ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันภาษาอังกฤษสถาบันภาษาอังกฤษ
Rangsit English Language Institute


แผ่นพับสถาบันภาษาอังกฤษ


คู่มือการศึกษาสถาบันภาษาอังกฤษ
  สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit English Language Institute (RELI)

www.rsu.ac.th/reli
            
ปรัชญา
พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตสู่สังคมการเรียนรู้
 
ปณิธาน
เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ศาสตร์ของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
 
วิสัยทัศน์
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สื่อสารและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 
พันธกิจ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสารแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
 
วัตถุประสงค์
1)        จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2)        จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
3)        จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ผู้บริหาร
รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์
ผู้อำนวยการ
อ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. Language Education Pennsylvania State University, USA.
Cert., Royal Society of Arts in Teaching English to Adults Moray House, Edinburgh, Scotland.
Cert in TESOL Creative Teaching Pilgrims, Canterbury, UK.

ผศ. ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) RELC, Singapore.
M.A. English for Non-Native Speakers, Central Missouri State University, USA.
D. Ed. TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages, the University of Melbourne, Australia.
 
อ.สุพัตรา ตู้จินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อ.วีระ วันดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและบริการทางวิชาการ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
B.A. (High Honours) (Anthropology) University of Montana, U.S.A.
TEFL/SL Certificate, University of Montana, U.S.A.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ติดต่อสถาบันภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง: สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 6 ห้อง 603
ที่อยู่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ 02-9972200-30 ต่อ 4045, 4051
เบอร์แฟกซ์ 02-9972200-30 ต่อ 4047
 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA