ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
College of Pharmacy


แผ่นพับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF PHARMACY | Pharm.D.
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
• สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

www.rsu.ac.th/rsupharmacy
            
ปณิธาน
            สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
 
วิสัยทัศน์
            มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     บนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
 
อัตลักษณ์
            ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            บัณฑิตทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง
การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม
 
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 228 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 229 หน่วยกิต  
     
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)   30 หน่วยกิต

 

 กลุ่มอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต  
 กลุ่มความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  
 กลุ่มภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม 15 หน่วยกิต  
 กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม  
 กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม  
 กลุ่มรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
 กลุ่มหลักคิดวิทยาศาสตร์  
 กลุ่มอาร์เอสยู มาย-สไตล์  
     
2.หมวดวิชาเฉพาะ    
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 192 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 193 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 153 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 147 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 154 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 148 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
     
3.หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  
     

 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1.  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
           Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
   2.  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
           Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
 
การประกอบวิชาชีพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งสองสาขาวิชา มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมได้ สามารถปฏิบัติงานหลักในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุขระดับต่างๆ  เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกรประจำบริษัทยา และเภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข และร้านยา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
www.rsu.ac.th/rsupharmacy
e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com
www.facebook.com/rangsitpharmacy

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA