ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยดนตรี
Conservatory of Music


แผ่นพับวิทยาลัยดนตรี


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยดนตรี
  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Conservatory of Music
music.rsu.ac.th
           
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Music
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ดศ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.M.


หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 135 หน่วยกิต
ปรัชญา
           วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งบูรณาการอนุศาสตร์ทางด้านดนตรีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดี มีคุณภาพให้แก่สังคม มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
            วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นผู้นำระดับชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการดนตรีที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติพันธกิจพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในสาขาดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สนับสนุนงานบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปะการดนตรีที่แท้จริง
 

ปริญญาตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF MUSIC PROGRAM) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา

 • การแสดงดนตรี (Instrumental Performance)
  - ดนตรีคลาสสิกและดนตรีเชิงสร้างสรรค์ (Classical Music & Creative Practice)
  - ดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม (Jazz and Commercial Music)
 • การผลิตดนตรี (Music Production)
  Producer / Songwriter / Sound Engineering
 • การประพันธ์เพลง (Composition)
  Traditional Composition / Film Scoring / Sound Design / Media Composition
 • การแสดงขับร้อง (Vocal Performance)
  Classical / Jazz / Musical Theatre / Singer-Songwriter

ปริญญาโท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (MASTER OF MUSIC PROGRAM) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา

 

 • การแสดงและการสอนดนตรีรี (MUSIC PERFORMANCE AND PEDAGOGY)
 • การประพันธ์เพลง (MUSIC COMPOSITION)
 • ดนตรีแจ๊สศึกษา (JAZZ STUDIES)
 • ทฤษฎีดนตรี (MUSIC THEORY)
สามารถดูรายละเอียด “คู่มือสอบเข้า” ได้ที่
music.rsu.ac.th
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 6259
music.rsu.ac.th
www.facebook.com/rsumusic


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA