ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานงบประมาณ


สำนักงานงบประมาณ
Office of Budget


ปรัชญา (Philosophy)

     ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงินได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และดัชนีชี้วัดเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในทุกมิติของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน (Wish)

     มุ่งมั่นสร้างแผนพัฒนาและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใส พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่ง ด้วยการให้ บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่ดี

พันธกิจ (Mission)

     ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์และแผนงาน

     สำนักงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้

1. เพื่อให้สำนักงานฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย//คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงาน
3. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย
4. จัดทำข้อมูลในด้านการเงินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

     ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ คือ ดำเนินการควบคุมเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     1. การดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการบริหารการเงิน
2. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย
4. การตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ
5. การติดตามการใช้งบประมาณ
6 การรายงานผลการใช้งบประมาณ

โครงสร้างการบริหารงาน

สถานที่ตั้ง

     อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: newbudget.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA