ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
Institute of Diplomacy and International Studies


  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
Institute of Diplomacy and International Studies
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BA International Political Economy and Development
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
MA Diplomacy and International Studies
idis.rsu.ac.th
            
สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ

ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและซับซ้อนนี้ก็มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสงคราม การก่อการร้าย วิกฤตทางเศรษกิจ ความยากจน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีจุดมุ่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการทูตและการต่างประเทศสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องการบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพัฒนศึกษา (Development Studies) เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตและมหาบัณฑิตยังมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations หรือ NGOs) ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทต่างชาติ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ และนักข่าว เป็นต้น ในขณะเดียวกันนักศึกษาปริญญาตรีเป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับในระดับปริญญาโทที่สถาบันการทูตและการต่างประเทศหรือที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

สถาบันการทูตและการต่างประเทศมี 1 หลักสูตร สำหรับปริญญาตรี และ 1 หลักสูตร สำหรับปริญญาโทคือ

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 4 ปี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกได้ 2 สาขาคือ (1) สาขาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ และ (2) สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

สาขาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศมุ่งเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของทฤษฎีและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้จะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ภัยคุกคามต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ และสิทธิมนุษยชน

สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนอยู่ใน 3 ขอบเขตใหญ่ ๆ คือ ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้จะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของปรัชญาทางตะวันตกและตะวันออก จริยธรรม ระบบการปกครอง นโยบายสาธารณะ ความคิดทางการเมือง เศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างรายวิชาภาคบังคับที่จะเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • IPE 231 การเมืองเบื้องต้น (Introduction to Politics)
 • IPE 232 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
 • IPE 235 การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development)
 • IPE 252 ประวัติศาสตร์โลก (World History)
ตัวอย่างรายวิชาที่จะเรียนในสาขาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • IPE 238 การเมืองระหว่างประเทศ (International Politics)
 • IPE 333 การพัฒนาและสิทธิมนุษยชน (Development and Human Rights)
 • IPE 334 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • IPE 335 ความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ (International Peace and Security)
ตัวอย่างรายวิชาที่จะเรียนในสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
 • IPE 241 การเมืองการปกครองไทย (Thai Government and Politics)
 • IPE 253 ปรัชญาพื้นฐาน 1 (Elements of Philosophy I)
 • IPE 254 ปรัชญาพื้นฐาน 2 (Elements of Philosophy II)
 • IPE 315 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (IPE315 International Trade Theories and Policies)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ และต้องการที่จะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการทูต การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง เศรษฐศาสตร์การเมืองของทวีปเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษได้

ตัวอย่างรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
 • IDS 603 การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Politics and Security)
 • IDS 606 ทัศนะนานาชาติว่าด้วยการทูตสาธารณะ (Global Perspectives on Public Diplomacy)
 • IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย (Political Economy of Asia)
 • IDS 609 การรวมกลุ่มอาเซียน (ASEAN Integration)
ตัวอย่างรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
 • IDS 602 วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • IDS 643 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)
 • IDS 645 สิทธิมนุษยชนและประเด็นปัญหาสังคมข้ามชาติ (Human Rights and Transnational Social Issues)
 • IDS 693 สัมมนาปัญหาระดับโลก (Seminar on Global Issues)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศมีแผนการเรียน 2 แบบคือ
 1. แบบ ก
  • เรียนทั้งหมด 8 วิชา และ
  • IDS 699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 2. แบบ ข
  • เรียนทั้งหมด 8 วิชา
  • เรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเพิ่มอีก 2 วิชา
  • IDS 697 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และ
  • IDS 698 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)


สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : idis.rsu.ac.th
Email: idis@rsu.ac.th
Tel. (66) 2 997 2222 (Ext.4087,4090)
Fax (66) 2 997 2222 (Ext.4091)
สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน
ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA