ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Home > RSU Alumni > Alumni Promotion


 

 

            ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษทุนสนับสนุนการศึกษานี้ใช้สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรังสิต/ข้าราขการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคลากรจากหน่วยงานที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท รับทุนสนับสนุนส่วนลดค่าลงทะเบียน 20% ของหน่วยกิต (ไม่ใช่ระบบการศึกษาทางไกลและระบบเหมาจ่าย) ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ไม่รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  สำหรับบุคคลทั่วไป รับทุนสนับสนุนศึกษาดูงานต่างประเทศหรือสนับสนุนทุนวิจัย 20,000 บาท หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-791-4001-4005

-------------------------------------------------------------------

 

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดเตรียมสิทธิพิเศษ สำหรับบุตรของศิษย์เก่า หรือน้องของนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้

  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ 50% *
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน (ต่อภาคเรียน) 10% **

 

หากศิษย์เก่าท่านใด มีความสนใจจะนำบุตร หรือนักศึกษาปัจจุบันมีความประสงค์จะนำน้อง เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิษุณีย์ จีนะสุทธิ์ โทร.0-2792-7504 , 0-2792-7514 หรือ www.sbs.ac.th หรืออีเมล์มาที่ info@sbs.ac.th

หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
*  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 50,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
** ค่าเล่าเรียน (ต่อเทอม)อนุบาล 60,000 บาท/ ประถมต้น 75,000 บาท/ ประถมปลาย 80,000 บาท/ มัธยมต้น 87,500 บาท/ มัธยมปลาย 92,500 บาท)

-------------------------------------------------------------------

RSU Healthcare มอบสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต

     บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

     - ศูนย์เมดิคอล เซ็นเตอร์ มอบส่วนลดค่ายา ค่าห้องปฏิบัติการ 10% และสิทธิในการซื้อโปรแกรมการตรวจสุขภาพจำนวน 12 รายการ ราคา 750 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 200
     - ศูนย์ทันตกรรม อาร์เอสยู มอบส่วนลด 10% สำหรับการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ราคา 600 บาท และโปรแกรมการฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light ราคา 7,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 510
     - ศูนย์จักษุ อาร์เอสยู มอบส่วนลด 10% สำหรับการตรวจสุขภาพตา (ยกเว้นค่าเครื่องมือพิเศษ และค่าแพทย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0303
     - ศูนย์สายตา อาร์เอสยู มอบส่วนลด 30-50% สำหรับแว่นกันแดดที่ร่วมรายการ และส่วนลด 10% สำหรับ การตัดเลนส์สายตา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 100
     - ภิมณ์ธารา เอสเตติก้า มอบส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับเลเซอร์ทุกชนิด (ยกเว้น Ultheraphy) และส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมการฉีด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3600-1
     - การตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิด ราคา 750 บาท ดาวน์โหลดรายการตรวจสุขภาพ

หากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถแสดงบัตรนักศึกษา หรือเลขที่นักศึกษา หรือบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RSU Healthcare โทร. 0-2610-0300ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA