ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
College of Leadership and Social Innovation


แผ่นพับวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
  วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Leadership and Social Innovation

www.csirsu.com
            
“วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิด รับชอบต่อหน้าที่ หลักนิติธรรม การควบคุมคอร์รัปชั่น และมีความประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิต เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”
 
วิสัยทัศน์ 
            “วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เราจะสอนให้น้อยลง แต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง”
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
     1. นักธุรกิจ
     2. นักการเมือง
     3. นักพัฒนาสังคม (NGOs)
     4. นักวิชาการ        
     5. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entreprenuer)
     6. ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
     7. สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม
     8. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน
 
ปรัชญา
             ปรัชญา ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เน้นการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อย  ดังนั้น เราจึงไม่เพียงแต่สอนให้บัณฑิตของเรา ที่เป็นคนดี คนเก่งและมีความกล้าหาญในทางจริยธรรมให้เข้าใจโลกและมีความสามารถในการ อธิบายโลกเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามได้อีกด้วย

ปณิธาน
            สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ
 
วิสัยทัศน์
            “สร้างนักคิดและผลิตผู้นำเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย”
  
กรอบความคิดของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ประกอบด้วย 2 วิสัยทัศน์ คือ
วิสัยทัศน์ที่หนึ่ง : วิสัยทัศน์การสร้างนักคิดและผลิตผู้นำ 
 
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเป็นโรงเรียนนักคิด โรงเรียนสร้างผู้นำและเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด ฝึกการแก้ไขปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และความเพียรพยายาม ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจการทำงานให้แก่นักศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ที่สอง : วิสัยทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
 
            วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เราจะสอนให้น้อยลง แต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็น ผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่ง เป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ แทนที่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต กระบวนการเรียนการสอนเน้นความสัมฤทธิ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Aspiration) ในการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
            1.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการ
            2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
            3.พัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และสามารถชี้นำสังคมไปในทางทิศทางที่ดี ถูกต้อง และเป็นธรรม
 
พันธกิจ
            1.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
            2.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำ
            3.ให้บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
            4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
            5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์
        คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นคุณธรรม  นำการเปลี่ยนแปลง

เอกลักษณ์(จุดเน้น จุดเด่น)
        มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  ที่การศึกษาคือนวัตกรรม
 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1238, 1219, 1218, 1215,1257
            www.csirsu.com

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA