ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Criminology and Justice Administration


แผ่นพับอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม


คู่มือการศึกษาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Criminology and Justice Administration

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Criminology and Forensic Science
www.rsu.ac.th/cja
            
ปรัชญา

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถนำองค์ความรู้ในสหสาขาวิทยา จิตวิทยา กฎหมายการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสื่อสารมวลชนมาบรูณาการ ในการควบคุม ป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบกระบวนการคิด วิเคาะห์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้สังคมได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การกำหนดทิศทางวิธีการ และมาตรการของการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางหลักและทางเลือก

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณการศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยา เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
     3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการสำหรับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้น
     4. เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นขุมปัญญาให้แก่สังคมไทยในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม และการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำหนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคระกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทำการสอนนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี และศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ


ปีการศึกษา สิทธิพิเศษ

- ได้รับสิทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศกลุ่ม ASEAN plus Six หรือสิทธิ์การรับทุนสนับสนุนงานวิจัยในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาท - สามารถผ่อนชำระ 4 งวด ต่อภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียดอกเบี้ย

หลักฐานการสมัคร

     1. สำเนาการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
     2. สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
     5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตัวจริง 1 ชุด
     6. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 4 รูป (รูปถ่ายไม่เิน 6 เดือน)

การรับสมัคร

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 4001-4005
     website : www.rsu.ac.th/grad
     e-mail : grad@rsu.ac.th

     สำนักงานรับนักศึกษา
     โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 5500-5510
     โทรสาร 0-2997-2394

     สำนักงาน สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
     ชั้น 3 ห้อง 308 อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 1283
     โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1216

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 145,000 บาท  
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA