ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Criminology and Justice Administration


แผ่นพับอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม


คู่มือการศึกษาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Faculty of Criminology and Justice Administration

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Criminology and Forensic Science
cja.rsu.ac.th
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต


วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.


ปรัชญา

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ (ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม) และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตเหล่านี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย ด้วยการอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยามากขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
 3. เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการสำหรับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และอาจารย์ประจำคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ หลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชามาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกงานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอีกด้วย


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
 2. การจัดเสวนาวิชาการ หรืออบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
 3. การฝึกงานในสถานประกอบการจริงทั้งหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
 2. ผู้ประกอบการอิสระ หรือทำงานในหน่วยงานของภาคเอกชน
 3. นักวิชาการ และนักวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

 
การรับสมัคร
 • สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
 • 52/347 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
 • โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510

 • สำนักงาน คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ชั้น 3 ห้อง 308
 • โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1283
 • โทรสาร : 02-997-2200 ต่อ 1216

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 352,200 บาท
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA