ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์



วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
College of Pharmacy


แผ่นพับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์






คู่มือการศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์




  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF PHARMACY | Pharm.D.
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
• สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

rsupharmacy.rsu.ac.th
            
ปณิธาน
            สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
 
วิสัยทัศน์
            มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     บนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
 
อัตลักษณ์
            ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            บัณฑิตทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง
การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม
 
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 228 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 229 หน่วยกิต  
     
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)   30 หน่วยกิต

 

 กลุ่มอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต  
 กลุ่มความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  
 กลุ่มภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม 15 หน่วยกิต  
 กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม  
 กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม  
 กลุ่มรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
 กลุ่มหลักคิดวิทยาศาสตร์  
 กลุ่มอาร์เอสยู มาย-สไตล์  
     
2.หมวดวิชาเฉพาะ    
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 192 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 193 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 153 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 147 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 154 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 148 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
     
3.หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  
     

 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1.  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
           Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
   2.  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
           Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
 
การประกอบวิชาชีพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งสองสาขาวิชา มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมได้ สามารถปฏิบัติงานหลักในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุขระดับต่างๆ  เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกรประจำบริษัทยา และเภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข และร้านยา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
rsupharmacy.rsu.ac.th
e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com
www.facebook.com/rangsitpharmacy

 




ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA