ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  บัญชีบัญชี
Accountancy


แผ่นพับบัญชี


คู่มือการศึกษาบัญชี
  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF ACCOUNTANCY

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
BACHELOR OF ACCOUNTANCY B.Acc.
acc.rsu.ac.th
           

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
•           ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :           บัญชีบัณฑิต
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :           Bachelor of Accountancy
            ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           :           บช.บ.
            ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :           B.Acc.
 
ปรัชญาและปณิธาน
•           การผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กับสังคม
 
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

 •           หลักสูตร  4   ปี   133  หน่วยกิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร
•           โครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมรายวิชาบัญชี และศาสตร์อื่นๆ ตามแนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศด้านวิชาชีพบัญชีกระบวนการเรียนการสอนเน้นหลักการ และทักษะการปฎิบัติโดยมีการฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
การตรวจสอบบัญชีและการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ส่งเสริมแผนการศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อผลักดันให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การทำ Workshop วิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ ตลาดงานวิชาชีพ
 
รายวิชาในหลักสูตร
            หมวดวิชาเฉพาะ   96   หน่วยกิต 
            ประกอบด้วย
 
•           1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      45        หน่วยกิต
            ACC 121           การบัญชีการเงินขั้นต้น                          
            ACC 153           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  
            ACC 325           การภาษีอากร 1
            ACC 355           ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง
            ECO 211           หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                        
            ECO 212           หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                       
            ENG 457           ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 
            FIN 201             การเงินธุรกิจ                 
            LAW 112           กฎหมายธุรกิจ                    
            MAT 143           คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                    MGT 202          องค์การและการจัดการ               
            MGT 416           การจัดการเชิงกลยุทธ์
            MKT 201           หลักการตลาด               
            POM 201          การจัดการการดำเนินงาน                        
            POM 203          วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 
•           2) วิชาชีพ     52      หน่วยกิต
            ก. วิชาชีพ-บังคับ 43         หน่วยกิต
            ACC 251           การบัญชีขั้นกลาง 1        
            ACC 252           การบัญชีขั้นกลาง 2        
            ACC 356           การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น     
            ACC 321           การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน           
            ACC 326           ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
            ACC 351           การบัญชีต้นทุน  
            ACC 352           การบัญชีบริหาร
            ACC 353           การภาษีอากร 2 
            ACC 354           การบัญชีขั้นสูง 1
            ACC 451           การบัญชีขั้นสูง 2
            ACC 452           การวิเคราะห์ทางการเงินและ การประเมินมูลค่ากิจการ
            ACC 453           สัมมนาทางบัญชี
            ACC 455           การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน
            ACC 456           การศึกษาค้นคว้าอิสระ
            ACC 498           สหกิจศึกษา
            ACC 499           การฝึกประสบการณ์ทางบัญชี
           
            ข. วิชาชีพ-เลือก
            (เลือกเรียน 9 หน่วยกิต)
            กลุ่มวิชาการบัญชีทั่วไป
            ACC 333           โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี                             
            ACC 433           กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี                        
            ACC 474           การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
            ACC 484            การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
            ACC 485            การให้คำปรึกษาองค์กร
            ACC 486            การบัญชีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 
•           กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอบบัญชี
            บัญชีและตรวจสอบภายใน
            ACC 426           การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สารสนเทศทางการบัญชี  
            ACC 465           การจัดการฐานข้อมูล  
            ACC 466           การรักษาความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศและการควบคุม 
            ACC 487           การตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์      
            ACC 493           สัมมนาการตรวจสอบภายใน
            ACC 488           ปัญหาการสอบบัญชี
 
•           กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
            ACC 362           การวางแผนกำไรและการควบคุม                     
            ACC 437           การบริหารต้นทุน      
            ACC 419           การวางแผนภาษีอากร      
            ACC 482           สัมมนาการบัญชีบริหาร            
            ACC 483           สัมมนาการภาษีอากร
            ACC 489           การวางแผนทรัพยากรธุรกิจ
 
•           กลุ่มวิชาอื่นๆ             
            ACC 450           ประเด็นร่วมสมัยทางบัญชี
            ACC 471           ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี            
แนวทางการประกอบอาชีพ
•           เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานในสายวิชาชีพบัญชี ในตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชีบริหารที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร นักวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
•           โครงการอบรมความรู้ภาษีอากรร่วมกับกรมสรรพากร
•           โครงการฝึกหัดงานด้านวิชาชีพบัญชี
•           โครงการจัดทัศนศึกษาและดูงาน
•           โครงการสหกิจนักศึกษา
•           โครงการอบรมระยะสั้น-การเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจวิชาชีพบัญชี
•           โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
•           โครงการพัฒนานักศึกษา
 
ผู้บริหารคณะ
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี
ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.เกศรา สุพยนต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.วัฒนี รัมมะพ้อ เลขานุการคณะ

การรับสมัคร
•           ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
           e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
•           คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1013,1015
            acc.rsu.ac.th
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA