ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ชมรมนักศึกษา | Students Clubs


รายชื่อชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปีการศึกษา 2556

----------------------------------------------------------------
 
ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ( จำนวน 9 ชมรม )
 1. ชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน
 4. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
 5. ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 7. ชมรมราชประชานุเคราะห์
 8. ชมรมทักษิณสัมพันธ์
 9. ชมรม Eco Projecter
ชมรมฝ่ายวิชาการ (จำนวน 5 ชมรม )
 1. ชมรมภาษาจีน
 2. ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 3. ชมรมภาพถ่าย
 4. ชมรมภาษาอาหรับ
 5. ชมรมภาษาญี่ปุ่น

ชมรมฝ่ายกีฬา (จำนวน 6 ชมรม)
 1. ชมรมฟุตซอล
 2. ชมรมฟุตบอล
 3. ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง
 4. ชมรมวอลเลย์บอล
 5. ชมรมบาสเกตบอล
 6. ชมรมยูโด

ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 10 ชมรม)
 1. ชมรมดนตรีไทย
 2. ชมรมพุทธศาสตร์
 3. ชมรมคริสเตียน
 4. ชมรมไทยลูกทุ่ง
 5. ชมรมศิลปะการแสดงละครเวที
 6. ชมรมมุสลิม
 7. ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
 8. ชมรมดนตรีสากล
 9. ชมรมนาฏศิลป์ไทย
 10. ชมรมศิลปะแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA