ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย


สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

 

สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย 

     ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ในขณะที่แพทย์ทางเลือกหลายสาขาไม่ได้มีผลการวิจัยรองรับทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถจะทำให้เกิดการยอมรับเพื่อมาบูรณาการเข้าไปในกระแสแพทย์แผนหลักได้ รวมถึงโภชนาการก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพองค์รวม และให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อป้องกันและรักษาโรค ภายใต้หลักคิดที่ว่า "ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา"
 
ปรัชญา
     ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา 

ปณิธาน  
     เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพของประชาชน
 
วิสัยทัศน์
     เป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมของโลกให้ประชาชนมีความรู้ในด้านสุขภาพองค์รวมเพื่อให้มีฐานรากสุขภาพที่แข็งแรงจากตนเองและครอบครัว และให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนเพื่อความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
 
พันธกิจ
 1. ฝึกให้ประชาชนเป็นหมอเพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัว
 2. สร้างบุคลากรทางการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
 3. สร้างบุคลากรนักบำบัด เฉพาะทางด้านสุขภาพ
 4. วิจัยด้านการรักษาด้วยวิธีกดจุดตามสัญญาณ อาหาร สมุนไพร ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการด้านแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์สุขภาพองค์รวม
 
วัตถุประสงค์ 
 1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นหมอด้วยตนเองในบ้านและในครอบครัว เพื่อการป้องกัน บำบัดเบื้องต้น ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อพึ่งพายาและพึ่งพาหมอให้ลดน้อยลง
 2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว ให้มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 3. จัดตั้งสหคลินิกแพทย์บูรณาการ เพื่อรองรับแพทย์แผนบูรณาการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เน้นการใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับโรงพยาบาล
 4. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านสำหรับนักบำบัดในสถานประกอบการ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพจำนวนมาก
 5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านสุขภาพเฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค การดูแล  ผู้สูงวัย การทำอาหารสุขภาพระดับยีนส์ ฯลฯ
 6. จัดกิจกรรมชิมอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดทัวร์สุขภาพครบวงจร
 7. จัดทำวิจัยและเผยแพร่แพทย์ทางเลือกระดับคลินิก เพื่อยกระดับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาบูรณาการแพทย์ทางเลือก
 8. จัดทำวิจัยและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ตามความต้องการหรือการเห็นปัญหาในมุมมองของแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อต่อยอดทางพาณิชย์ในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพทั่วไป ตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนที่รักสุขภาพให้ได้อย่างตรงประเด็น
 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 3244
เว็บไซต์ : rima.rsu.ac.th
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA