ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
College of Tourism and Hospitality


  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY

Tourism and Hospitality Management
Hotel and Restaurant Management
Culinary Arts and Technology
Aviation Business Management
International Hospitality and Tourism Program
เว็บไซต์วิทยาลัย : www.rsu.ac.th/hospita
           
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
            เตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเดินทางทางอากาศ เน้นทักษะตามมาตรฐานสากลขององค์กรการบินระหว่างประเทศสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในธุรกิจการบินและธุรกิจการเดินทางอากาศ
ตัวอย่าง เล่มวิชาชีพ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
           - กลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารแบะท่าอากาศยาน
           - กลุ่มวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
           - กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและอำนวยการบิน
    
       
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
                        เน้นทักษะภาษาในระดับสากลควบคู่วิชาชีพ
 
ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
           - กลุ่มธุรกิจนำเที่ยวและการนำเที่ยว
           - กลุ่มธุรกิจเรือสำราญ
           - กลุ่มการศึกษาอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           * มีภาษาในเลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส
           
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
            สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
                        ทฤษฎีเข้ม ปฎิบัติข้น ภาษาเป็นเลิศ ทำงานได้ในระดับนานาชาติ
 
           ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
           - การจัดการที่พักตากอากาศและ SPA
           - มีภาษาในเลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
           - ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ
           - งานบาร์และเครื่องดื่ม
 
หลักสูตรเทคโนโลยี
            สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสูตรทวิภาษา)
                        จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและภัคตตาคารในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารเฉพาะทาง ได้แก่
 
           - ศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันออก
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันตก
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลาม
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
            สาขาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
                       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์รวมของอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาวิชาที่ตนเองสนใจในรายวิชาโท ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดการธุรกิจด้านการบิน และศิลปะการประกอบอาหาร ตัวอย่างรายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน

           - International Tourism and Hospitality
           - Sustainable Hospitality Business Management
           - Catering and Banquet Management
           - Airline Business Management
           - Resort and Spa Management
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
            - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจที่ให้บริการนักท่องเที่ยวหลากหลายสาขาอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงมีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ได้มากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พักแรม
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
           - ธุรกิจนำเที่ยว
           - ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก
           - ธุรกิจการจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
           - ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
           - องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฎิบัติจริง
            - ชั้นปีที่ 1 ปูพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพ
            - ชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            - ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            - ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง
 
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร
            - ประมาณ 137-140 หน่วยกิต (ประมาณ 46 วิชา)
            - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ 200,000 บาท
            - มีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
ทันสมัย ครบวงจร ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งความพร้อมสู่อนาคต
         
การรับสมัคร
            สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
            โทร.0-2791-5500-5510  โทรสาร.0-2997-2394
            Call Center 1900-888-557
            www.rsu.ac.th
            e-mail : info@rangsit.rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4137-9
            โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 4136
             www.rsu.ac.th/hospita

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA