ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
Institute of Diplomacy and International Studies


แผ่นพับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ


คู่มือการศึกษาสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
Institute of Diplomacy and International Studies
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา  (หลักสูตรนานาชาติ)
BA International Relations and Development
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
MA Diplomacy and International Studies
idis.rsu.ac.th
            
 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและซับซ้อนนี้ก็มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสงคราม การก่อการร้าย วิกฤตทางเศรษกิจ ความยากจน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีจุดมุ่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการทูตและการต่างประเทศสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องการบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพัฒนศึกษา (Development Studies) เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตและมหาบัณฑิตยังมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations หรือ NGOs) ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทต่างชาติ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ และนักข่าว เป็นต้น ในขณะเดียวกันนักศึกษาปริญญาตรีเป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับในระดับปริญญาโทที่สถาบันการทูตและการต่างประเทศหรือที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศมี 1 หลักสูตรสำหรับปริญญาตรี
และ 1 หลักสูตร สำหรับปริญญาโทคือ

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 3.5 - 4 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของทฤษฎีและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้จะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ภัยคุกคามต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ สิทธิมนุษยชน ระบบการปกครอง นโยบายสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

ตัวอย่างรายวิชาภาคบังคับที่จะเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา
 • IRD 250 เศรษฐศาสตร์การเมืองของเอเชีย (Political Economy of Asia)
 • IRD 262 องค์การสหประชาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN and Sustainable Development)
 • IRD 263 การทูตและการเจรจาต่อรอง (Diplomacy and Negotiations)
 • IRD 307 องค์การและความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Organizations and Cooperation)
 • IRD 318 จีนในศตวรรษที่ 21 (China in the 21st Century)
 • IRD 334 การวิเคราะห์นโยบายการต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • IRD 339 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา (US Government and Politics)
 • IRD 358 มหาอำนาจในเอเชีย-แปซิฟิก (Powers in Asia Pacific)
 • IRD 359 ความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Security)
 • POL 102 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง (Introduction to Political Philosophy)
 • POL 202 ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 
  (Introduction to International Politics and Globalization)
 • POL 206 ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
  (Introduction to Comparative Politics and Government)
 • ECO 391 พัฒนาการความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง 
  (Development of Political Economic Thoughts)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ และต้องการที่จะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการทูต การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง เศรษฐศาสตร์การเมืองของทวีปเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษได้

ตัวอย่างรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
 • IDS 603 การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Politics and Security)
 • IDS 606 ทัศนะนานาชาติว่าด้วยการทูตสาธารณะ (Global Perspectives on Public Diplomacy)
 • IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย (Political Economy of Asia)
 • IDS 609 การรวมกลุ่มอาเซียน (ASEAN Integration)
ตัวอย่างรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
 • IDS 602 วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
 • IDS 643 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)
 • IDS 645 สิทธิมนุษยชนและประเด็นปัญหาสังคมข้ามชาติ (Human Rights and Transnational Social Issues)
 • IDS 693 สัมมนาปัญหาระดับโลก (Seminar on Global Issues)
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
มีแผนการเรียน 2 แบบคือ

 1. แบบ ก
  • เรียนทั้งหมด 8 วิชา และ
  • IDS 699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 2. แบบ ข
  • เรียนทั้งหมด 8 วิชา
  • เรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเพิ่มอีก 2 วิชา
  • IDS 697 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และ
  • IDS 698 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)


สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : idis.rsu.ac.th
Email: idis@rsu.ac.th
Tel. (66) 2 997 2222 (Ext.4087,4090)
Fax (66) 2 997 2222 (Ext.4091)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน
ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA