ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2561) บัดนี้ - 17 ส.ค.61

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2561) บัดนี้ - 17 ส.ค.61 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดทำการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้

    

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2561)  

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2561 

   

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

   

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

 

 

 

 Line ID:@rsu.rangsit

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน รูป

 

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ กรณีจบการศึกษาแล้ว (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ  หรือใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

 

5. ผู้สมัครเรียน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน 1/2561 มีดังต่อไปนี้

 

กำหนดเปิดภาคเรียน วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

   

 

 

 

Downloads แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

             แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

0306 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language)

0307 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language)

0308 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language)

0312 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาจีน (Chinese Language)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น) มีเกรดเฉลี่ยรวม GPA 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยรวม GPA2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สัมภาษณ์รอบที่

วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์

วันประกาศผลสอบ

วันลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(2 ภาษา)

เวลาทำแบบทดสอบ

เวลาสัมภาษณ์

 

           

12

3 ส.ค. 61

3 ส.ค. 61

08.30 – 10.30 น.

10.30 – 16.30 น.

4 ส.ค. 61

6-10 ส.ค. 61

13

16 ส.ค. 61

16 ส.ค. 61

08.30 – 10.30 น.

10.30 – 16.30 น.

17 ส.ค. 61

17-23 ส.ค. 61

 

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

4. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 9 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลาที่สัมภาษณ์ 08.00 - 12.00 น. ประกาศผลสอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รอบที่ 10 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลาที่สัมภาษณ์ 08.00 - 12.00 น. ประกาศผลสอบ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : คณะเทคนิคการแพทย์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น

  หมายเหตุ 1.รายละเอียดการจัดเตรียมข้อมูลนักศึกษาที่จะต้องนำมาด้วยในวันสัมภาษณ์  ให้นักเรียน Download เอกสารใน  http://www.rsu.ac.th/medtech (หมายเหตุ นักเรียนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ)

          2.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. (โปรดตรวจสอบ http://www.rsu.ac.th/medtech)

          3.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

         4.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

         5.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/medtech)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

     1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

     2.  มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสี ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียด

      สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง 1-103 ชั้น 1  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5509-10 หรือ

      คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      โทรศัพท์      :  0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451

      โทรสาร        : 0-2997-2222 ต่อ 1451

 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น.

ผู้สมัครเรียน ต้องทำแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 นาที

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 5

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังการสัมภาษณ์ 1 วัน ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะทัศนมาตรศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น สำหรับผู้สมัคร GPA ไม่ถึง 2.00

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์


 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์


 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!)

- 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

 

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

 

- 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน* รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป 

 

- *นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

หมายเหตุ นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

 

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์


 

สถาบันการบิน

หลักสูตรการเรียนการสอน สถาบันการบิน  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

- 1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอาหาร  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะนวัตกรรมเกษตร  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


 

วิทยาลัยการออกแบบ

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการออกแบบ  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์


 

คณะดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

คณะบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)


 

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

 

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- 0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาด

- 0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

- 0241 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)


 

คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0107 สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา


 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0408 สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์


 

คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์


 

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง


 

คณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

รับผู้สมัครเรียน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

วิทยาลัยดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาดนตรี : 2001

- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

- แขนงวิชาการแสดงดนตรี

- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง

- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาการผลิตดนตรี : 2002

- แขนงวิชาการผลิตดนตรี

- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี

- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

รอบที่  6 วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

 หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารสุริยเทพ ตึก 17 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 6259,6260

 

 

International College

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1518 International Political Economy and Development

- 1521 International Hospitality and Tourism

- 2205 Accountancy


 

International Chinese College

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

- 1522 Communications Arts


 

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. จันทร์ - ศุกร์ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นี้

 

 

 

 

 

พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. จันทร์ - ศุกร์ และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นี้

 

 

จันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 
 

 

 

 

 

โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510 

 

หรือLine ID:@rsu.rangsit

 

Email:  info@rsu.ac.th

 

 

เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA