ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์มาตรฐานฮาลาล


ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์มาตรฐานฮาลาล
RSU-STREC and RSU-HALAL STANDARD CENTER

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Scientific and Technological Research Equipment Center ; RSU-STREC) ศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต ( Halal standard center , RSU-HSC) จัดตั้งขึ้นวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยดำริของคณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในขณะนั้น เพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือขั้นสูงของคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลดการจัดซื้อเครื่องมือซ้ำซ้อนของภาควิชาและคณะต่างๆในกลุ่ม สำหรับใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และรับบริการวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยให้ดำเนินงานใน 3 ด้านคือ สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัย และให้บริการวิชาการ

ปรัชญา (Philosophy)

สนับสนุนการเรียน งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการ อย่างมีมาตรฐานระดับสากล

ปณิธาน (Pledge)

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์มาตรฐานฮาลาล มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสืบไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว มีความเป็นเลิศในระดับชาติ

พันธกิจ (Mission)

 1. สนับสนุนการเรียนการสอนของ คณะวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
 2. สนับสนุนการทำงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
 3. ให้บริการทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/วิสาหกิจชุมชนและบริษัทเอกชนอย่างมีคุณภาพ
 4. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

นโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร

 • รักษา มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • เพิ่ม มาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ
 • มุ่งเน้น การทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อให้เกิดการใช้งานเครื่องมือร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อนำเครื่องมือที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการวิชาการนำรายได้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4/2 ชั้น7 ห้อง 700
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหกอำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี (12000)
โทรศัพท์ 02-997-2222, 02-7916000 ต่อ 5170

Website : www.rsu.ac.th/strec
  halal.rsu.ac.th
Facebook Page : ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

1. ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ


โครงการ ตั้งศูนย์มาตรฐานฮาลาล
ระหว่าง
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ตลาดอาหารฮาลาลในโลกนับว่าเป็นตลาดใหญ่ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาหารฮาลาลจากประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากชาวมุสลิมทั่วโลก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจึงจะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ต้องควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต หากมีความผิดพลาดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะทำให้ความน่าเชื่อถือ และ มาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทยจะลดลง

ในเขตจังหวัดปทุมธานี ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง มีโรงงานอาหารจำนวนมาก แต่ละโรงงานมีความต้องการที่จะขยายตลาดไปยังประเทศมุสลิม ดังนั้นจึงจะต้องดำเนินการสร้างมาตรฐาน และ ควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาล อย่างไรก็ตามขั้นตอนที่สร้างความยุ่งยากให้กับโรงงานอาหารคือ ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ว่ามีสารอาหารใดที่เป็นข้อห้ามตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาล โรงงานอาหารหลายโรงไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานอาหารส่วนมากจึงเลือกส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการรอผลการวิเคราะห์ และ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานที่สามารถทำงานเชื่อมโยงในเรื่องการตรวจวิเคราะห์อาหารได้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยีอาหาร (2) ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ (3) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ มาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานสามารถบูรณาการเรื่องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเบื้องต้นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยคณะเทคโนโลยีอาหาร มีความชำนาญเรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารอาหารเบื้องต้น ภาควิชาอิสลามศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และ ศูนย์เครื่องมือฯ มีอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะรองรับการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารฮาลาล

จากศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ดังกล่าว การตั้งศูนย์มาตรฐานฮาลาล จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการพัฒนาโรงงานของตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานอาหารฮาลาล ได้ ทั้งการตรวจวิเคราะห์อาหาร และ การให้คำแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาล ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะขยายโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมุสลิมต่างๆได้มากขึ้น นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังเป็นสถานที่ที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์อาหารฮาลาล เพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในหลักสูตรซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในสถานประกอบการด้านอาหารต่างๆได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรับตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเบื้องต้นให้กับโรงงานอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานีและ จังหวัดใกล้เคียง
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกงานด้านอาหารฮาลาล สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร และ ภาควิชาอิสลามศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจ

ขอบข่ายงานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

 1. การตรวจการปนเปื้อนเจลาติน (Gelatin)
 2. การทดสอบปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์
 3. การทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในอาหารด้วยเครื่อง Atomic Adsorption (AA)

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ศูนย์เครื่องมือฯ มีความพร้อมอยู่แล้ว จึงสามารถเริ่มดำเนินการรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ได้ทันที ควบคู่ไปกับการฝึกฝนความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำของศูนย์ฯ ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการส่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำของศูนย์ฯ เข้ารับการฝึกอบรมด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพิ่มเติมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขยายขอบเขตงาน โดยเพิ่มการวิเคราะห์คุณภาพทางโภชนาการที่ได้รับการรับรองในการขออนุญาตติดฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่อไปปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA