ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ทัศนมาตรศาสตร์ทัศนมาตรศาสตร์
Optometry


แผ่นพับทัศนมาตรศาสตร์


คู่มือการศึกษาทัศนมาตรศาสตร์
  คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Optometry

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต 
Doctor of Optometry อักษรย่อ O.D. (Optometry)
www.rsu.ac.th/optometry/
            
ปรัชญา

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับมาตรฐานสากล สามารถประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในการตรวจวินิจฉัย รักษาแก้ไข และฟื้นฟูความผิดปกติของสายตา โดยการใช้แว่นสายตาหรือเลนส์สัมผัส รวมทั้งการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตา และสามารถป้องกันการสูญเสียสายตาจากสาเหตุสายตาผิดปกติ นอกจากนี้ยังฝึกสอนให้บัณฑิตสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนตามระบบจนสามารถแก้ไขปัญหา และมีความเป็นผู้นำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่ผู้ร่วมงานทุกระดับ ประการสุดท้ายคือบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์จะต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแผนปัจจุบัน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการวิจัย และ พัฒนาขีดความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย ร่วมกับการมีธรรมะในการปกครอง

ความสำคัญ

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตต้องการผลิตบุคลากรวัดและตัดแว่นสายตา รวมทั้งประประกอบเลนส์สัมผัสที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมไทย ซึ่งมีปัญหาสายตาผิดปกติจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางเพื่อให้บริการ ให้สามารถครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอายุ และทุกสาขาอาชีพ ด้วยแว่นตาและเลนส์สัมผัสที่มีคุณภาพและมีราคาเหมาะสม รวมทั้งสามารถคัดกรองโรคตา ส่งเสริมสุขภาพตาและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ จะมีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติ อันดีงามต่อวิชาชีพ หน้าที่ของตนเอง และต่อสังคม
  2. มีความรู้พื้นฐานทางทัศนมาตรในการวิเคราะห์สภาพสายตาที่ปกติ และผิดปกติได้
  3. มีความรู้พื้นฐานในโรคตาที่พบบ่อยในชุมชนที่มีผลต่อการมองเห็น และการวัดสายตา
  4. มีความรู้ความชำนาญในการวัดสายตา และประกอบแว่นตาที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
  5. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจพิเศษทางตา การแปลผลเชิงอธิบายให้แก่ผู้รับริการได้
  6. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับจักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ พยาบาลวัดแว่น ช่างแว่นตาบุคลากรสายสุขภาพ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. สามารถวางแผนป้องกันการสูญเสียสายตาจากสายตาผิดปกติ และเป็นผู้นำในทีมสุขภาพตาที่จะอุทิศเวลาแนะนำการส่งเสริมสุขภาพตาแก่ประชาชนได้ รวมทั้งการคัดกรองและแนะนำไปรักษาโรคตาต่อได้อย่างเหมาะสม
  9. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในทางทัศนมาตรศาสตร์ทั้งทางด้านวิชาการและระบบการให้บริการสุขภาพ
  10. .สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับประเพณี วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย หรือทำการงานอาชีพ


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 192 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษารวม  6 ปี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
156 หน่วยกิต
- ประกอบด้วย
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 71 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ 85 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต


แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักทัศนมาตรในระบบราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย

นักทัศนมาตรในโรงพยาบาล หรือคลินิกเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสายตา สถานประกอบการส่วนตัวที่เกี่ยวกับสายตาหรือแว่นตา โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเลนส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การกีฬา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ผู้สอนวิชาทัศนมาตรศาสตร์ และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน บริษัทหรือห้างร้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลนส์และแว่นตา เลนส์สัมผัส (contact lens) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจักษุคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.นพ.ธวัชชัย ปานเสถียรกุล ปรึกษาอาวุโสและอดีตคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
อ.ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Dr. Christopher Rugaber ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
อ.นิศา ปานอ่อน อาจารย์ประจำ
อ.พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.เอกชัย โภไคศสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ อาจารย์ประจำ
อ.พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี อาจารย์ประจำ
อ.ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา อาจารย์ประจำ
อ.เมธี จรัสอรุณฉาย อาจารย์ประจำ
อ.ภัชภิชา ยกกำพล อาจารย์ประจำ
อ.จิราภรณ์ พิกุลทอง อาจารย์ประจำ
อ.พจมาลย์ ไชยศิริ อาจารย์ประจำ
อ.ตฤณณวัฒน์ ทองชิต อาจารย์ประจำ
อ.นันทวรรณ ชูแก้ว อาจารย์ประจำ
อ.ฐิติภา เบญจพล อาจารย์ประจำ
อ.วิสุทธิคุณ วิลาวัลย์ อาจารย์ประจำ
อ.ชุติมา เสนียวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ
พญ.นลินี ปานเสถียรกุล อาจารย์ประจำ
พญ. นลินี เชื้อวณิชชากร อาจารย์ประจำ
พญ. ศิริวรรณ ชินวัฒนกูล อาจารย์ประจำ
นพ. วรากร เทียมทัด อาจารย์ประจำ
อ.วิมลวรรณ จรัสจรุงเกียรติ อาจารย์ประจำ
อ.มรกต ธเนศักดิ์ อาจารย์ประจำ
พญ. ปฐมาภรณ์ รามบุตร อาจารย์ประจำ
นพ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำ
พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล อาจารย์ประจำ
พญ.ศุภลักษณ์ รายยวา อาจารย์ประจำ
นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ อาจารย์ประจำ
พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์ อาจารย์ประจำ
อ. ศุภา คงแสงไชย อาจารย์ประจำ
พญ. สมสงวน อัษญคุณ อาจารย์ประจำ
พญ. วรางคณา ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำ

พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษที่เป็นจักษุแพทย์ และนักทัศนมาตรอีกจำนวนมาก
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
                   สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์คำนวณ โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าเล่าเรียน 4 ปีแรก ประมาณ 450,000 บาท และ 2 ปีหลังประมาณ 250,000 บาท มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจำนวนหลายทุนในแต่ละปี

การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th    e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity

คณะทัศนมาตรศาสตร์
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4470
           โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 4471

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA