ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  International Chinese College (中国国际学院)International Chinese College (中国国际学院)
International Chinese College (中国国际学院)


แผ่นพับInternational Chinese College (中国国际学院)


คู่มือการศึกษาInternational Chinese College (中国国际学院)
    วิทยาลัยนานาชาติจีน
(中国国际学院)
International Chinese College

           
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
            วิทยาลัยนานาชาติจีนถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดการผสมผสานระหว่างบูรพาภิวัตน์ผนวกกับนโยบายระดับ ชาติ “One Belt One Road” ของประเทศจีนและความเป็นนานาชาติ นั่นคือ วิสัยทัศน์แห่งตะวันออกและตะวันตก ความเป็นสหวิทยาการด้านการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว เป็นแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาด้วยระบบภาษาจีนที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพจากประเทศจีน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียน การบรรยาย แหล่งฝึกงานที่เป็นภาษาจีนทั้งหมด เรามุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิชาชีพและคุณธรรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติจีนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ด้วยเสรีภาพทางความคิดและวิชาการ ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้แบบสังคมธรรมาธิปไตย
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            นักบริหาร / พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ
            นักบริหาร / พนักงานในสถานประกอบการเอกชนไทย-จีน
            พนักงานในธนาคารพาณิชย์/ บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย-จีน
            พนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศ
            ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะไทยกับจีน
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
           1) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
            Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
            2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
            Master of Business Administration (M.B.A.)  

หลักสูตร:
            1. บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี 137 หน่วยกิต ( ปริญญาตรี )
            • วิชาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต
              แขนงวิชาการเงินและการลงทุน
              แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
           2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ปี 42 หน่วยกิต (ปริญญาโท )
            • วิชาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาที่ใช้
            ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 
การรับเข้าศึกษา
            รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
            นักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาจีน) ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือเทียบเท่าโดยนักศึกษาอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าศึกษาโดยปราศจากเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีการจัดแผนการศึกษา (Study Plan) ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน แผนการศึกษานี้อาจครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะภาษาจีน (ยกเว้นนักศึกษาจีน) หรือภาษาไทย (ยกเว้นนักศึกษาไทย) ก่อนเริ่มการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา
 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในจีนและไต้หวัน เช่น Yunnan University of Finance and Economics, National University of Kaohsiung ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระยะยาว แลกเปลี่ยนนักวิชาการ และทำวิจัยร่วมกัน และที่สำคัญนักศึกษา(ยกเว้นนักศึกษาจีน)จะได้รับ 2 ปริญญาจาก Rangsit University และจาก Yunnan University of Finance and Economics, ในระดับปริญญาตรี และจาก National University of Kaohsiung ในระดับปริญญาโท โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาที่ประเทศจีน
 
Address and Contact us
Admission
Phone : 0-2791-5500-10
www.rsu.ac.th
e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity

International Chinese College of Rangsit University
11th Building-1201, Rangsit University,
Phaholyothin road,Pathumthani 12000, Thailand.
(中国国际学院)
00662997 2200 – 4117-4118(??)
icc@rsu.ac.th
   


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA