ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up
Office of Business Incubation Center

 

ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

1.1 สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

      เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ปรัชญา

      ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ที่มีโอกาสทางธุรกิจของนักศึกษาและบุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

ปณิธาน

     สนับสนุนผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ออกไปสู่สังคม

วิสัยทัศน์ 

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคม

พันธกิจ  

 1. สนับสนุนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้
 2. จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสามารถออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสามารถแข่งขันในทางธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
 2. จัดอบรมและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ให้องค์ความรู้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรการเป็นผู้ประกอบการ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ

แผนการดำเนินการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ได้กำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้

 1. ดำเนินโครงการ Startups และ ทำการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Startups ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)ตามเงื่อนไข และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
 2. ทำความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และสามารถดำเนินการได้
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Upเข้ารับการอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up มีภาระงานหลัก คือ

 1. ให้การสนับสนุนและนำผลงานนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ โดยทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน
 2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้เกิดโครงการ Startup ในแต่ละปีการศึกษา
 3. ทำการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ Startup จากองค์การภายนอกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน และภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 

 

1.5 จำนวนบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 4 คน

 1. คุณศศิธร ปังศิริกุล         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 2. คุณธัญวรัตน์ แดงลิ่ม       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 3. คุณธนิก ประสพศร         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
 4. คุณสุรกิจ วงศ์สุวรรณ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

1.6 สถานที่ตั้ง

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334 มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 0- 2997-2222 ต่อ 3202-3204 โทรสาร 0- 2533-0-9473

เมล์ : bic@rsu.ac.th

เพจเฟสบุค : https://www.facebook.com/BIC.RSU

เว็บไซต์  :  bic.rsu.ac.th

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA