ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันเศรษฐศาสตร์สถาบันเศรษฐศาสตร์
Institute of Economics


  สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Institute of Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
BACHELOR OF ECONOMICS B.Econ.
www.rsu.ac.th/econ
           


หลักสูตรประกอบด้วย 4 แขนงวิชาเอก และ 6 หมวดวิชาเอกเลือก
  
            
4 แขนงวิชาเอก
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
                ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน และตราสารหนี้ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อรายได้การจ้างงาน และเงินเฟ้อ
 
•  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
                ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ผลของกำแพงภาษีและโควตาการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงและทางอ้อมระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระบบต่าง ๆ
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคเศรษฐกิจ 3 ภาค คือ
                  - ภาคอุตสาหกรรม:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หน่วยผลิต ด้านโครงสร้างการผลิต โครงสร้างตลาด และการจัดสรรทรัพยากร การประหยัด  ต่อขนาด ส่วนแบ่งการตลาด ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บทบาทของ ภาคอุตสาหกรรมต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทการลงทุนจากต่างประเทศ และแหล่งที่มาของเงินทุน ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
- ภาคการเกษตร:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคการเกษตร การวิเคราะห์การผลิตต้นทุนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การวิเคราะห์การตลาด ราคา และอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นโยบายการเกษตร
               
   - ภาคบริการ:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคบริการ ได้แก่ แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจการเงิน การประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง  การขายปลีก การก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยและต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
                การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการสาธารณสุข
 

6 หมวดวิชาเอกเลือก
•   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
                - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ประกอบด้วย ทฤษฎีราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุน รายรับ และโครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ
                - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ประกอบด้วย ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ  ดุลยภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดผลผลิต  และตลาดปัจจัย ทฤษฎีและแบบจำลองของสำนักเคนส์ สำนักเคนส์ใหม่ สำนักคลาสสิก สำนักการเงิน สำนักคลาสสิกใหม่ และสำนักวัฏจักรเศรษฐกิจจริง
 
•   เศรษฐศาสตร์การคลัง
                ทฤษฎีการภาษีอากร ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ    ของรายรับรัฐบาล หลักการเก็บภาษีและภาระภาษี แรงจูงใจของภาษี รวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐโดยเน้นนโยบายการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การลงทุนภาครัฐและการกำหนดราคาสินค้าสาธารณะ  ปัจจัยด้านสถาบันเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนด และการใช้จ่ายจากงบประมาณของภาครัฐ
 
•   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งโลกาภิวัตน์ และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากจน การว่างงาน การลงทุนไม่เพียงพอ ความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   นโยบายการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การวางแผน
 
•   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
                 บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ผลตอบแทนต่อบุคคล และต่อสังคมของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการลงทุนในการศึกษา สุขอนามัย พัฒนาการนโยบาย ทรัพยากรมนุษย์ในไทย  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา
 
•   เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
                การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ สถิติ และบัญชี  เพื่อวิเคราะห์บัญชีรายได้ประชาชาติ ดุลการชำระเงิน  ตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม ตลอดจนการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเศรษฐมิติมาใช้ในการวิเคราะห์  แบบจำลอง และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ
 
•   เศรษฐศาสตร์อื่น
                ศึกษาวิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุค เศรษฐศาสตร์การเมือง   เศรษฐกิจประเทศไทย และประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน
 
คณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ Ph.D. (Economics) Fordham University, New York, U.S.A.
ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ M.A. (Economics) Western Michigan University, Michigan, U.S.A.
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ Ph.D. (Economics) (International Program); NIDA
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Economics), Saitama University, Japan
ผศ.ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ M.A. เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. Regional Sciences (Applied Economics),
University of Pennsylvania, U.S.A.
ผศ.พรรณี จรัมพร พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ปัญญา พันพอน ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ภารดี ประเสริฐลาภ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย M.A. (Economics) Western Michigan University, Michigan, U.S.A.
ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย Ph.D. (Economics), University of Wollongong, Australia.
ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ Post-doctoral Fellowship (Economics), Chulalongkorn University and Nagayo, University, Japan
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Agricultural and Resource Economics The University of Tokyo, Japan
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [BSc.(Economics)] ปี 2519
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2523 (ได้รับ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ) [MSc.(Economics)]
Ph.D.(Development Administration), International Doctoral Program, NIDA. ปี 2542 (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543 เรื่อง BOI ZONE 3 INVESTMENT PROMOTION POLICY : AN ANALYSIS OF POLICY OUTPUTS AND IMPACTS)

รายชื่ออาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรี
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ศบ.เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D Political Economy La Trobe University Australia
รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ศบ.เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. University of new Hampshire, U.S.A.
Ph.D Agricultural Economics Oklahoma State University, U.S.A.
อาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์ B.Econ, Economics, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท
รรศ.ดร.วิษณุ ภูมิพานิช Doctor of Management, De La Salle University (ABAC’s Scholarship)
รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ Ph.D.(Economics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ Ph.D.Economics, University of Nebraska – Lincoln, USA
ดร.สุรชัย ตรัยวรรณกิจ Ph.D.Economics, Innsbruck University, Austria
                                   
พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากสถาบันการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                          
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                 
 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกลไกการปรับตัวทางเศรษฐกิจย่อมได้เปรียบในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์”
 
จุดเด่นของหลักสูตร
                หลักสูตรเน้นเนื้อหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการปฏิบัติ โดยในการเรียนการสอนมีทั้งการนำเสนอ การสัมมนาและการอภิปรายปัญหาต่าง ๆในทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าแสดงออก จุดเด่นของการเรียนเศรษฐศาสตร์ คือช่วยให้ผู้ศึกษารู้จักเลือกใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดมีเหตุผลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการทางวิชาการแก่บุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87  ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1008,1038
 www.rsu.ac.th/econ
 
               
การรับสมัคร
                ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
                อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
                โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
                www.rsu.ac.th
                e-mail: info@rsu.ac.th
                www.facebook.com/rangsituniversity
 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป
                ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552
                เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
                และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการทำงานวิจัย
                ติดต่อได้ที่ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1008,1038
 
สามารถเรียนจบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จบได้ภายใน 5 ปี


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA