ปฏิบัติวิชาละ 5,000
14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 37 เสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 250,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 43 จันทร์-เสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art)
คอมพิวเตอร์อาร์ต
3461 42 จันทร์-ศุกร์ 18.00-22.00 น.
และเสาร์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 39 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชา
ปฏิบัติ 5,000
14,000 199,000
MA.(Leadership in Society)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี /
มหาวิทยาลัยรังสิต
3,000 14,000 164,000
MA.(DIS)
การทูตและการต่างประเทศ
3061 36 วันอาทิตย์ 09.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 280,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 182,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.Econ.
เศรษฐกิจดิจิทัล
1861 36 อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Sc.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.Sc.Medical Technology
เทคนิคการแพทย์
0861 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,500 14,000 /
กิจกรรมภาคละ 12,500
326,800
M.Sc. (Management of Logistics)
การจัดการโลจิสติกส์
3860 42 เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 263,000
M.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3960 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,900
M.A.(Science Teaching)
การสอนวิทยาศาสตร์
2866 50 จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ภาคละ
50,000
- 200,000ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก
1191
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.30–21.00 น.
หรือ เสาร์–อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 26,800 - 226,800-320,000
ตรี-เอก
1192
ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก
1490
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 570,000-760,000
ตรี-เอก
1491
ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์
2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 63 เสาร์ หรือ อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 124,000 - 744,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์ 09.00 – 17.00 น. หรือ
อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หรือ
เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000
LL.D. นิติศาสตร์ 1790
จบ ป.โท
48 เสาร์-อาทิตย์08.30 - 20.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000
1793
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 600,000
Ph.D.CJA.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3990 51 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM (Online)
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 26/06/2562ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA