ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย


สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
Research Ethics Offices

 

 สำนักงานจริยธรรมการวิจัย

    มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีการกำหนดพันธกิจหลักด้านวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของจริยธรรมงานวิจัย ได้แก่การปกป้องสิทธิของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือสัตว์ทดลอง ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน การตีพิมพ์ผลงาน 

     มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานการวิจัยขึ้น เพื่อปรับระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยโดยมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยในทุก ๆ สาขา ได้แก่กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สำนักงานมาตรฐานการวิจัย ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุดได้แก่

          1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

          2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

          3. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

โดยคณะกรรมการทั้งสามชุด มีหน้าที่ ดังนี้

          1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

          2. ให้ความเป็นธรรมแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือสัตว์ทดลอง โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้การสนับสนุน

          3. ตรวจสอบวิธีกระบวนการ วิธีการศึกษาวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัย

          4. พิจารณาทบทวนการแก้ไข หรือการเบี่ยงเบนโครงร่างการวิจัย ตามที่นักวิจัยเสนอมา  

          5. พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้วเป็นระยะๆ

          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

สถานที่ตั้ง

ชื่อ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

  Instructional Support and Development Center, Rangsit University

อาคารสถานที่ ชั้น 5 ห้อง 1-504  อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 52/347  พหลโยธิน 87   ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

โทรศัพท์  0-2997-2222-30  ต่อ 5728

http://ethics.rsu.ac.th/

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA