ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา


ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
Admission

 

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เป็นหน่วยงานบริการหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการ รับสมัครและจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท ปริญญาเอก นอกจากนี้ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ยังดูแลงานทุนการศึกษาทุกประเภท โดยมหาวิทยาลัยรังสิตได้บริการและให้สวัสดิการแก่นักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษามีความ พร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการเรียน และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

 

 

ปรัชญา (Philosophy)

 

ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างปัญญาให้แก่เยาวชน

 

 

 

ปณิธาน (Pledge)

 

มุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการ และเผยแพร่หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อรับนักศึกษาใหม่   ทั้งระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และคัดเลือก  โดยมุ่งเน้นให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี เพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพจนสำเร็จการศึกษาเป็นพลเมืองดีของสังคม และยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านโอกาสในการศึกษา

 

 

 

พันธกิจ (Missions)

 

พันธกิจของฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  มีดังนี้ 

1. มุ่งเน้นด้านการรับนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ

 

 

 

3. มุ่งส่งเสริมด้านบริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

 

4. จัดระบบการบริการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

5. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาจารย์แนะแนวเพื่อร่วมมือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

 

 

 

วัตถุประสงค์  (Objectives)

 

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาและมุ่งเน้นให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถและ ความประพฤติดี

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มเป้าหมายโดยการบริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

 

 งานที่รับผิดชอบของฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มีดังนี้
 

 


1. งานรับสมัครนักศึกษา
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา จะวางแผนรับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ทั้งระดับ ปริญญาตรี,ปริญญาโท และปริญญาเอก

2. งานทุนการศึกษา
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริการด้านการสมัครทุนการศึกษา ของนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับทุนแต่ะละประเภท

3. งานบริการทางการศึกษาและงานแนะแนว
ได้จัดให้มีบริการสารสนเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ โดยให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ และทาง E-Mail เกี่ยวกับการเลือก สาขาวิชาเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการจะศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมศึกษา และการจัดสอบ Pre-O'Net แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

 

 

 

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

 

 

 

โทร. 02-791-5500 - 10

 

Email: info@rsu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: www.rsu.ac.th/admission


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA