ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หอพัก | Dormitory
หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 4 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง 3 อาคาร อาคารหอพักชาย 1 อาคาร อาคารรับรองตึก I จำนวน 9 ห้อง และ VIP ตึก B ชั้น 2 จำนวน 7 ห้อง อาคาร 4 ชั้น สำหรับบุคลากร จำนวน 12 ห้อง ชั้น 1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตรังสิต 101 (มหาวิทยาลัยรังสิต) ร้าน RSU Healthy Store ร้านขายเครื่องดื่ม ลานสำหรับนั่งพักผ่อน และทำกิจกรรมของนักศึกษา สโมสรนักศึกษาหอพัก ส่วนชั้น 2 เป็นที่ตั้งของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ห้องเรียนรวม ซึ่งบรรจุนักศึกษา จำนวน 400 คน ห้องละหมาด สำนักงานหอพัก รวมทั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีไทยสากล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และอาคารเชื่อมต่อ C-D ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องพระ

อาคารหอพักทั้ง 4 อาคาร แบ่งออกเป็น

อาคารหอพัก 9A – 9B เปิดบริการให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เช่าพักตั้งแต่ปี 2529 เป็นหอพักหญิงทั้ง 2 อาคาร โดยในแต่ละชั้นจะมี 26 ห้อง แบบห้องน้ำรวม

อาคารหอพัก 9C – 9D เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพักตั้งแต่ปี 2536 โดยแบ่งออกเป็นหอพักชาย 1 อาคาร และหอพักหญิง 1 อาคาร ในแต่ละชั้นมี 30 ห้อง แบบห้องน้ำในห้องพัก

บริการที่หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตมีให้แก่นักศึกษา

 • บริการห้องพักโดยพักห้องละ 2 คน มีห้องน้ำรวม และห้องน้ำในห้องให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
 • ภายในห้องพักมีเตียง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด
 • ห้องพักมีทั้งแบบที่ติดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
 • ภายในห้องพักติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์ (นักศึกษาต้องนำเครื่องโทรทัศน์มาเอง)
 • ภายในห้องพักติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ห้องละ 1 คู่สาย สามารถต่อสายนอกได้ (นักศึกษาต้องนำ เครื่องโทรศัพท์มาเอง)
 • บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักทุกห้อง ห้องละ 2 จุด (นักศึกษาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง)
 • บริการห้องโถงปรับอากาศ สำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และสำหรับนักศึกษา ทำกิจกรรม ร่วมกัน พร้อมบริการหนังสือพิมพ์
 • บริการร้านซักรีด ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.
 • บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นของหอพัก อาคาร C มีพยาบาลประจำอยู่ ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.
 • ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย หลังเวลา 16.30 น. ทางหอพักมีบริการรถส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ คิดค่าบริการ
 • เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาหอพัก ทางหอพักมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณหอพัก และ ทางเข้า – ออกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเครื่องดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร และสัญญาณไฟฉุกเฉินภายในห้องพักทุกห้องมีบันไดหนีไฟ บันไดกลาง และทางออก 2 ทาง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • มีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับให้บริการนักศึกษา เพื่อส่งจดหมายพัสดุ จดหมายด่วน (EMS) จดหมาย ลงทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ณ อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคารหอพัก 9A ชั้น 1) เปิดให้บริการวัน จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา ทางหอพักมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพักให้นักศึกษาสามารถปรึกษา และ ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ ณ อาคาร 9A ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
 • ทางอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก ได้จัดให้มีสอนเสริมวิชาเรียนต่าง ๆ (ฟรี) สำหรับนักศึกษาหอพัก
 • บริการรับ – โอนโทรศัพท์สายนอกตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำหรับอาคารหอพัก 9 A- 9B ทางหอพักมีบริการโต๊ะรีดผ้าให้ทุกชั้น
 • บริการน้ำดื่มทุกชั้นของอาคารหอพัก (ฟรี)
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารหอพัก ทั้ง 4 อาคาร


หมายเหตุ นักศึกษาหอพักทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น. และในกรณีที่ต้องการกลับเข้า หอพักหลังเวลาที่กำหนดในช่วงเทศกาลหรือวาระพิเศษอื่น ๆ ให้ทำเรื่องขออนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก

นักศึกษา

1. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ 2 คน) คิดค่าบำรุงห้องพักตามประเภทดังนี้

1.1 ห้องพักประเภทห้องน้ำรวม (อาคาร 9A – 9B) มี 2 แบบคือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 8,938 3,575
ห้องปรับอากาศ 11,538 4,615

1.2 ห้องพักประเภทมีห้องน้ำภายในห้อง (อาคาร 9C – 9D) มี 2 แบบคือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 10,563 4,225
ห้องปรับอากาศ 13,163 5,265

 

2. ในกรณีนักศึกษาเข้าพักทั้งห้อง อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษาคิดค่าบำรุงห้องพักตามประเภทดังนี้

2.1 ห้องพักประเภทใช้ห้องน้ำรวม (อาคาร 9A – 9B) มี 2 แบบ คือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 17,875 7,150
ห้องปรับอากาศ 23,075 9,230

2.2 ห้องพักประเภทมีห้องน้ำภายในห้อง (อาคาร 9C – 9D) มี 2 แบบ คือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 21,125 8,450
ห้องปรับอากาศ 26,325 10,530


ค่าบำรุงห้องพักอัตราใหม่ เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559


อัตราค่าบำรุงห้องพัก สำหรับการเข้าพักตลอดช่วงเปิดภาคการศึกษาเท่านั้น โดยหอพักจะเปิดให้นักศึกษาเข้าพัก 3 วัน ก่อนวันปิดภาคการศึกษา และจะปิดหอพักภายใน 3 วัน หลังจากวันปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอเข้าพักห้องพักในช่วงปิดภาคการศึกษาในห้องที่สำนักงานหอพักกำหนดให้ โดยเสียอัตราค่าบำรุงห้องพักชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 7 ค่าบำรุงห้องพักจะต้องจ่ายล่วงหน้าตามที่สำนักงานหอพักกำหนด และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย ภายในห้องพัก คนละ 3,000 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อเข้าพัก และคืนให้เมื่อลาออกจากหอพัก)

4. ค่าไฟฟ้า (ผู้เข้าพักทุกคนในห้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงภายในห้องพัก ในอัตรายูนิตละ 5 บาท

5. ค่าน้ำประปา ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนต่อคน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. ค่าโทรศัพท์ นักศึกษาที่ประสงค์จะติดตั้งโทรศัพท์ในห้องพักชำระค่าใช้โทรศัพท์ตามปริมาณการใช้จริง ในอัตราครั้งละ 4 บาท / ครั้ง (ไม่จำกัดเวลา)

นักศึกษาใหม่ที่จองห้องพัก มีค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาหอพัก จำนวน 200 บาท (จ่ายครั้งเดียวแรกเข้า)

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าอยู่หอพัก

 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย , สะอาด , มีวินัย
 • ไม่เป็นโรคจิต หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามคำวินิจฉัยของแพทย์
 • เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
 • เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

 

หลักฐานที่ใช้ในการจองห้องพัก

 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (นักศึกษาใหม่) / นักศึกษาเก่าเทอมละ 2 ใบ
 • ใบเสร็จลงทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ไม่เป็นโรคจิต หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามคำวินิจฉัยของแพทย์
 • บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

 

สถานที่จองห้องพัก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพักได้ที่
สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 9B)ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร. 02 – 997-2222 ต่อ 1663 , 1667 ,1671 ,1675

website :
www.rsu.ac.th/dormitory

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA