ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561-2562
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 -
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 -
วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 31 ธันวาคม 2561
หยุดวันสิ้นปี
วันอังคาร, 1 มกราคม 2562
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 7 มกราคม 2562
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 21 มกราคม 2562 -
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2561
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2561
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันอังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2562
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 -
วันศุกร์, 1 มีนาคม 2562

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 4 มีนาคม 2562 -
วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 12
วันเสาร์, 6 เมษายน 2562
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 8 เมษายน 2562
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 12 เมษายน 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562 -
วันจันทร์, 15 เมษายน 2562

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันอังคาร, 16 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 17 เมษายน 2562

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2562

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 -
วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2562
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมืองคึกษา
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA