ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ชมรมนักศึกษา | Students Clubs


รายชื่อชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปีการศึกษา 2556

----------------------------------------------------------------
 
ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ( จำนวน 9 ชมรม )
 1. ชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน
 4. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
 5. ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 7. ชมรมราชประชานุเคราะห์
 8. ชมรมทักษิณสัมพันธ์
 9. ชมรม Eco Projecter
ชมรมฝ่ายวิชาการ (จำนวน 5 ชมรม )
 1. ชมรมภาษาจีน
 2. ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 3. ชมรมภาพถ่าย
 4. ชมรมภาษาอาหรับ
 5. ชมรมภาษาญี่ปุ่น

ชมรมฝ่ายกีฬา (จำนวน 6 ชมรม)
 1. ชมรมฟุตซอล
 2. ชมรมฟุตบอล
 3. ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง
 4. ชมรมวอลเลย์บอล
 5. ชมรมบาสเกตบอล
 6. ชมรมยูโด

ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 10 ชมรม)
 1. ชมรมดนตรีไทย
 2. ชมรมพุทธศาสตร์
 3. ชมรมคริสเตียน
 4. ชมรมไทยลูกทุ่ง
 5. ชมรมศิลปะการแสดงละครเวที
 6. ชมรมมุสลิม
 7. ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
 8. ชมรมดนตรีสากล
 9. ชมรมนาฏศิลป์ไทย
 10. ชมรมศิลปะแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA