ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬาวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
College of Tourism, Hospitality and Sports


แผ่นพับวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Tourism, Hospitality and Sports

Tourism and Hospitality Management
Hotel and Restaurant Management
Culinary Arts and Technology
Aviation Business Management
International Hospitality and Tourism Program
เว็บไซต์วิทยาลัย : www.rsu.ac.th/hospita

           

           ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดที่ Google Scholar จัดอันดับในปี 2564 และวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

           ในปัจจุบันเราจัดการศึกษา 10 หลักสูตร เตรียมทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา: 

           1. ธุรกิจการบิน เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะทำงานบริการสายการบินแบบประจำ การบินเชิงธุรกิจ อาทิ แท็กซี่อากาศ การบินส่วนบุคคล งานในส่วนของการอำนวยการการบิน การปฏิบัติการการบิน การดำเนินงานในท่าอากาศยานและลานจอดอากาศยาน งานบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ งานบริการไปรษณีย์อากาศแบบเบ็ดเสร็จ งานตัวแทนการขนส่งสินค้าทางอากาศ งานบริษัทบริการการบิน งานตัวแทนสายการบินทั้งไทยและต่างชาติ ณ เมืองต่างๆ งานตัวแทนการท่องเที่ยวด้านขายบัตรโดยสารและการสำรอง ที่นั่ง ตัวแทนขายสินค้าการท่องเที่ยวออนไลน์ งานด้านการตลาด งานจัดการการเดินทางในองค์กรธุรกิจทั่วไป งานพิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ งานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจและองค์กรการบิน งานธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ การขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           2. RSU Chef School ได้รับการยอมรับอย่างดีในเรื่อง “เชฟ” ที่จบการศึกษาและทำงานอย่างทุ่มเทในโรงแรมและภัตตาคารระดับห้าดาวหลายแห่ง บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในรูปแบบรับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการ หรือบรรจุอาหารเพื่อนำไปรับประทานที่อื่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดเลี้ยงเทศกาลและโอกาสอื่น ๆ เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารในหน่วยงานและสถานประกอบการ เป็นนักพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           3. การโรงแรมและภัตตาคาร เตรียมพนักงานบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ การบริหารจัดการโรงแรม ร้านอาหารและบาร์ รวมถึงการรับประทานอาหารระดับพรีเมียมและบริการหรูหรา บัณฑิตสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร งานบริการเรือสำราญ งานธุรกิจการจัดเลี้ยง งานธุรกิจการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) งานอุตสาหกรรมบริการ งานด้านการต้อนรับและการบริการในธุรกิจอื่นๆ งานในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           4. การท่องเที่ยวและการบริการ ไม่เพียงแต่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังผลิตผู้ประกอบการใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค บัณฑิตสามารถทำงานธุรกิจนำเที่ยวโดยจัดให้มีสถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใด งานการจัดกิจกรรมพิเศษทุกรูปแบบในโอกาสพิเศษเพื่อให้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าจดจำโดยผ่านการคิดและวางแผนอย่างดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดขึ้น งานบันเทิงและนันทนาการ การพัฒนาประสบการณ์ หรือคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการต่างๆเป็นสื่อ งานมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือคณะ งานอุตสาหกรรมบริการ งานการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติมิตรและเพื่อน ค้าขายติดต่อ งานในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการเรือสำราญตำแหน่งงานต่างๆ งานวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว งานการตลาดท่องเที่ยว นักวิจัย นักวิชาการการท่องเที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           5. หลักสูตรนานาชาติอุตสาหกรรมบริการ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมหลักสูตร บัณฑิตสามารถเป็นพนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว พนักงานร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ธุรกิจสายการบิน ลูกเรือบนเรือสำราญ ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมบริการ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการรายละเอียดเพิ่มเติมใน

           6.หลักสูตรสองปริญญาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตนอกจากจะทำงานในสาขาการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถเป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจ Startup ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           7. หลักสูตรสองปริญญาสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตนอกจากจะทำงานในสาขาการบินและการขนส่งแล้ว ยังสามารถเป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน การขนส่ง งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจการบิน การขนส่ง หรือธุรกิจ Startup ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           8. สาขากีฬากอล์ฟ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในห้องเรียนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ออกรอบตีกอล์ฟจริงในสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf course เมืองเอก และเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านกีฬากอล์ฟ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะกีฬากอล์ฟ สามารถปฏิบัติงานด้านกีฬากอล์ฟได้อย่างมีคุณภาพและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รายละเอียดเพิ่มเติมใน

           9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตเฉพาะด้าน ที่ตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา สร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ เป็นการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติรายละเอียดเพิ่มเติมใน

           10. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพอุตสาหกรรมกอล์ฟ มีความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านความรู้ การวิจัย การบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างสรรค์แนวคิดในธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติใหม่ รวมทั้งผลิตเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ ในระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมใน


 
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
             Facebook : COTH FC
             http : www.rsu.ac.th/hospita
            โทร. 0-2997-2200  ต่อ 4137-4142
            โทรสาร. 0-2997-2200 ต่อ 4136

การรับสมัคร
            สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
            โทร.0-2791-5500-5510  โทรสาร.0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
            e-mail : info@rangsit.rsu.ac.th
            Facebook: www.facebook.com/rangsituniversity
 
 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA