ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยดนตรี
Music


  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
THE CONSERVATORY OF MUSIC

หลักสูตรดนตรีบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
BACHELOR OF MUSIC B.Mus
www.rsu.ac.th/music
           
วิสัยทัศน์
            เพื่อสร้างนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงหรือขับร้อง ผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรี ผู้ประพันธ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ทำงานเป็นฝ่ายผลิตผลงานเพลง ธุรกิจดนตรี ฝ่ายควบคุมการผลิต บันทึกเสียง หรือจัดการแสดงดนตรี โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ จากคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ ด้วยหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ รวมทั้งมีสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
 

จุดเด่นของหลักสูตร
            วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรดนตรีบัณฑิต อีกทั้งในปี 2555 ได้เปิด 2 แขนงวิชา คือ การแสดงขับร้อง และดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัติมิเดีย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เปิดสอนโดยตรง และยังมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติ นำโดย ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และศิลปินศิลปาธรปี 2552
 
หลักสูตร : 4 ปี 136 หน่วยกิต    
            หลักสูตรดนตรีบัณฑิต (Bachelor of Music)
•  ดนตรีแจ๊สศึกษา (Jazz Studies)
•  การประพันธ์เพลง (Music Composition)
•  การแสดงดนตรี (Music Performance)
•  การผลิตดนตรี (Music Production)
•  การสอนดนตรี (Music Pedagogy)
•  ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย (Scoring for Film and Multimedia)
•  การแสดงขับร้อง (Vocal Performance)
 
อาจารย์วิทยาลัยดนตรี
 ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐ
 อ.สุขชัย  ภวการค้าดี
ผศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น
น.ต.นบ  ประทีปะเสน  ร.น.
ผศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
อ.อภิชัย เลี่ยมทอง
ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
อ.กิตตินันท์ ชินสำราญ
อ.คมสัน  ดิลกคุณานันท์
อ.เจตนิพิฐ  สังข์วิจิตร
อ.ช้างต้น กุญชร  ณ  อยุธยา
อ.ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
อ.ธีรัช  เลาห์วีระพานิช
อ.บุญรัตน์   ศิริรัตนพันธ
อ.ประดิษฐ์  แสงไกร
อ.ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐ
อ.พลสิทธิ์  ทินกร ณ อยุธยา
อ.พลังพล ทรงไพบูลย์
อ.วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
อ.วานิช  โปตะวนิช
อ.วีรภัทร์  อึ้งอัมพร 
อ.ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ
อ.สุธี ฤกษ์สุขกาย
อ.สุระศักดิ์   อุตสาห์
อ.สุวิวัฒน์  ธิติวัฒนารัตน์
อ.เสาวนิตย์  นวพันธ์
อ.อารีย์  คุณาพงศ์กุล

 
กำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรดนตรีบัณฑิต
            ครั้งที่    1          เดือนตุลาคม
            ครั้งที่    2          เดือนมกราคม
            ครั้งที่    3          เดือนมีนาคม
            ครั้งที่    4          เดือนพฤษภาคม
 
ครั้งที่ 1 และ 2 รับสมัครทุนความสามารถพิเศษโดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 10 ทุน 
 
รายละเอียดการสอบปฎิบัติ (Audition)
            เกณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในการสอบสำหรับนักศึกษาทุกเครื่องมือรวมถึงเอกขับร้อง มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.         เล่น และ/หรือ ร้อง บันไดเสียง เมเจอร์และไมเนอร์ รวมถึงอาร์เปโจครบทุกบันไดเสียง
2.         ทดสอบทักษะการอ่านและการร้องโน๊ต
3.         ทดสอบโสตทักษะ และทฤษฎีดนตรี
4.         บรรเลงเพลงที่แตกต่างยุคสมัย 2-3 บทเพลง ซึ่งสามารถเลือกได้จาก เพลงเดี่ยว (Solo Repertoire) เช่น โซนาตา (Sonata) หรือ คอนแซร์โต (Concerto),แบบฝึกหัด (Etudes) หรือท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา (Orchestral excerpts) เป็นต้น
 
**          โปรดสอบถามวิทยาลัยดนตรีเพื่อขอรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและ
            ตัวอย่างเพลงสอบปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.rsu.ac.th/music
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 6259
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 6263
www.rsu.ac.th/music
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA